Poland-Tarnowo Podgorne: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003526242765213
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 395614-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Tarnowo Podgorne: Computer equipment and supplies

2017/S 193-395614

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojt Gminy Tarnowo Podgorne
ul. Pozna?ska 115
Tarnowo Podgorne
62-080
Poland
Contact person: Monika Spychala
Telephone: +48 618959235
E-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Fax: +48 618146118
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: www.tarnowo-podgorne.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.tarnowo-podgorne.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup sprz?tu komputerowego.

Reference number: WOP.271.46.2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprz?tu komputerowego do Urz?du Gminy Tarnowo Podgorne, wyprodukowany nie wcze?niej ni? w 2017 r., szczegolowo wyspecyfikowanego w zal?czniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

2. Zamawiaj?cy wymaga by przedmiot zamowienia byl obj?ty minimalnym okresem gwarancji i r?kojmi, szczegolowo okre?lonym w zal?czniku nr 6 do SIWZ.

3. Wykonawca zaoferuje produkty o parametrach technicznych, konstrukcyjnych

i u?ytkowych nie gorszych od podanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

4. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, i podania przez wykonawc? firm podwykonawcow.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup sprz?tu komputerowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Gmina Tarnowo Podgorne.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sprz?t do tworzenia kopii zapasowych, zasilacz awaryjny UPS, serwery, macierz dyskowa, sprz?t do archiwizacji, oprogramowanie (serwerowy system operacyjny wraz z licencjami dost?powymi dla 200 u?ytkownikow), oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych,szczegolowo wyspecyfikowany w zal?czniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Dodatkowe wymagania.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia w cz??ci 1 oferent zobowi?zany jest do:

1. Dostarczenia sprz?tu i oprogramowania do siedziby Zamawiaj?cego,

2. Uruchomienia urz?dze?,

3. Podl?czenia dodatkowego nap?du do biblioteki,

4. Podl?czenie zmodyfikowanej biblioteki do infrastruktury,

5. Uruchomienia oprogramowania backupowego na wszystkich wymienionych serwerach obejmuj?cego:

? Instalacj? oprogramowania

? Stworzenie polityk backupu

? Uruchomienie scenariuszy

? Sprawdzenie poprawno?ci dzialania systemu

6. Instalacji serwera obejmuj?cej:

? Dostaw?

? Aktualizacj? firmware

? Instalacj? oprogramowania systemowego

? Integracj? z istniej?cym ?rodowiskiem

? Podl?czenie do posiadanej przez Zamawiaj?cego infrastruktury.

7. Instalacji macierzy obejmuj?cej:

? Dostaw?

? Aktualizacj? firmware

? Integracj? z istniej?cym ?rodowiskiem

? Zintegrowanie z posiadanym przez Zamawiaj?cego systemem macierzowym.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPWP.02.01.01-30-0041/16.
II.2.14) Additional information

Zamowienie jest realizowane w ramach Projektu ??Rozwoj elektronicznych systemow obslugi obywateli, systemu GIS oraz systemow wspomagaj?cych funkcjonowanie Gminy Tarnowo Podgorne, wspolfinansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup sprzetu komputerowego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Gmina Tarnowo Podgorne.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawow komputerowych, skanerow A4 (2 rodzaje), skanerow A3,

Opis przedmiot zamowienia zostal szczegolowo wyspecyfikowany w zal?czniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia w cz??ci 2 oferent zobowi?zany jest do dostarczenia sprz?tu do siedziby Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPWP.02.01.01-30-0041/16.
II.2.14) Additional information

Zamowienie jest realizowane w ramach Projektu ??Rozwoj elektronicznych systemow obslugi obywateli, systemu GIS oraz systemow wspomagaj?cych funkcjonowanie Gminy Tarnowo Podgorne, wspolfinansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

2a) Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal minimum dwa zamowienia polegaj?ce na wykonaniu dostawy i wdro?enia serwerow wraz z macierz? dyskow?, o warto?ci minimum 300 000 PLN. brutto ka?de, oraz potwierdz?, ?e dostawy te zostaly wykonane nale?ycie ? dotyczy cz??ci 1.

Uwaga nr 1:

W przypadku wskazania przez Wykonawc?, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu, waluty inna ni? polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany b?dzie ?redni kurs NBP na dzie? zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

2b) Wykonawca musi wykaza?, dysponowanie (dysponuje lub b?dzie dysponowa?) osobami niezb?dnymi do wykonania niniejszego zamowienia w ilo?ci (dotyczy cz??ci 1):

1. Co najmniej 1 osob? legitymuj?c? si? certyfikatem technicznym zaoferowanego produktu (dotyczy uruchomienia oprogramowania backupowego na wszystkich serwerach),

2. Co najmniej 1 osob? legitymuj?c? si? certyfikatem technicznym posiadanej przez Zamawiaj?cego macierzy (NetApp E2700),

3. Co najmniej 1 osob? legitymuj?c? si? certyfikatem technicznym zaoferowanego produktu (dotyczy uruchomienia serwera).

3. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej i zawodowej, o ktorym mowa powy?ej w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2a) SIWZ zostanie spelniony wyl?cznie, je?eli co najmniej jeden z wykonawcow spelni warunek samodzielnie.

4. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach podmiotu trzeciego warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej i zawodowej, o ktorym mowa powy?ej w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2a) SIWZ zostanie spelniony wyl?cznie, je?eli co najmniej jeden podmiot trzeci spelni warunek samodzielnie.

5. Wymagania, ktore musz? by? spelnione przez zaoferowane urz?dzenia:

a) Autoryzacj? producenta zaoferowanej macierzy (dotyczy cz??ci 1),

b) Autoryzacj? producenta zaoferowanej biblioteki (dotyczy cz??ci 1),

c) Autoryzacj? producenta zaoferowanego systemu backupu (dotyczy cz??ci 1),

d) Autoryzacj? producenta zaoferowanego serwera (dotyczy cz??ci 1),

e) Autoryzacj? producenta zaoferowanych komputerow (dotyczy cz??ci 2).

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy Pzp.

Minimum level(s) of standards possibly required:

4. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

a) Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

b) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

d) O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

e) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy ? zal?cznik nr 5 do SIWZ. ? wg zal?cznika do SIWZ.

f) wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonywania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci, oraz informacj? o podstawie dysponowania tymi osobami ? wg zal?cznika do SIWZ,

g) Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia sklada dokumenty o ktorych mowa w Rozdziale VIII pkt 4 ppkt a-d) odno?nie tego podmiotu.

h) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow dokumenty, o ktorych mowa w Rozdziale VIII pkt. 7 oraz w pkt. 4 ppkt a-d) nale?y zlo?y? odno?nie ka?dego z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.

5. Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania przez oferowane dostawy wymaga? okre?lonych przez zamawiaj?cego.

W celu potwierdzenia, ?e oferowane urz?dzenia odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, nale?y przedstawi? certyfikat lub inny dokument, potwierdzaj?cy:

a) Autoryzacj? producenta zaoferowanej macierzy (dotyczy cz??ci 1),

b) Autoryzacj? producenta zaoferowanej biblioteki (dotyczy cz??ci 1),

c) Autoryzacj? producenta zaoferowanego systemu backupu (dotyczy cz??ci 1),

d) Autoryzacj? producenta zaoferowanego serwera (dotyczy cz??ci 1),

e) Autoryzacj? producenta zaoferowanych komputerow (dotyczy cz??ci 2).

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sklada dokumenty zgodnie z dyspozycj? 7 oraz 8 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy oraz jej zmiany zawiera projekt umowy, ktory jest zal?cznikiem do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 10:15
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego w Tarnowie Podgornym ul. Pozna?ska 115, budynek A, pok. 115.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy Pzp przewiduje uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej, ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

2. Wykonawca, przed uplywem terminu skladania ofert musi wnie?? wadium o warto?ci

cz??? 1 ? 7 000 PLN. (slownie: siedem tysi?cy zlotych), cz??? 2 ? 2 500 PLN. (slownie: dwa tysi?ce pi??set zlotych).

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

4. Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 1 do SIWZ, zawieraj?cy w szczegolno?ci: l?czn? cen? ofertow? brutto, zobowi?zanie dotycz?ce terminu realizacji zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci, o?wiadczenie o okresie zwi?zania ofert? oraz o akceptacji wszystkich postanowie? SIWZ i wzoru umowy bez zastrze?e?, a tak?e informacj? ktor? cz??? zamowienia Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcy;

2) o?wiadczenia w formie JEDZ wymienione w rozdziale VIII pkt. 1-3 niniejszej SIWZ;

3) zobowi?zanie podmiotu trzeciego (w oryginale) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia (je?eli wykonawca powoluje si? na zasoby podmiotu trzeciego);

4) Opis minimalnych parametrow technicznych wymaganych przez Zamawiaj?cego i parametrow oferowanych przez Wykonawc? ? wg zal?cznika nr 6 do SIWZ.

5. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza (najwy?ej oceniona), nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiaj?cego w pkt 1, 2 3 rozdzialu VIIa SIWZ oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego w pkt 2 rozdzialu VII SIWZ.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innymi wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ.

7. kryteria wyboru ofert w ramach cz??ci 1 i 2: cena 60 %; okres gwarancji 40 %. Szczegoly zawarte s? w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Tarnowo Podgorne: Computer equipment and supplies

2017/S 193-395614

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojt Gminy Tarnowo Podgorne
ul. Pozna?ska 115
Tarnowo Podgorne
62-080
Poland
Contact person: Monika Spychala
Telephone: +48 618959235
E-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Fax: +48 618146118
NUTS code: PL418

Internet address(es):

Main address: www.tarnowo-podgorne.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup sprz?tu komputerowego.

Reference number: WOP.271.46.2017
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup sprz?tu komputerowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup sprzetu komputerowego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
48000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Tarnowo Podgorne: Computer equipment and supplies
ND Document number 395614-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place TARNOWO PODGORNE
AU Authority name Wojt Gminy Tarnowo Podgorne
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
48000000 - Software package and information systems
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
48000000 - Software package and information systems
RC NUTS code PL418
IA Internet address (URL) www.tarnowo-podgorne.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >