Poland-Zlotoryja: Meal-preparation services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003526837204683
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 15, 2017
Solicitation No: 397162-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zlotoryja: Meal-preparation services

2017/S 193-397162

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Zlotoryi
ul. Szpitalna 9
Contact point(s): Sekretariat ul. Szpitalna 9, 59-500 Zlotoryja
For the attention of: Ryszard Pi?tkowski, Joanna Petters
59-500 Zlotoryja
Poland
Telephone: +48 768779300
E-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
Fax: +48 768784434

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://wsp.szpitalna9.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

55321000 , 55320000 , 55521200

Description
Meal-preparation services.
Meal-serving services.
Meal delivery service.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Zlotoryja: Meal-preparation services

2017/S 193-397162

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Zlotoryi
ul. Szpitalna 9
Contact point(s): Sekretariat ul. Szpitalna 9, 59-500 Zlotoryja
For the attention of: Ryszard Pi?tkowski, Joanna Petters
59-500 Zlotoryja
Poland
Telephone: +48 768779300
E-mail: sekretariat.wszp@gmail.com
Fax: +48 768784434

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://wsp.szpitalna9.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
?wiadczenie uslug gastronomicznych dla pacjentow Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Zlotoryi i O?rodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy, wraz z dzier?aw? pomieszcze? kuchennych.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 17: Hotel and restaurant services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Kuchnia Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Zlotoryi, przy ul. Szpitalnej 9, 59-500 Zlotoryja.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
1. ?wiadczenie uslug gastronomicznych w zakresie przygotowania i dostarczania calodziennych posilkow, dla pacjentow Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Zlotoryi, przy ul. Szpitalnej 9 oraz O?rodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 81, oraz dostarczania racji ?ywieniowych dla pacjentow Oddzialu Dziennego Psychiatrycznego w Legnicy.
a) Szacunkowa ilo?? osobodni:
Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Zlotoryi ? okolo 173 000
Oddzial Leczenia Uzale?nie? w Legnicy ? okolo 28 500
b) Szacunkowa ilo?? racji ?ywieniowych w okresie trwania zamowienia:
Oddzial Dzienny Psychiatryczny w Legnicy ? okolo 20 400
2. Dzier?awa pomieszcze? i urz?dze? kuchennych Wojewodzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Zlotoryi, przy ul. Szpitalnej 9.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

55321000 , 55320000 , 55521200

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2020

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Kwota i termin wniesienia wadium:
a) oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 10 000 PLN (sl: dziesi?? tysi?cy zlotych).
b) wadium musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert?, tak?e wowczas gdy termin skladania ofert zostanie przedlu?ony.
c) termin wniesienia wadium uplywa wraz z terminem skladania ofert, o godzinie wyznaczonej na skladanie ofert, tj. 15.11.2017 r. o godz. 10:00.
d) Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym rownie? na przedlu?ony okres zwi?zania ofert?, lub nie zgodzi si? na przedlu?enie terminu zwi?zania ofert? w sytuacjach wskazanych w ustawie, zostanie przez Zamawiaj?cego wykluczony z ubiegania si? o udzielenie zamowienia publicznego.
2. Forma i miejsce zlo?enia wadium:
a) w pieni?dzu na konto Zamawiaj?cego: Bank Gospodarki Krajowej nr 65 1130 1033 0018 7995 9220 0002.
b) w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
Wadium wniesione w formach wymienionych w pkt. b-e musi by? wystawione na Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Zlotoryi, a oryginal dokumentu potwierdzaj?cego pokrycie wadium, musi by? zlo?ony w siedzibie Zamawiaj?cego w pokoju nr 21 Ksi?gowo?? ? Kasa Zamawiaj?cego.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zlo?enie wraz z ofert? aktualnego odpisu z wla?ciwego rejestru, albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zlo?enie wraz z ofert?:
1. Aktualnego za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
2. Aktualnego za?wiadczenia wla?ciwego Naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zlo?enie wraz z ofert? wykazu wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, minimum trzech dostaw w okresie ostatnich trzech lat, przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie.
Dopuszcza si? zlo?enie o?wiadczenia Wykonawcy je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Dowodami tymi s? referencje, b?d? inne dokumenty wystawione przez podmioty, w ktorych Wykonawca realizowal dostawy w wymaganym czasie, przez okres minimum 12 miesi?cy ka?da, polegaj?ce na przygotowywaniu i dostarczaniu calodziennych posilkow, z czego minimum jedna usluga wykonywana byla/jest w kuchni udost?pnionej Zamawiaj?cego, o l?cznej warto?ci nie mniejszej ni? 300 000 PLN brutto.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
02/ZP/P/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
15.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 15.11.2017 - 10:10

Place:

Zlotoryja

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: Wrzesie? 2020.
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Zlotoryja: Meal-preparation services
ND Document number 397162-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ZLOTORYJA
AU Authority name Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Zlotoryi
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 15/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 55320000 - Meal-serving services
55321000 - Meal-preparation services
55521200 - Meal delivery service
OC Original CPV code 55320000 - Meal-serving services
55321000 - Meal-preparation services
55521200 - Meal delivery service
IA Internet address (URL) http://wsp.szpitalna9.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >