Netherlands-Eindhoven: Street-cleaning and sweeping services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003526887640009
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396028-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Eindhoven: Street-cleaning and sweeping services

2017/S 193-396028

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie, Beheer en Toezicht
261529808
Postbus 90150
Eindhoven
5600 RB
Netherlands
Contact person: Mw. M. Matheeuwsen
E-mail: aanbestedingen-RB@eindhoven.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.eindhoven.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a5e8dac8a744ee26ebb5dafbff8fd570
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a5e8dac8a744ee26ebb5dafbff8fd570
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Europese aanbesteding ?Integraal beheer Woensel Noord 2.

Reference number: 618161852
II.1.2) Main CPV code
90610000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit groenonderhoud en straatreiniging in een gedeelte van stadsdeel Woensel Noord.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2) Description
II.2.1) Title:

Integraal beheer Woensel Noord 2

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90610000
77340000
77310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL414
Main site or place of performance:

Gemeente Eindhoven.

II.2.4) Description of the procurement:

Het werk omvat globaal de volgende werkzaamheden:

a. onderhoud bomen (ca. 7 300 st);

b. onderhoud sierplantsoen (ca. 616 are);

c. onderhoud heesterplantsoen (ca. 1 065 are);

d. onderhoud bosplantsoen en bossen (ca. 549 are);

e. onderhoud (half)verhardingen (ca. 8 700 are);

f. onderhoud recreatieve grasvelden (ca. 350 are);

g. onderhoud kolken (ca. 10 710 st);

h. bijkomende verplichtingen flora en fauna en verkeersmaatregelen;

i. bijkomende werkzaamheden.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit, hogere onderhoudskwaliteit (b) / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Verhoogde inzet van social return (c) / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Verlaging van de CO2 uitstoot (d) / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan maximaal 3 keer met 1 kalenderjaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Mogelijke verlenging.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

In het kader van het bestek, kan alleen op dit perceel (nr. 001) worden ingeschreven.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Beheersysteem Geovisia

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
72227000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL414
Main site or place of performance:

Gemeente Eindhoven.

II.2.4) Description of the procurement:

N.v.t.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan maximaal 3 keer met 1 kalenderjaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Mogelijke verlenging.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Voor dit betreffende perceel (nr. 002) kan in het kader van het bestek geen inschrijving worden gedaan.

Dit perceel (nr. 002) wordt, met een beroep op de percelenregeling (Aanbestedingswet 2012, art. 2.18 lid 3b.), afzonderlijk onderhands aanbesteed.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Eigen verklaring (UEA),

? verplichte uitsluitingsgronden,

? facultatieve uitsluitingsgronden,

? beroepsbevoegdheid,

? model K verklaring.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

? Verzekering.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Vakbekwaamheid.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 12:30
Place:

Eindhoven.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Inlichtingen worden uitsluitend schriftelijk verstrekt door de aanbestedende dienst. Tot woensdag, 1.11.2017, 13:00 uur wordt de inschrijver de mogelijkheid geboden eventuele opmerkingen, vragen en/of aanvullingen kenbaar te maken aan de aanbestedende dienst, via de vragen-module van deze aanbesteding in www.tenderned.nl

De ?nota van inlichtingen inschrijvingsfase zal uiterlijk vrijdag, 3.11.2017 via www.tenderned.nl worden gepubliceerd. De volledige voorwaarden m.b.t. de inlichtingen zijn opgenomen in het bestek.

Iedere belanghebbende heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze aanbestedingsprocedure. De gemeente zal deze vragen op basis van haar ervaring en deskundigheid beantwoorden. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden via het e-mail adres: aanbestedingen.meldingen@eindhoven.nl De volledige voorwaarden van de klachtenregeling zijn opgenomen in het bestek.

De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure conform het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De procedure is onder voorbehoud goedkeuring Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven.

Het aanbestedingsproces wordt volledig digitaal uitgevoerd via het online aanbestedingsplatform TenderNed. De inschrijving kan uitsluitend digitaal ingediend worden via TenderNed. Op andere wijze ingediende inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Inschrijvers dienen zich hiervoor aan te melden bij TenderNed middels eHerkenning. Het aanvragen van eHerkenning kan enige tijd in beslag nemen. Het tijdig aanvragen van eHerkenning is voor rekening en risico van de inschrijver. Actuele informatie over eHerkenning en digitaal inschrijven via TenderNed is te vinden op www.tenderned.nl

Als bij het indienen van de digitale inschrijvingen een bij te voegen document van toepassing is op meerdere onderdelen van deze aanbesteding, hoeft dit document slechts eenmaal bijgevoegd te worden.

De opdrachtgever eist dat een bedrag ter grootte van 5 % van de inschrijvingssom wordt besteed aan social return. Het geeiste percentage social return of een deel ervan, kan ingevuld worden door middel van een geldig PSO-certificaat. De volledige voorwaarden m.b.t. social return en PSO en de in te dienen bewijsstukken zijn opgenomen in het bestek.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen de opdracht ?Integraal beheer Woensel Noord 2 niet verder op te splitsen in percelen. De motivatie hiervoor is dat het opdelen in percelen:

? niet doelmatig is, omdat het een integrale opdracht betreft;

? niet doelmatig is; de totale kosten (voorbereiding, aanbesteding, realisatie, exploitatie en onderhoud) zijn bij het opdelen van de opdracht vele malen hoger;

? tot problemen leidt gezien de beheersbaarheid en/of de aansprakelijkheid tussen meerdere partijen en/of de mobilisatiekosten tussen geografische gebieden en/of de doorlooptijd (met bijbehorende kosten) en/of een toename van risico's en faalkosten.

De volledige omschrijvingen van de onder II.2.5 genoemde criteria en de te behalen fictieve meerwaarden, zijn opgenomen in het bestek.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's-Hertogenbosch
Leeghwaterlaan 8
's-Hertogenbosch
5223 BA
Netherlands
Telephone: +31 736202020
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's-Hertogenbosch
Leeghwaterlaan 8
's-Hertogenbosch
5223 BA
Netherlands
Telephone: +31 736202020
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Eindhoven: Street-cleaning and sweeping services

2017/S 193-396028

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie, Beheer en Toezicht
261529808
Postbus 90150
Eindhoven
5600 RB
Netherlands
Contact person: Mw. M. Matheeuwsen
E-mail: aanbestedingen-RB@eindhoven.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.eindhoven.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Europese aanbesteding ?Integraal beheer Woensel Noord 2.

Reference number: 618161852
II.1.2) Main CPV code
90610000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Integraal beheer Woensel Noord 2

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90610000
77340000
77310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL414
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan maximaal 3 keer met 1 kalenderjaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Beheersysteem Geovisia

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
72227000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL414
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst kan maximaal 3 keer met 1 kalenderjaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 12:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Netherlands-Eindhoven: Street-cleaning and sweeping services
ND Document number 396028-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place EINDHOVEN
AU Authority name Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie, Beheer en Toezicht (261529808)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72227000 - Software integration consultancy services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
77340000 - Tree pruning and hedge trimming
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
OC Original CPV code 72227000 - Software integration consultancy services
77310000 - Planting and maintenance services of green areas
77340000 - Tree pruning and hedge trimming
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
RC NUTS code NL414
IA Internet address (URL) http://www.eindhoven.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >