Poland-Wroclaw: Milk and cream

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003526544715566
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 395546-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Milk and cream

2017/S 193-395546

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
Wroclaw
50-984
Poland
Contact person: Jakub Wesolowski
Telephone: +48 261656244
E-mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261656228
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://2wog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.2wog.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Jednostka Wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mleka i przetworow mlecznych.

Reference number: ?YWN/623/2017
II.1.2) Main CPV code
15510000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa mleka i przetworow mlecznych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ zal?czniki nr:

? zal?cznik nr 1.1 ? 1.2 ? formularz ofertowy,

? zal?cznik nr 2 ? wzor umowy

? zal?cznik nr 3.1 ? 3.2 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 623 975.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mleka i przetworow mlecznych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15510000
15530000
15542100
15542300
15544000
15551000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa mleka i przetworow mlecznych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ zal?czniki nr:

? zal?cznik nr 1.1 ? 1.2 ? formularz ofertowy,

? zal?cznik nr 2 ? wzor umowy

? zal?cznik nr 3.1 ? 3.2 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? dostaw / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 138 750.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mleka i przetworow mlecznych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15510000
15530000
15542100
15542300
15544000
15551000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa mleka i przetworow mlecznych. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?laj? nast?puj?ce zal?czniki do SIWZ zal?czniki nr:

? zal?cznik nr 1.1 ? 1.2 ? formularz ofertowy,

? zal?cznik nr 2 ? wzor umowy

? zal?cznik nr 3.1 ? 3.2 ? opis przedmiotu zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Cz?stotliwo?? dostaw / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 485 225.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Dysponowanie wdro?onym oraz stosowanym systemem bezpiecze?stwa ?ywno?ci HACCP;

2. W przypadku, gdy ofert? sklada Wykonawca, ktory produkuje lub wprowadza do obrotu ?ywno?? pochodzenia niezwierz?cego lub zwierz?cego lub ?ywno?? zwieraj?c? jednocze?nie ?rodki spo?ywcze pochodzenia niezwierz?cego i produkty pochodzenia zwierz?cego:

a) posiadanie aktualnej decyzji Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

o zatwierdzeniu zakladu w zakresie cz??ci zamowienia lub rodzaju ?ywno?ci ( grupy produktow) obejmuj?cych przedmiot zamowienia lub

b) posiadanie aktualnej decyzji Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego

o zatwierdzeniu zakladu w zakresie cz??ci zamowienia lub rodzaju ?ywno?ci ( grupy produktow) obejmuj?cych przedmiot zamowienia, o ktorej mowa w art.20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U.2014.1577 j.t. wraz

z po?.zm. lub

c) posiadanie za?wiadczenia o wpisie do rejestru zakladow wydane przez organ urz?dowej kontroli

3. Posiadanie potwierdzenia zgloszenia wla?ciwemu organowi Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej, podj?cia dzialalno?ci podlegaj?cej urz?dowej kontroli ?ywno?ci zgodnie

z ustaw? z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U.

z 2017r.149 t.j. z po?n. zm.), tj.:

a) za?wiadczenie o wpisie do rejestru zakladow podlegaj?cych urz?dowej kontroli organow Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie cz??ci zamowienia lub rodzaju ?ywno?ci (grupy produktow) obejmuj?cych t? cz??? zamowienia lub

b) potwierdzenie zlo?enia wniosku o wpis do rejestru zakladow, o ktorym mowa

w lit. a, lub

c) potwierdzenie zlo?enia wniosku o zatwierdzeniu zakladu.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
Place:

2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, ul. Obornicka 100-102 (bud. nr 2, parter, sala odpraw, pokoj nr 19, 50-984 Wroclaw.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

W zwi?zku z ograniczeniem liczby znakow w sekcjach ogloszenia informacje dot. warunkow udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia oraz wykazu o?wiadcze? i dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu (rozdzial VI SIWZ) oraz brak podstaw wykluczenia, zostaly okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

1. Ustala si? wadium w wysoko?ci:? dla zadania nr 1 ? 4 000 PLN (slownie: cztery tysi?ce zlotych 0/100);? dla zadania nr 2 ? 14 500 PLN (slownie: czterna?cie tysi?cy pi??set zlotych 0/100);

2. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? o ktorej mowa z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawca mo?e powierzy?, na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy Pzp, wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez wykonawc? cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom i podania przez wykonawc? firm podwykonawcow (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp).

4.. Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie, ?e Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spelnia warunki udzialu w post?powaniu; w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ).

5. Z post?powania o udzielenie zamowienia wykluczy si? wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

6. Wykonawca w jednolitym europejskim dokumencie zamowienia mo?e ograniczy? si? do wypelnienia w cz??ci IV jedynie sekcji ALFA.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowe? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowe? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Milk and cream

2017/S 193-395546

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Obornicka 100-102
Wroclaw
50-984
Poland
Contact person: Jakub Wesolowski
Telephone: +48 261656244
E-mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261656228
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://2wog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mleka i przetworow mlecznych.

Reference number: ?YWN/623/2017
II.1.2) Main CPV code
15510000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 623 975.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mleka i przetworow mlecznych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15510000
15530000
15542100
15542300
15544000
15551000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 138 750.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa mleka i przetworow mlecznych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15510000
15530000
15542100
15542300
15544000
15551000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL51
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 485 225.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Milk and cream
ND Document number 395546-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WROCLAW
AU Authority name 2 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 15510000 - Milk and cream
15530000 - Butter
15542100 - Cottage cheese
15542300 - Feta cheese
15544000 - Hard cheese
15551000 - Yoghurt and other fermented milk products
OC Original CPV code 15510000 - Milk and cream
15530000 - Butter
15542100 - Cottage cheese
15542300 - Feta cheese
15544000 - Hard cheese
15551000 - Yoghurt and other fermented milk products
RC NUTS code PL51
IA Internet address (URL) http://2wog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >