Poland-Gi?ycko: Heating oil

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003526328156322
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395548-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gi?ycko: Heating oil

2017/S 193-395548

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
24 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
PL62
ul. Nowowiejska 20
Gi?ycko
11-500
Poland
Contact person: Milena Kloczko
Telephone: +48 261335745
E-mail: 24wog.zam@ron.mil.pl
Fax: +48 261335641
NUTS code: PL62

Internet address(es):

Main address: www.24wog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.24wog.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: 24 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Gi?ycku
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa oleju opalowego lekkiego do sekcji obslugi infrastruktury w rejonie dzialania 24 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Gi?ycku na 2018 rok.

Reference number: 80/2017
II.1.2) Main CPV code
09135100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? dostawy oleju opalowego lekkiego do celow grzewczych, dla Sekcji Obslugi Infrastruktury rejonu dzialania 24 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Gi?ycku na 2018 rok.

Olej opalowy lekki (CPV 09135100-5) powinien spelnia? n/w wymagania okre?lone w normie PN-C-96024: 2011:

? warto?? opalowa ? min. 42,6 MJ/kg;

? temperatura zaplonu ? min. +56 0C;

? zawarto?? siarki ? max. 0,1 %;

? temperatura krzepni?cia ? nie wy?sza ni? -20 0C;

? g?sto?? w temperaturze +150C ? max. 860 kg/m.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

? JW. nr 2031 Szelment,

? JW. nr 4808 Goldap,

? JW. nr 2568 W?gorzewo,

? JW. nr 2031 ? Bro?owka,

? JW. nr 3797 Gi?ycko,

? JW. nr 2098 Bemowo Piskie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia s? dostawy oleju opalowego lekkiego do celow grzewczych, dla Sekcji Obslugi Infrastruktury rejonu dzialania 24 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Gi?ycku na 2018 rok.

Olej opalowy lekki (CPV 09135100-5) powinien spelnia? n/w wymagania okre?lone w normie PN-C-96024: 2011:

? warto?? opalowa ? min. 42,6 MJ/kg

? temperatura zaplonu ? min. +56 0C

? zawarto?? siarki ? max. 0,1 %

? temperatura krzepni?cia ? nie wy?sza ni? -20 0C

? g?sto?? w temperaturze +150C ? max. 860 kg/m

2. Wielko?? zamowienia

Lp. Rodzaj oleju opalowego

jm.

Ilo??

1 Olej opalowy lekki m 3 280,0*

* przy temperaturze referencyjnej 15C

3. Sposob, ilo?? i miejsce dostawy

3.1. Dostawy s? kierowane do: SOI Bemowo Piskie (Jednostka Wojskowa i poligon), SOI Gi?ycko, SOI Gi?ycko Bro?owka k. m. Kruklanki, SOI Goldap m. Botkuny (poligon), SOI Suwalki wie? Szelment gmina Szypliszki. Odbiorcow, miejsca terminy i ilo?ci dostaw oleju opalowego, szczegolowo okre?la ?Plan dostaw oleju opalowego dla Sekcji Obslugi Infrastruktury w rejonie dzialania 24 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Gi?ycku na 2018 rok, stanowi?cy zal?cznik nr 1 (b?dzie zal?cznikiem do umowy).

Plan dostaw oleju opalowego dla Sekcji Obslugi Infrastruktury w rejonie dzialania 24 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Gi?ycku na 2018 rok oraz pozostale warunki realizacji zamowienia szczegolowo opisano w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 18/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy uzna,

i? warunek ten zostanie spelniony je?li Wykonawca, udokumentuje fakt posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci lub czynno?ci, poprzez zlo?enie: Aktualnej koncesji na obrot paliwami cieklymi, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, ktorej obowi?zek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z po?n. zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna, i? warunek ten zostanie spelniony je?li Wykonawca,

nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zrealizowal minimum jedno zamowienie (umow?) na dostaw? oleju opalowego lekkiego o warto?ci nie mniejszej ni? 250 000,00 zl brutto.

Uwaga:

a) w przypadku, gdy zlo?one przez Wykonawcow dokumenty, o?wiadczenia dotycz?ce warunkow udzialu w post?powaniu zawieraj? dane/informacje

w innych walutach ni? okre?lono to w niniejszej siwz (dotyczy wykazu zrealizowanych dostaw), Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Je?eli w dniu wystawienia referencji nie b?dzie opublikowany ?redni kurs walut przez NBP, Zamawiaj?cy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursow NBP przed dniem wystawienia referencji. Kursy walut dost?pne s? pod nast?puj?cym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiaj?cy b?dzie korzystal z ?Archiwum kursow ?rednich ? tabela ?A http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx .

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 08:30
Place:

24 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Gi?ycku

Adres: ul. Nowowiejska 20, 11-500 Gi?ycko

Sala odpraw przy budynku stolowki.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu w tym:

1.1. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1 ustawy;

1.2. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie okoliczno?ci wskazanych w Ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ, spo?rod okoliczno?ci wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach technicznych

lub zawodowych innych podmiotow, Zamawiaj?cy ? z zastrze?eniem art. 24aa ustawy ? zbada czy nie zachodz? wobec innych podmiotow podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, jak rownie? podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy i ktore wskazane zostaly przez Zamawiaj?cego w Ogloszeniu o zamowieniu i w SIWZ.

5. Wykonawca (lub ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si?

o zamowienie), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego: www.24wog.wp.mil.pl informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa

w art. 86 ust. 5 Ustawy pzp zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy pzp.

6. Wykonawcy, ktorzy nale??c do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, zlo?yli odr?bne oferty, podlegaj? wykluczeniu, chyba ?e wyka??, ?e istniej?ce mi?dzy nimi powi?zania nie prowadz? do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia.

7. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp oraz pkt 16-20 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki

s? wystarczaj?ce do wykazania rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu Wykonawcy.

Art. 24 ust. 8 ustawy Pzp nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.

8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z post?powania, Wykonawca

jest zobowi?zany zlo?y? wraz z ofert? aktualne o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w Ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ w formie Jednolitego Dokumentu.

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, jakie maj? zlo?y? wykonawcy potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia ? opisano szczegolowo w Rozdziale VII SIWZ.

Wykonawca, przed uplywem terminu skladania ofert, zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 15 000 PLN (slownie: pi?tna?cie tysi?cy zlotych zero groszy). Sposob wniesienia wadium opisano w Rozdziale X SIWZ.

Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowienia uzupelniaj?cego, o ktorym mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 Ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gi?ycko: Heating oil

2017/S 193-395548

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
24 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
PL62
ul. Nowowiejska 20
Gi?ycko
11-500
Poland
Contact person: Milena Kloczko
Telephone: +48 261335745
E-mail: 24wog.zam@ron.mil.pl
Fax: +48 261335641
NUTS code: PL62

Internet address(es):

Main address: www.24wog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa oleju opalowego lekkiego do sekcji obslugi infrastruktury w rejonie dzialania 24 Wojskowego Oddzialu Gospodarczego w Gi?ycku na 2018 rok.

Reference number: 80/2017
II.1.2) Main CPV code
09135100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 18/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Gi?ycko: Heating oil
ND Document number 395548-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GI?YCKO
AU Authority name 24 Wojskowy Oddzial Gospodarczy (PL62)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09135100 - Heating oil
OC Original CPV code 09135100 - Heating oil
RC NUTS code PL62
IA Internet address (URL) www.24wog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >