Romania-Gala?i: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003586067825993
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 386099-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Gala?i: Electricity

2017/S 188-386099

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Apa Canal SA
Str. C. Brancoveanu nr. 2
Contact point(s): SEAP
For the attention of: Mirela Smadu
800058 Galati
Romania
Telephone: +40 0236473380
E-mail: achizitii@apa-canal.ro
Fax: +40 0236473367

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.apa-canal.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09310000

Description
Electricity.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 16:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Gala?i: Electricity

2017/S 188-386099

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Apa Canal SA
Str. C. Brancoveanu nr. 2
Contact point(s): SEAP
For the attention of: Mirela Smadu
800058 Galati
Romania
Telephone: +40 0236473380
E-mail: achizitii@apa-canal.ro
Fax: +40 0236473367

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.apa-canal.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Water
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Furnizare energie electrica.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Judetul Galati.

NUTS code RO224

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in months: 36

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 38 250 000 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: un contract/an in functie de alocarile bugetare.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Apa Canal SA Galati are in operare in acest moment un numar de 281 locuri de consum mici si mari consumatori, nivele de tensiune la punctele de delimitare: 20 kV, 6 kV, respectiv 0,4 kV. Numarul locurilor de consum este in continua crestere, datorita preluarii in concesiune a unor noi sisteme de alimentare cu apa potabila si canalizare, respectiv derularii unor programe de investitii pe termen mediu (2014-2020).
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09310000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Pe durata acordului-cadru, cantitatea totala de energie electrica consumata poate avea valori cuprinse intre minim 84 000 Mwh si maxim 98 400 Mwh.
Pe durata unui contract subsecvent cantitatea totala de energie electrica consumata poate avea valori cuprinse intre minim 28 000 Mwh si maxim 32 800 Mwh
Valoarea estimata a acordului-cadru ? 38 250 000 RON fara TVA.
? Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ? 12 750 000 RON fara TVA.
Estimated value excluding VAT: 38 250 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Garantia de participare este de 127 500 RON. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor (conform art. 42 alin. 7 din HG 394/2016). Perioada de valabilitate a garantiei de participare va trebui sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 zile).
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari ? conform Formular nr. 5 ? cu conditia respectarii prevederilor art. 42 alin. (3) ? (5) din HG nr. 394/2016.
Garantia de participare se prezinta in suma si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in care se opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar sau OP suma se va vira in contul: RO11RNCB0141032860980001 Banca Comerciala Romana ? sucursala Galati.
Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse.
Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art. 44 alin. (3);
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial in perioada de valabilitate a ofertei.
Restituirea garantiei se realizeaza potriv art. 44 din HG nr. 394/2016, in baza cererii depuse conform Formular nr. 9. Valoarea garantiei de buna executie este de 10 % din pretul contractului, fara TVA.
Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract in conformitate cu dispozitiile art. 45-46 din HG nr. 394/2016.
Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul avand obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA.
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica si este conditie de incepere a executarii obligatiilor.
Constituirea garantiei de buna executie este conditie de incepere a executarii obligatiilor.
In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie de buna executie va fi emisa integral in numele si pentru Liderul asocierii.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016;
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Motive de excludere a ofertantului. Declaratia operatorului economic ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180.
Modalitate de indeplinire: completare DUAE Document unic de achizitie european conform art. 202 Legea nr. 99/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente.
Ofertantul clasat clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele justificative, respectiv:
a) certificat de atestare fiscala, conf. art. 205 din Legea 99/2016:certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor, la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
d) alte documente solicitate de entitatea contractanta, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177; 178; 180 din Legea 99/2016 privind Achizitiile sectoriale.
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 177; 178; 180 din Legea 99/2016 privind Achizitiile sectoriale conduce la excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea acordului-cadru.
2. Declaratie privind neincadrarea operatorului economic in situatile prevazute la art. 72-73 din Legea 99/2016.
Modalitate de indeplinire: Se va completa Formularul nr. 4.
Formularul nr. 4 se va prezenta de catre toti participantii la procedura de atribuire odata cu DUAE.
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Gelu Stan -director general, Condurache Aurel ? director tehnic-productie, Viviana Tanu ? director economic, Cazan Violeta, Popa Gabriela, Mirela Smadu, Emil Corpaci, Gina Lascar, Scripcariu Camelia Giulieta, Daniela Covrig, Adrian Ispas.
Nota: In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator) .
Cerinta 1:
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul social al ofertantului din care sa rezulte informatii privind structura actionarilor/ asociatilor, persoanele imputernicite (reprezentantii legali), obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul constatator va cuprinde informatii recente si valabile la data prezentarii documentului. Acest certificat va fi prezentat fie in original, fie in copie legalizata sau in copie lizibila, cu mentiunea ,conform cu originalul, semnata si stampilata.
Pentru persoane fizice romane
Autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.
Persoane juridice /fizice straine:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate astfel: copie "conform cu originalul" si traducerea in limba romana.
Modalitate de indeplinire: completare DUAE ? Document unic de achizitie european conf.art. 202 din Legea 99/2016 ? de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Pentru operetorii straini, conf. art. 186 din Legea 99/2016: Operatorii straini completeaza cerinta in DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Cerinta 2:
Licenta de furnizare a energiei electrice si anexa acesteia emisa de ANRE, conform Legii nr.123/2012-art. 8 si 44-Legea energiei electrice), valabila la data prezentarii documentului.Modalitate de indeplinire: completare -DUAE- Document unic de achizitie european conf. art. 202 din Legea 99/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, va fi prezentat la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Informatii generale privind cifra totala de afaceri a operatorului economic pe ultimii 3 ani (2014, 2015 si 2016). Media cifrei totale de afaceri sa nu fie mai mica decat 6 500 000 RON
Documente relevante: Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente
Modalitatea de indeplinire
Completarea DUAE ? Document unic de achizitie european conf. art. 202 din Legea 99/2016 ? de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligati sa prezinte documentele solicitate in sustinerea cifrei de afaceri doar la solicitarea entitatii contractante.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani. Va contine valori, perioade de livrare, datele beneficiarilor, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati. Furnizarile de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective,operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza prin prezentarea unor facturi, process-verbal de receptive, orice alt document/e.
Experienta similara in cel mult ultimii 3 ani: se poate demonstra prin insumarea produselor de la nivelul a 1 sau mai multe contracte, care sa ajunga la o valoare cumulata de minim 6 500 000 fara TVA (valoarea celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi atribuit pe durata acordului-cadru).
Modalitatea de indeplinire
Completarea DUAE ? Document unic de achizitie european conf. art. 202 din Legea 99/2016 ? de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligati sa prezinte documentele solicitate in sustinerea experientei similare doar la solicitarea entitatii contractante.
Acestea pot fi: certificate/documente/recomandari/ procese verbale de receptie (datate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar) prin care se confirma furnizarea unor produse similare..
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE
Modalitatea de indeplinire
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului / subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului / acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere.
Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului / ofertantului o singura data ? inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.196 din Legea 99/2016.
Modalitatea de indeplinire
Modalitate de indeplinire: DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator / angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.
Tertul / tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).
Conform prevederilor art.198 din Legea 99/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data ? inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.
La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract.
La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
DA 033/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 16:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 28.11.2017 - 18:00

Place

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:

1. Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatoarelor link-uri: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter , https://ec.europa.eu/tools/espd

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro

Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii. Operatorul economic cu care autoritatea contractanta va incheia contractul sectorial este obligat conform normelor legale in vigoare sa detina/sa-si deschida cont la Trezorerie, in vederea efectuarii platilor aferente produselor furnizate in cadrul contractelor subsecvente.Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea ? intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SEAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare.
a) Documentatia de atribuire ( Caietul de sarcini, Formulare, Clauze contractuale ) poate fi descarcat de pe SEAP, site-ul www. e-licitatie.ro
b) Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
c) Toate documentele solicitate se depun electronic in SEAP, semnate cu semnatura electronica.
d) Este declarata castigatoare oferta care indeplineste cel mai mic pret in urma aplicarii criteriului de atribuire ? pretul cel mai scazut .
e) In cazul in care 2 sau mai multe oferte au acelasi pret, si sunt cele mai scazute, entitatea contractanta va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente ce contin noi propuneri financiare, caz in care va atribui acordul-cadru ofertei care are pretul cel mai scazut.
f) Raspunsul la solicitari de clarificari se va posta in SEAP intr-un document atasat documentatiei de atribuire. Raspunsurile la solicitarile de clarificari fac parte integranta din documentatia de atribuire;
g) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar instalarea unui program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Departament Juridic
Str. C. Brancoveanu nr. 2
800058 Galati
Romania
E-mail: office@apa-canal.ro
Telephone: +40 0236473380
Internet address: www.apa-canal.ro
Fax: +40 0236473367

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Romania-Gala?i: Electricity
ND Document number 386099-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place GALA?I
AU Authority name Apa Canal SA
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DD Deadline for the request of documents 30/10/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
RC NUTS code RO224
IA Internet address (URL) www.apa-canal.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >