Poland-Siemianowice ?l?skie: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003527111789198
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 396128-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Siemianowice ?l?skie: Credit granting services

2017/S 193-396128

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Siemianowice ?l?skie - Urz?d Miasta Siemianowice ?l?skie
ul. Jana Pawla II nr 10
Siemianowice ?l?skie
41-100
Poland
Contact person: Beata Galuszka
Telephone: +48 327605478
E-mail: przetarg_kredyt@um.siemianowice.pl
Fax: +48 327605420
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: http://www.siemianowice.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Kancelaria Podawcza Urz?du Miasta Siemianowice ?l?skie
ul. Michalkowicka 105
Siemianowice ?l?skie
41-103
Poland
Contact person: Beata Galuszka
Telephone: +48 327605478
E-mail: przetarg_kredyt@um.siemianowice.pl
Fax: +48 327605420
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.siemianowice.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaci?gni?cie kredytu bankowego dlugoterminowego w wysoko?ci 10.000.000 zl na cz??ciowe pokrycie deficytu w zakresie zada? inwestycyjnych.

Reference number: FB.271.1.2017; ZP.rp.86.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zaci?gni?cie kredytu bankowego dlugoterminowego w wysoko?ci 10.000.000 zl na cz??ciowe pokrycie deficytu w zakresie zada? inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ?l?skiego (kompleksowa termomodernizacja Zespolu Szkol Sportowych, MOPS, PUP, MOSiR, rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michalkowic).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Gmina Siemianowice ?l?skie.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest zaci?gni?cie kredytu bankowego dlugoterminowego w wysoko?ci 10.000.000 zl na cz??ciowe pokrycie deficytu w zakresie zada? inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ?l?skiego (kompleksowa termomodernizacja Zespolu Szkol Sportowych, MOPS, PUP, MOSiR, rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michalkowic).

2. Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiaj?cego w jednej transzy w kwocie 10.000.000 zl. w terminie zgodnym z ofert? Wykonawcy, jednak nie dlu?szym ni? 2 dni robocze od dnia podpisania umowy.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal zawarty w Dodatku nr 15 do SIWZ, ktory zostal opublikowany na stronie internetowej Zamawiaj?cego, tj.; http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ustala si? obowi?zek wniesienia przez Wykonawc? wadium w wysoko?ci 40 000 PLN (slownie: czterdzie?ci tysi?cy zl 00/100),

Kryteria oceny: Cena-60 %, Termin uruchomienia kredytu 40 %. zostaly szczegolowo opisane w SIWZ opublikowanej na stronie internetowej Zamawiaj?cego tj.: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Wykonawca musi posiada? zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci bankowej, a tak?e realizacj? uslug obj?tych przedmiotem zamowienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2016r., poz.1988 z po?n. zm.), a w przypadku okre?lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzaj?cy rozpocz?cie dzialalno?ci przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy, o ktorej mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku Banku Pa?stwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji wla?ciwego Dziennika Ustaw zawieraj?cego rozporz?dzenie o utworzeniu banku,

W przypadku wspolnego ubiegania si? o udzielenie niniejszego zamowienia przez dwoch lub wi?cej wykonawcow ? dokument ten sklada wykonawca, ktory b?dzie realizowal uslug? wymagaj?c? zezwolenia na prowadzenie dzialalno?ci bankowej, a tak?e realizacj? uslug obj?tych przedmiotem zamowienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2016r., poz.1988 z po?n. zm.), a w przypadku okre?lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzaj?cy rozpocz?cie dzialalno?ci przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy, o ktorej mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

2. Zamawiaj?cy na potwierdzenie okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu z pkt 1.2.1. rozdzialu V SIWZ, przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow: zezwolenia na prowadzenie dzialalno?ci bankowej, a tak?e realizacj? uslug obj?tych przedmiotem zamowienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2016r., poz.1988 z po?n. zm.), a w przypadku okre?lonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe innego dokumentu potwierdzaj?cego rozpocz?cie dzialalno?ci przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy, o ktorej mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. W przypadku Banku Pa?stwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji wla?ciwego Dziennika Ustaw zawieraj?cego rozporz?dzenie o utworzeniu banku.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zamawiaj?cy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umow? w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych we wzorze Umowy (Dodatek nr 15 do SIWZ).

2. Zmiany oraz zakres zmian postanowie? umowy przewidziano w Dodatku nr 15 do SIWZ ? wzor umowy, ktory zostal opublikowany na stronie internetowej Zamawiaj?cego, tj.; http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2017
Local time: 09:15
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w Urz?dzie Miasta Siemianowice ?l?skie przy ul. Michalkowicka 105, kod 41-103 Siemianowice ?l?skie, pokoj nr 30.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych przez Zamawiaj?cego, do oferty (Dodatek nr 1 do SIWZ) nale?y dol?czy?: 1.1.aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (w skrocie: JEDZ) ? stanowi?ce Dodatek nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.a) Formularz JEDZ wypelnia i podpisuje Wykonawca.b) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, wypelniony i podpisany formularz JEDZ, sklada ka?dy z Wykonawcow. c) Zamawiaj?cy nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawcow na ktorych zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu. 1.2. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, 1.3. pelnomocnictwo (je?li dotyczy), 1.4. spis wszystkich zal?czonych dokumentow (spis tre?ci) ? zalecane, nie wymagane.2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowi?zany zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy pzp do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp .Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.3.Dotyczy Sekcji IV.2.6 minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwi?zany ofert?- Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert, okre?lonym w rozdziale XI SIWZ. Dzie? ten jest pierwszym dniem terminu zwi?zania ofert?.4.1.Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?/ow w przypadkach, o ktorych mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przeslanki wykluczenia obligatoryjne).4.2.Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wykluczy tak?e Wykonawc?/ow w nast?puj?cych przypadkach?wybrane przez Zamawiaj?cego przeslanki wykluczenia fakultatywne przewidziane w art.24 ust. 5 pkt 1), 8) ustawy Pzp. 4.3.Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?w. lub dok. na potwierdzenie okoliczno?ci o ktorych mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia (pkt 1 i 2 rozdzialu Va SIWZ) okre?lonych w 5 pkt 1),2),3),4),5),6),9) Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. 2016 r. poz 1126). O?wiadczenia i dokumenty zostaly szczegolowo opisane w SIWZ opublikowanej na stronie internetowej Zamawiaj?cego tj.: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Siemianowice ?l?skie: Credit granting services

2017/S 193-396128

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Siemianowice ?l?skie - Urz?d Miasta Siemianowice ?l?skie
ul. Jana Pawla II nr 10
Siemianowice ?l?skie
41-100
Poland
Contact person: Beata Galuszka
Telephone: +48 327605478
E-mail: przetarg_kredyt@um.siemianowice.pl
Fax: +48 327605420
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: http://www.siemianowice.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaci?gni?cie kredytu bankowego dlugoterminowego w wysoko?ci 10.000.000 zl na cz??ciowe pokrycie deficytu w zakresie zada? inwestycyjnych.

Reference number: FB.271.1.2017; ZP.rp.86.2017
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2024
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Siemianowice ?l?skie: Credit granting services
ND Document number 396128-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place SIEMIANOWICE ?L?SKIE
AU Authority name Gmina Siemianowice ?l?skie - Urz?d Miasta Siemianowice ?l?skie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) http://www.siemianowice.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >