Poland-Chelmiec: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003527597392675
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 397159-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Chelmiec: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 193-397159

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Wojt Gminy Chelmiec
ul. Papieska 2
For the attention of: Beata ?liwa
33-395 Chelmiec
Poland
Telephone: +48 184145624
E-mail: przetargi@chelmiec.pl
Fax: +48 184145643

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.chelmiec.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90000000 , 90513200 , 90500000 , 90533000 , 90514000

Description
Sewage, refuse, cleaning and environmental services.
Urban solid-refuse disposal services.
Refuse and waste related services.
Waste-tip management services.
Refuse recycling services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.11.2017 - 08:45
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Chelmiec: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 193-397159

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Wojt Gminy Chelmiec
ul. Papieska 2
For the attention of: Beata ?liwa
33-395 Chelmiec
Poland
Telephone: +48 184145624
E-mail: przetargi@chelmiec.pl
Fax: +48 184145643

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.chelmiec.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbieranie odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci w Gminie Chelmiec w latach 2018-2020.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 16: Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Chelmiec.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest: Odbior, transport i zagospodarowanie stalych odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych z terenu Gminy Chelmiec.
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia i jego realizacji zawiera zal?cznik do SIWZ ?Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90000000 , 90513200 , 90500000 , 90533000 , 90514000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Przedmiotem zamowienia jest: Odbior, transport i zagospodarowanie stalych odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych z terenu Gminy Chelmiec.
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia i jego realizacji zawiera zal?cznik do SIWZ ?Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.1.2018. Completion 31.12.2020

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wymagania dotycz?ce wadium
13.1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 25 000 PLN (slownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy 00/100 PLN).
13.2. Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert okre?lonego w niniejszej SIWZ.
13.3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
1. pieni?dzu
2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 359).
13.4. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium na okres zwi?zania ofert?.
13.5. Za termin wniesienia wadium w pieni?dzu zostanie przyj?ty termin uznania rachunku Zamawiaj?cego. W przypadku wnoszenia wadium w pieni?dzu ustalon? kwot? nale?y wplaci? na rachunek bankowy Zamawiaj?cego nr 25 8811 0006 0000 0013 5500 0014.
13.6. Wadium wniesione w formie innej ni? pieni??na musi by? czynno?ci? jednostronnie zobowi?zuj?c?, mie? tak? sam? plynno?? jak wadium wniesione w pieni?dzu, obejmowa? odpowiedzialno?? za wszystkie przypadki powoduj?ce utrat? wadium przez Wykonawc?, okre?lone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawiera? w swojej tre?ci nieodwolalne i bezwarunkowe zobowi?zanie wystawcy dokumentu do zaplaty kwoty wadium na rzecz Zamawiaj?cego.
13.7. Zamawiaj?cy zwroci wadium na zasadach okre?lonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
13.8. Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego.
13.9. Zamawiaj?cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach okre?lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Zgodnie z projektem umowy.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Konsorcjum.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow
O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki, dotycz?ce posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow.
Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony poprzez wykazanie przez wykonawc?, ?e:
? posiada aktualny wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Chelmiec,
? spelnia wymagania z Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci,
? posiada aktualne zezwolenie na zbieranie, transport odpadow, wydane przez wla?ciwy organ,
? posiada zawart? umow? z Regionaln? Instalacj? do Przetwarzania Odpadow Komunalnych na przyjmowanie odebranych od wla?cicieli nieruchomo?ci zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalo?ci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do skladowania,
? posiada aktualny wpis do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska.
Zezwolenia, umowy, odpisy
? aktualny wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Chelmiec,
? aktualne zezwolenie na zbieranie, transport odpadow, wydane przez wla?ciwy organ,
? umowa z Regionaln? Instalacj? do Przetwarzania Odpadow Komunalnych na przyjmowanie odebranych od wla?cicieli nieruchomo?ci zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalo?ci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do skladowania,
? aktualny wpis do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia nale?y przedlo?y?:
Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego
Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki, dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony poprzez wykazanie przez wykonawc?, ?e jest On ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie ni?sz? ni? 1 000 000 PLN.
Minimum level(s) of standards possibly required: Ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej
Potwierdzenie, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki, dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
1. W zakresie posiadania wiedzy i do?wiadczenia warunek zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e spelnia l?cznie poni?sze warunki:
? wykonal/wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat (a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie), co najmniej 1 uslug? odbioru odpadow komunalnych wykonanej na rzecz wla?cicieli nieruchomo?ci w sposob ci?gly przez okres minimum 12 miesi?cy o l?cznej masie minimum 2000 Mg lub minimum 10000 m.
Je?eli usluga jest w trakcie realizacji z przedstawionych dokumentow musi wynika?, ?e wymagane wielko?ci dotycz? cz??ci ju? zrealizowanej. Ocena spelniania warunkow udzialu w post?powaniu b?dzie dokonana na zasadzie spelnia/nie spelnia.
2. W zakresie dysponowania potencjalem technicznym warunek zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w trakcie wykonywania zamowienia b?dzie dysponowal:
? sprz?tem specjalistycznym do odbioru i transportu odpadow tj. co najmniej 3 samochodow specjalistycznych ? bezpylnych, w tym 2 o minimalnej kubaturze 8 m oraz minimum 3 samochody skrzyniowe o ladowno?ci minimalnej 3,5 Mg. Pojazdy musz? by? wyposa?one w system nawigacji satelitarnej umo?liwiaj?cy trwale zapisywanie danych o polo?eniu samochodu oraz ich weryfikacj?.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Wykaz dostaw lub uslug
Wykaz dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.
Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych
Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: Zezwolenia, umowy, odpisy
? aktualny wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Chelmiec,
? aktualne zezwolenie na zbieranie, transport odpadow, wydane przez wla?ciwy organ,
? umowa z Regionaln? Instalacj? do Przetwarzania Odpadow Komunalnych na przyjmowanie odebranych od wla?cicieli nieruchomo?ci zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostalo?ci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do skladowania,
? aktualny wpis do rejestru podmiotow zbieraj?cych zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Glownego Inspektora Ochrony ?rodowiska.
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Zatrudnienie przy realizacji zamowienia 10 osob z terenu Gminy Chelmiec, ktore b?d? braly udzial przy bezpo?redniej realizacji zamowienia przez caly okres trwania umowy. Weighting 20

3. Termin platno?ci faktury. Weighting 10

4. Termin rozpatrzenia reklamacji. Weighting 10

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
WPR.271.26.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
10.11.2017 - 08:45
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 10.11.2017 - 9:00
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

KIO
Warszawa
Poland

Body responsible for mediation procedures

KIO
Warszawa
Poland

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

KIO
Warszawa
Poland

VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Poland-Chelmiec: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
ND Document number 397159-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place CHELMIEC
AU Authority name Wojt Gminy Chelmiec
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
90500000 - Refuse and waste related services
90513200 - Urban solid-refuse disposal services
90514000 - Refuse recycling services
90533000 - Waste-tip management services
IA Internet address (URL) http://www.chelmiec.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >