Romania-Bucuresti: Diesel fuel (EN 590)

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003586143926136
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 386092-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Diesel fuel (EN 590)

2017/S 188-386092

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala de Cai Ferate ?CFR ? SA
Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Contact point(s): Directia Achizitii Publice ? Serviciul Achizitii Publice Servicii si Produse
For the attention of: d-nei Mariana Ilie
010873 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 372843299
E-mail: mariana.i.ilie@cfr.ro
Fax: +40 213192432

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.cfr.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09134220 , 09132100

Description
Diesel fuel (EN 590).
Unleaded petrol.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 12:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Diesel fuel (EN 590)

2017/S 188-386092

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala de Cai Ferate ?CFR ? SA
Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Contact point(s): Directia Achizitii Publice ? Serviciul Achizitii Publice Servicii si Produse
For the attention of: d-nei Mariana Ilie
010873 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 372843299
E-mail: mariana.i.ilie@cfr.ro
Fax: +40 213192432

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.cfr.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Railway services
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
?Carburanti pe baza de bonuri valorice pentru carburanti auto (BVCA).
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: DDP ? livrarea carnetelor de BVCA se va efectua la sediile Sucursalelor RCF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, Galati, Constanta si sediul CNCF CFR SA Bucuresti, conform Anexa 3.

NUTS code RO

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Achizitia de carburanti (benzina si motorina) pe baza de bonuri valorice pentru carburanti auto (BVCA)
? BVCA vor fi grupate cate 25 file / 50 file intr-un carnet, valoare fiecarei file fiind de 50 RON cu TVA inclus reprezentand contravaloarea carburantului ce poate fi cumparat cu acel bon;
? Valabilitatea BVCA-urilor este nelimitata;
? Costurile de imprimare si livrare sunt suportate de furnizor;
? Plata in avans, pe baza facturii proforma emisa de furnizor urmare comenzii emise de achizitor.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

09134220 , 09132100

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Cantitatea de carburant necesara a se achizitiona in 12 luni este de 774 000 litri carburant, din care 405 630 litri motorina si 368 370 litri benzina, respectiv 77 400 bonuri.
?12 900 file BVCA (50 RON/fila) echivalentul a 129 000 litri carburant, pentru perioada noiembrie ? decembrie 2017;
?64 500 file BVCA (50 RON/fila), echivalentul a 645 000 litri carburant, pentru perioada ianuarie ? octombrie 2018;
Estimated value excluding VAT: 3 252 100,84 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Valoarea garantie de participare: 32 000 RON
Conform model Formular 3 din Sectiunea Formulare si modele de documente.
Garantia de participare este irevocabila in RON sau echivalent RON/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, constituita prin:
? virament bancar-OP
? orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii Cont: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529, Cont IBAN: RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Veneto Banca Scpa Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti.
Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, atunci cand:
a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.
Restituirea se realizeaza potriv art. 44 din HG 394/2016, in baza cererii scrise (formular 7)
In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
In cazul constituirii garantiei sub forma de scrisoare de garantie de participare, se va transmite in SEAP, in format electronic, semnata electronic, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 5 % din valoarea contractului sectorial, fara TVA.
Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial de achizitie publica:
? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau
? prin retineri successive din sumele datorate pentru facturi
In termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract de catre ambele parti, Furnizorul are obligatia de a transmite Achizitorului instrumentul de garantare, in original (care va fi valabil pe toata durata de derulare a contractului)
In termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract de catre ambele parti, Furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, conform HG nr. 394/2016 si Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Suma initiala care se depune de catre Furnizor in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului fara TVA
Garantia de buna executie va fi returnata/eliberata Furnizorului in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului, daca pana la acea data nu s-au ridicat pretentii asupra ei.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Surse proprii Directia Comerciala BVC 2017 cap. ?cheltuieli cu combustibilul, iar perioada ian. ? oct. 2018 sursa de finantare conform prevederilor OG nr. 26/2013 cu modif. si compl. ulterioare.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016. Conform (Formular 8). Acordul de asociere se va depune odata cu DUAE.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta 1
Entitatea contractanta va exclude din procedura ofertantul/ofertantii asociati care se afla in 1 sau mai multe din situatiile prevazute la art. 177, art.178 alin (1) si (2) si art. 180 alin (1) din Legea 99/2016.
De asemenea, nici tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art.177, art.178 alin (1) si (2) si art. 180 alin (1) din Legea 99/2016.
? cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
? certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii.
? documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
? orice document considerat edificator, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respective.
In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.177, 178 si 180, entitatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Entitatea Contractanta la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.
Nota:
1. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
2. Nedepunerea acestora odata DUAE, constitue temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/canditatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Cerinta nr. 2
Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Chiper Marius Marian ? director general;
Baicu Sorina ? director general adjunct economic;
Moldovan Macarie Alexandru ? director general adjunct Tehnic-Dezvoltare;
Scurtu Viorel ? director general adjunct exploatare;
Ungureanu Mihai ? director Directia Comerciala;
Dumitrescu Daniela Manuela ? director Directia Achizitii Publice;
Manea Constantin ? director Directia Linii;
Cretu Corneliu ? director Directia Financiara;
Stroe Ion Claudiu ?director Directia Juridica;
Manea Daniela ? sef Serviciu ? Directia Achizitii Publice;
Marin Valentin ? sef Serviciu ? Directia Achizitii Publice;
Hropaciov Lorena ? sef Birou ? Directia Achizitii Publice,
Toma Mirela-Economist - Directia Achizitii Publice,
Arhire Madalina-sef Proiect- Directia Achizitii Publice,
Kiss Mariana-sef Proiect- Directia Achizitii Publice,
Staicu Iulia-sef Birou - Directia Achizitii Publice,
Ivan Ioana Alexandra - sef Proiect- Directia Achizitii Publice,
Ilie Mariana-sef Proiect - Directia Achizitii Publice,
Vladescu Viorica ? economist ? Directia Achizitii Publice;
Stanescu Bogdan Iulian ? sef Proiect ?Directia Achizitii Publice;
Bosco Mihnea ? sef Proiect -Directia Achizitii Publice;
Coman Mariana ? sef Proiect- Directia Achizitii Publice;
Fieraru Doinita ? sef Proiect ? Directia Achizitii Publice;
Dragomirescu Bianca ? economist ? Directia Achizitii Publice.
Mitroi Valentin - Sef Serviciu ? Directia Comerciala;
Mitroi Marilena ? economist ? Directia Comerciala;
Popescu Constantin Cornel ? Sef Birou ? Directia Comerciala;
Alecu Iulia-Dana - economist? Directia Comerciala
Cristescu Emilia Marina ? economist ? Directia Comerciala
Melinte Ionut ? sef serviciu ? Directia Juridica;
Greab Viorica ? sef Serviciu ? Directia Juridica;
Preda Georgiana - sef proiect ? Directia Juridica;
Buholt Mariana ? consilier juridic ? Directia Juridica;
Petrescu Violeta ? consilier juridic ? Directia Juridica;
Biolan Constantin ? consilier juridic ? Directia Juridica;
Mihai Crenguta - Mihaela- consilier juridic ? Directia Juridica;
Pantazi Florin ? sef Serviciu ? Directia Comerciala;
Vlad Veronica ? economist ? Directia Comerciala;
Prunescu Elena ? economist ? Directia Comerciala.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
De asemenea se vor depune declaratii in conformitate cu art. 73 din Lg. 99/2016 (formularul 5) de catre fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant odata cu depunerea DUAE. Cerinta nr. 1
Forma de inregistrare. Obiectul de activitate
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. In cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator.
Pentru persoane juridice straine.
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Documentul se va prezenta insotit traducerea autorizata a acestora in limba romana.
In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Document suport DUAE:
Certificatul constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, sau document edificator.
? Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
11/2/2934/13.9.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.10.2017 - 12:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 5.12.2017 - 18:00

Place

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
VI.3) Alte Informatii (dupa caz)
1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.
2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
3. Documentatia de atribuire se posteaza integral in cadrul anuntului de participare
4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de ?Documentatii, clarificari si decizii a anuntului de participare
6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, online la Sectiunea ?Intrebari. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor online (Sectiunea ?Intrebari), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma 1 sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

7. Declaratia DUAE se completeaza online din site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .

8. Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
Date necesare aplicarii criteriului de atribuire: ?pretul cel mai scazut
Ofertantii vor prezenta pretul mediu la pompa, fara TVA (calculat ca medie aritmetica dintre pretul benzinei fara plumb si pretul motorinei Euro 5), din cea mai apropiata statie de comercializare carburanti (benzina si motorina) fata de sediul autoritatii contractante, situat in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cu 5 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor
Pmp = (Pb + Pm) / 2, unde:
Pmp = pretul mediu la pompa, (RON, fara TVA/l);
Pb = pret benzina, ( RON, fara TVA/l);
Pm = pret motorina euro 5 (conform SR EN 590), ( RON, fara TVA/l)
D (%) = 100 x (1 ? Po/Pmp), unde:
D = discountul obtinut fata de Pmp ca urmare a pretului ofertat
Po = pretul ofertat (RON, fara TVA/l)
Po = Pmp ? D % = Pmp (1 ? D /100)
Va fi declarata castigatoare oferta cu Po (RON fara TVA) cel mai scazut.
Pbvca = 42,0168 ? D % = 42,0168 ( 1 ? D /100) RON, fara TVA/fila, unde Pbvca = pretul platit pentru o fila BVCA
Pretul Pbvca (RON, fara TVA/fila) este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a contractului si va include toate cheltuielile legate de emitere (hartie, tiparire, securizare etc.), amabalare, manipulare si transport in conditia de livrare DDP.
Nota: in formulele de calcul de mai sus toate preturile suntexprimate in RON fara TVA.
Valoarea nominala a unei file BVCA este de 42,0168 RON fara TVA, iar pretul achitat (Pbvca) pentru o fila va fi cel rezultat din licitatie pentru care oferta a fost declarata castigatoare.
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre entitatea contractanta.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Denumire oficiala: CNCF ?CFR SA ? Directia Asistenta Juridica
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
010878 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213192525
Internet address: http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
Fax: +40 213192526

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Diesel fuel (EN 590)
ND Document number 386092-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Compania Nationala de Cai Ferate ?CFR ? SA
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DD Deadline for the request of documents 30/10/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 09132100 - Unleaded petrol
09134220 - Diesel fuel (EN 590)
OC Original CPV code 09132100 - Unleaded petrol
09134220 - Diesel fuel (EN 590)
RC NUTS code RO
IA Internet address (URL) www.cfr.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >