Poland-Warsaw: Various medicinal products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003526258157062
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 395613-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Various medicinal products

2017/S 193-395613

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
011035381
ul. Kasprzaka 17
Warszawa
01-211
Poland
Contact person: Sekcja Zamowie? Publicznych, pawilon nr 6 wej?cie K, parter
Telephone: +48 223894806/ 223894859
E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wolski.med.pl

Address of the buyer profile: www.wolski.med.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.wolski.med.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa produktow leczniczych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Reference number: EP/52/2017
II.1.2) Main CPV code
33690000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa produktow leczniczych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego, zgodnie z zal?cznikiem nr 2 do SIWZ stanowi?cym formularz asortymentowo ? cenowy.

Pakiet nr 1 ? Interferon beta ? 1b

Pakiet nr 2 ? Interferon beta ? 1a

Pakiet nr 3 ? Interferon beta ? 1b

Pakiet nr 4 ? Fumaran dimetylu

Pakiet nr 5 ? Glatirameri acetas

Pakiet nr 6 ? Glatirameri acetas.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 261 927.09 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 ? Interferon beta ? 1b

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Interferon Beta 1 -B ilo?? opakowa? 13.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 470,00 PLN;

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia;

3. Wykaz wymaganych o?wiadcze? i dokumentow zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 ? Interferon beta-1a

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Poz. 1 INTERFERON BETA 1-A ilo?? opakowa? 15

poz. 2 INTERFERON BETA 1-A ilo?? opakowa? 143.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 5900,00 PLN;

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia;

3. Wykaz wymaganych o?wiadcze? i dokumentow zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

INTERFERON BETA-1B

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

INTERFERON BETA-1B ilo?? opakowa? 91.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 3700,00 PLN;

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia;

3. Wykaz wymaganych o?wiadcze? i dokumentow zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Fumaran dimetylu

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Fumaran dimetylu ? 120 mg x 14 kapsulek ilo?? opakowa? 8

Fumaran dimetylu ? 240 mg x 56 kapsulek ilo?? opakowa? 156.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 5900,00 PLN;

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia;

3. Wykaz wymaganych o?wiadcze? i dokumentow zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Glatirameri acetas

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Glatirameri acetas 20mg/ml x 28 ampulko-strzykawek, roztwor do wstrzykiwa? ? ilo?? opakowa? 16.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 710,00 PLN;

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia;

3. Wykaz wymaganych o?wiadcze? i dokumentow zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Glatirameri acetas

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Glatirameri acetas 40mg/ml x 28 ampulko-strzykawek, roztwor do wstrzykiwa? ? ilo?? opakowa? 104.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 3800,00 PLN;

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia;

3. Wykaz wymaganych o?wiadcze? i dokumentow zawiera Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy posiadaj? aktualn? koncesj?, zezwolenie lub licencj? na podj?cie dzialalno?ci gospodarczej

w zakresie obj?tym zamowieniem ? je?eli wymaganie s? przepisami prawa, tj. aktualne zezwolenie/koncesj? na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta ? zezwolenie na produkcj? je?eli wymagane s? przepisami prawa (w tym ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 z po?n. zm.). W przypadku produktow, dla ktorych nie jest wymagany przepisami prawa dokument wymieniony powy?ej Wykonawca winien zlo?y? o?wiadczenie o braku konieczno?ci posiadania uprawnie?;

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Istotne dla Stron postanowienia, ktore zostan? wprowadzone do tre?ci umowy stanowi? zal?cznik nr 4 do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach i w zakresie okre?lonym w zal?czniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2017
Local time: 08:30
Place:

Miejsce: Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

Pawilon nr 6, wej?cie K, parter.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal lub mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci,.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania przysluguje skargado s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Various medicinal products

2017/S 193-395613

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
011035381
ul. Kasprzaka 17
Warszawa
01-211
Poland
Contact person: Sekcja Zamowie? Publicznych, pawilon nr 6 wej?cie K, parter
Telephone: +48 223894806/ 223894859
E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wolski.med.pl

Address of the buyer profile: www.wolski.med.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa produktow leczniczych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Reference number: EP/52/2017
II.1.2) Main CPV code
33690000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 261 927.09 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1 ? Interferon beta ? 1b

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2 ? Interferon beta-1a

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

INTERFERON BETA-1B

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fumaran dimetylu

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Glatirameri acetas

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Glatirameri acetas

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33690000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Various medicinal products
ND Document number 395613-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej (011035381)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33690000 - Various medicinal products
OC Original CPV code 33690000 - Various medicinal products
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.wolski.med.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >