Poland-Krakow: Chocolate and sugar confectionery

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003526465815632
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395606-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Chocolate and sugar confectionery

2017/S 193-395606

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rze?nicza 11
Krakow
31-540
Poland
Contact person: pok. 4.9
Telephone: +48 122618818
E-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl
Fax: +48 122618822
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.rckik.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.rckik.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, sekretariat
ul. Rze?nicza 11
Krakow
31-540
Poland
Contact person: Krzysztof Zaj?c
Telephone: +48 122618818
E-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.rckik.krakow.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy artykulow spo?ywczych.

II.1.2) Main CPV code
15842000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Cz??? I:

? czekolada mleczna w ilo?ci 800 000 sztuk

? czekolada gorzka w ilo?ci 600 000 sztuk

Cz??? II:

? wafle czekoladowe w ilo?ci 600 000 sztuk

Cz??? III

? cukier w saszetkach w ilo?ci 440 000 sztuk

Cz??? IV

? soki owocowe (pomara?czowy, jablkowy) ? 400 000 sztuk.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I: -czekolada mleczna w ilo?ci 800 000 sztuk -czekolada gorzka w ilo?ci 600 000 sztuk

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15842100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? I

? Nie dopuszcza si? wyrobow czekolado-podobnych.

? czekolada mleczna (masa kakaowa nie mniej ni? 25 % i nie wi?cej ni? 40 %) w ilo?ci ? 800 000 sztuk

? czekolada gorzka (masa kakaowa 60-75 %) w ilo?ci ? 600 000 sztuk

dla dawcow krwi, spelniaj?ca poni?sze wymogi:

1) masa netto jednej tabliczki czekolady 100 gram,

2) ka?da jedna tabliczka czekolady winna by? pakowana w podwojnym lub pojedynczym opakowaniu.

W przypadku pakowania w opakowanie podwojne, wewn?trzne opakowanie winno posiada? zewn?trzn? powierzchni? pokryt? foli? aluminiow? lub inn? atermiczn? powierzchni? chroni?c? przed cieplem, wilgoci? lub innymi szkodliwymi dla czekolady czynnikami. Zewn?trzne opakowanie winno by? kolorowe, atrakcyjne graficznie, blyszcz?ce lub polmatowe

Uwaga! Drugie opakowanie (zewn?trzne) nie mo?e by? opakowaniem okoliczno?ciowym, promocyjnym lub ?wi?tecznym.

W przypadku pakowania w opakowanie pojedyncze, opakowanie winno by? zrobione z grubej, daj?cej dobre zabezpieczenie folii, blyszcz?cej lub polmatowej, nieprze?roczystej. Opakowanie nie mo?e by? opakowaniem okoliczno?ciowym, promocyjnym lub ?wi?tecznym

Tabliczka czekolady winna by? tak odlana by da? si? lama? na mniejsze kwadratowe lub prostok?tne kostki.

3) Opakowanie ka?dej jednej sztuki czekolady winno posiada? dat? przydatno?ci do spo?ycia lub dat? produkcji wraz z okresem przydatno?ci do spo?ycia, nazw? wlasn? produktu, dane adresowe dotycz?ce producenta, sklad czekolady i warto?? energetyczn? /w kcal/.

4) Termin przydatno?ci do spo?ycia ka?dej czekolady musi by? nie krotszy ni? dziewi?? miesi?cy od daty dostawy do magazynu zamawiaj?cego

5) Czekolada winna spelnia? wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. z 2002 r. nr 214 poz.1813 z po?niejszymi zmianami), w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie jako?ci handlowej wyrobow kakaowych i czekoladowych.

6). Czekolady winny dostarczane by? w latwo daj?cych si? otwiera? i zamyka? kartonikach po 7 sztuk z odpowiednim nadrukiem podanym we wzorze.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy mo?e zmniejszy? l?cznie zamowienie o maksymalnie 40 % warto?ci brutto.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II: ? wafle czekoladowe w ilo?ci 600 000 sztuk

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15842000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? II

1) kruche wafle o masie 50g +/- 4g, oblane mleczn? czekolada 30-40 %, z nadzieniem kakaowym; opakowane w pojedyncze, mocne, blyszcz?ce lub matowe, nieprze?roczyste foliowe opakowanie. Opakowanie nie mo?e by? opakowaniem okoliczno?ciowym, promocyjnym lub ?wi?tecznym.

2) wafle winny spelnia? wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. z 2002 r. nr 214 poz.1813 z po?niejszymi zmianami), w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie jako?ci handlowej wyrobow kakaowych i czekoladowych.

3) termin przydatno?ci do spo?ycia: nie mniej ni? 9 miesi?cy od daty dostawy do Zamawiaj?cego

4) opakowanie ka?dej jednej sztuki wafla winno posiada? dat? przydatno?ci do spo?ycia lub dat? produkcji wraz z okresem przydatno?ci do spo?ycia, nazw? wlasn? produktu, dane adresowe dotycz?ce producenta, sklad wafla i warto?? energetyczn? /w kcal/.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastzrga mozliwo?c zmniejszenia dostaw o maksymalnie 40 % warto?ci brutto.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? III ? cukier w saszetkach w ilo?ci 440 000 sztuk

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15831000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? III

Cukier w saszetkach? 440 000 szt.

? bialy, krysztal, porcjowany w saszetkach o poj. 5 g

? opakowanie zbiorcze 100 ? 200 sztuk

Nale?y dol?czy? ulotk? informacyjn?, folder w j?zyku polskim (nazwa producenta + opis + zdj?cie ) oferowanego cukru.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy dopuszcza zmniejszenie l?cznej ilo?ci zamowienia o maksymalnie 40 %.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? IV ? soki owocowe (pomara?czowy, jablkowy) ? 400 000 sztuk

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15982100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? IV

Sok owocowy naturalny 100 % soku (dopuszcza si? sok wyprodukowany z zag?szczonego soku) ? 400 000 sztuk

w tym: Sok pomara?czowy 200 000 sztuk; Sok jablkowy ? 200 000 sztuk

? pojemno?? 0,2 l

? opakowanie ? karton z rurk? do picia

? bez ?rodkow konserwuj?cych

? przydatno?ci do spo?ycia- minimum 9 miesi?cy od daty dostawy,

? na opakowaniu jednostkowym winny by? informacje:

? nazwa wlasna i nazwa producenta

? termin przydatno?ci do spo?ycia

? pojemno??,

? sklad,

? warto?? od?ywcza,

? opakowanie zbiorcze ? ok. 25 sztuk ?(+/- 5 sztuk).

Nale?y dol?czy? ulotk? informacyjn?, folder w j?zyku polskim (nazwa producenta + opis + zdj?cie oferowanego soku

? W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego, zamawiaj?cy za??da dol?czenia do oferty dokumentow po?wiadczaj?cych wdro?enie systemu HACCP u Wykonawcy oraz w zakladzie produkuj?cym dostarczane przez wykonawc? wyroby okre?lone w punktach I ? IV.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? zmniejszenia dostaw o maksymalnie 40 % warto?ci zamowienia podstawowego brutto.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie ma specjalnych wymaga?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej le?eli wykonawca przedstawi dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? co najmniej 1 000 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca posiada odpowiednie zdolno?ci techniczne lub zawodowe je?eli wykonawca przedstawi

? wykaz przynajmniej 3 wynikaj?cych z odpowiedniej umowy dostaw wyrobow czekoladowych calo?ciowo wykonanych/Dostawy z umow zawartych /na co najmniej 200 000 PLN ka?da/ ? dotyczy cz??ci I i II; 20 000 PLN ? dotyczy cz??ci III i IV/, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Okre?la wzor umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rze?nicza 11, pok 4.13.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Chocolate and sugar confectionery

2017/S 193-395606

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rze?nicza 11
Krakow
31-540
Poland
Contact person: pok. 4.9
Telephone: +48 122618818
E-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl
Fax: +48 122618822
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.rckik.krakow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy artykulow spo?ywczych.

II.1.2) Main CPV code
15842000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? I: -czekolada mleczna w ilo?ci 800 000 sztuk -czekolada gorzka w ilo?ci 600 000 sztuk

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15842100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? II: ? wafle czekoladowe w ilo?ci 600 000 sztuk

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15842000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? III ? cukier w saszetkach w ilo?ci 440 000 sztuk

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
15831000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? IV ? soki owocowe (pomara?czowy, jablkowy) ? 400 000 sztuk

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
15982100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Chocolate and sugar confectionery
ND Document number 395606-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 15831000 - Sugar
15842000 - Chocolate and sugar confectionery
15842100 - Chocolate
15982100 - Fruit squashes
OC Original CPV code 15831000 - Sugar
15842000 - Chocolate and sugar confectionery
15842100 - Chocolate
15982100 - Fruit squashes
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.rckik.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >