Poland-?wier?e Gorne: Diesel oil

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003586107891432
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 386095-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-?wier?e Gorne: Diesel oil

2017/S 188-386095

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Kozienice
For the attention of: Jacek Laskowski
26-900 ?wier?e Gorne
Poland
Telephone: +48 486141024
E-mail: jacek.laskowski@enea.pl
Fax: +48 486141185

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.enea.pl

Address of the buyer profile: http://www.enea.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09134100

Description
Diesel oil.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.11.2017 - 15:30
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 11:30
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-?wier?e Gorne: Diesel oil

2017/S 188-386095

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Kozienice
For the attention of: Jacek Laskowski
26-900 ?wier?e Gorne
Poland
Telephone: +48 486141024
E-mail: jacek.laskowski@enea.pl
Fax: +48 486141185

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.enea.pl

Address of the buyer profile: http://www.enea.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Electricity
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Dostawa oleju nap?dowego dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: ?wier?e Gorne, 26-900 Kozienice.

NUTS code PL921

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa dla ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. oleju nap?dowego, PN-EN 590 o max zawarto?ci siarki 10 mg/kg, w gatunku B, D i F (olej dla okresu letniego, przej?ciowego i zimowego); przewidywana wielko?? dostaw ? 800 m (800 000 litrow).
Przedmiot zamowienia jest zgodny z norm? PN-EN 590 oraz z Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 roku w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw cieklych (Dz.U. 2015.1680 z dnia 2015.10.23), przy czym zapisy Rozporz?dzenia maj? moc nadrz?dn?.
2. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy, stanowi?cym Cz??? 2 SIWZ.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09134100

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT
Range: between 418 000 and 10 000 000 EUR
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wykonawcy skladaj?cy oferty przed uplywem terminu skladania ofert musz? wnie?? wadium w wysoko?ci 30 000 PLN (slownie: zlotych trzydzie?ci tysi?cy i 00/100)
2. Dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium musi by? zlo?ony w Oryginale Oferty (Zal?cznik nr 6 do
Formularza ?Oferta).
3. Wykonawca mo?e wnie?? wadium w formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.
4. Wybrany Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nale?ytego Wykonania Umowy w wysoko?ci 2 % Ceny Brutto
w formie okre?lonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.
5. Wykonawca uzyska i przedlo?y Zamawiaj?cemu Zabezpieczenie Nale?ytego Wykonania Umowy, najpo?niej przed podpisaniem Umowy.
6. Zamawiaj?cy dopiero po otrzymaniu Zabezpieczenia Nale?ytego Wykonania Umowy na 2 % Ceny Brutto, zwroci Wykonawcy ? ktorego oferta zostala wybrana ? wadium.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Szczegolowe uzgodnienia finansowe i warunki platnicze okre?lone s? w SIWZ.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
1. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia w rozumieniu art. 23 Ustawy.
2. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu albo do reprezentowania ich w Post?powaniu i zawarcia Umowy.
3. Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcow w Post?powaniu albo pelnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcow w Post?powaniu i zawarcia Umowy powinno w szczegolno?ci zawiera?
informacje na temat:
3.1. post?powania ktorego dotyczy;
3.2. podmiotow wyst?puj?cych wspolnie;
3.3. osoby umocowanej;
3.4. do jakich czynno?ci w Post?powaniu zobligowany jest Pelnomocnik.
4. Wszelka korespondencja Zamawiaj?cego z Wykonawc? b?dzie odbywala si? za po?rednictwem
Pelnomocnika, ktorego dane nale?y wpisa? w Formularzu ?Oferta.
5. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, jednolity dokument lub
o?wiadczenie sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te
potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w
post?powaniu lub kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie, przed zawarciem Umowy Zamawiaj?cy
mo?e za??da? umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.
7. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za
wykonanie Umowy.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie Zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:
1.2. kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej o ile wynika to z odr?bnych przepisow.
Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada aktualna Decyzj? Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na obrot paliwami cieklymi.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie Zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:
1.2.1. posiada dost?p do ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci, co najmniej 1 500 000 PLN,
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia informacj? mo?e zlo?y? jeden lub kilka podmiotow l?cznie spelniaj?cych powy?szy warunek.
1.2.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? minimum 1 500 000 PLN.
W przypadku, kiedy kwoty b?d? podane w walucie innej ni? PLN, Zamawiaj?cy w celu oceny spelnienia warunku dokona ich przeliczenia na PLN wedlug ?redniego kursu NBP na dzie?, w ktorym opublikowano ogloszenie o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursow walut, Zamawiaj?cy przyjmie kurs przeliczeniowy wedlug ostatniej tabeli kursow NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie Zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:
1.2. zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:
1.2.1. w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie wykonal samodzielnie lub wspolnie z innymi Wykonawcami dostawy oleju nap?dowego w l?cznej ilo?ci nie mniejszej ni? 800 m.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction: Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, je?eli zlo?one b?d? co najmniej 2 Oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu (art. 91a ust. 1 Ustawy).
1. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami okre?lonymi w Zal?czniku Nr 2 do Cz??ci 1 SIWZ na platformie zakupowej Logintrade.
2. Zamawiaj?cy zaprasza drog? elektroniczn? do udzialu w aukcji elektronicznej jednocze?nie wszystkich wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu (art. 91b ust. 1 Ustawy).
3. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie mo?e by? krotszy ni? 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia, o ktorym mowa w art. 91b ust. 1 Ustawy (art. 91b ust. 3 Ustawy).
4. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomoc? formularza umieszczonego na stronie internetowej, umo?liwiaj?cego wprowadzenie niezb?dnych danych w trybie bezpo?redniego pol?czenia z t? stron?, skladaj? kolejne korzystniejsze post?pienia, podlegaj?ce automatycznej ocenie (art. 91c ust. 1 Ustawy).
Post?pienia, pod rygorem niewa?no?ci, sklada si? opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu (art. 91c ust. 2 Ustawy).
5. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiaj?cy wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na nast?pny po usuni?ciu awarii dzie? roboczy, z uwzgl?dnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym post?pieniu (art. 91d ust. 1 Ustawy).
6. Zamawiaj?cy po zamkni?ciu aukcji wybiera najkorzystniejsz? ofert? w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogloszeniu o zamowieniu, z uwzgl?dnieniem wynikow aukcji elektronicznej (art. 91d ust. 2 Ustawy).
7. Zamawiaj?cy zamyka aukcj? elektroniczn? (art. 91e ust. 1 Ustawy:
1) w terminie okre?lonym w zaproszeniu do udzialu w aukcji elektronicznej;
2) je?eli w ustalonym terminie nie zostan? zgloszone nowe post?pienia;
3) po zako?czeniu ostatniego, ustalonego etapu.
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
KZP-WnJ.2100.6.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.11.2017 - 15:30
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 11:30
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 7.11.2017 - 12:00
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwolanie wnosi si? na zasadach okre?lonych w Rozdziale 2 Dzialu VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Poland-?wier?e Gorne: Diesel oil
ND Document number 386095-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place ?WIER?E GORNE
AU Authority name Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DD Deadline for the request of documents 06/11/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 09134100 - Diesel oil
OC Original CPV code 09134100 - Diesel oil
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) http://www.enea.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >