Poland-Lask: Fuels

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • F - Natural Resources and Conservation Services
Opps ID: NBD00003586177363090
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 386557-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lask: Fuels

2017/S 189-386557

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Lasku
PL712
ul. 9 Maja 95
Lask
98-100
Poland
Contact person: Janusz Walczak
Telephone: +48 261554591
E-mail: 32bltprz@ron.mil.pl
Fax: +48 261554709
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: http://32blot.wp.mil.pl/pl/73_2467.html

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://32blot.wp.mil.pl/pl/73_2467.html
Additional information can be obtained from another address:
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Lasku
ul. 9-go Maja 95
Lask
98-100
Poland
Contact person: Janusz Walczak
Telephone: +48 261554591
E-mail: 32blt.kancelaria1@ron.mil.pl
Fax: +48 261554709
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: http://32blot.wp.mil.pl/pl/73_2467.html

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: skarb pa?stwa ? jednostka wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa oleju opalowego.

Reference number: 03/PN/2018
II.1.2) Main CPV code
09100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa oleju opalowego dla 32 BLT w Lasku w l?cznej ilo?ci 950,000 m, w ilo?ciach i terminach zawartych w ?Planie dostaw stanowi?cych zal?cznik nr 10 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 257 062.60 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa oleju opalowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Lask.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa oleju opalowego dla 32 BLT w Lasku w l?cznej ilo?ci 950,000 m, w ilo?ciach i terminach zawartych w ?Planie dostaw stanowi?cych zal?cznik nr 10 do SIWZ (z mo?liwo?ci? dokonywania przesuni?? w realizacji poszczegolnych partii dostaw w kolejnych miesi?cach w zale?no?ci od zaistnialych potrzeb Zamawiaj?cego).

2. Dostarczany olej musi spelnia? wymagania okre?lone w PN ? C 96024:2011 oraz nast?puj?ce parametry:

2.1. warto?? opalowa: min. 42 600 kJ/kg;

2.2. temperatura zaplonu: min. 56C;

2.3. g?sto?? w temp. 15C: max. 860 kg/m;

2.4. zawarto?? siarki % (m/m): max. 0,2 %;

2.5. temperatura krzepni?cia: nie wy?sza ni? minus 20C.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 257 062.60 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 29/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli wykonawca wyka?e, i? posiada aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie obrotu paliwami cieklymi, udzielon? na podstawie ustawy z dnia 10.4.1997 r. ? Prawo energetyczne (tj. Dz.U.2017.220 z po?n. zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli wykonawca wyka?e, i?:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal co najmniej jedn? uslug? polegaj?c? na dostawach oleju opalowego ?wiadczon? na rzecz jednego Odbiorcy, o warto?ci brutto nie mniejszej ni? 300 000 PLN, potwierdzon? dowodami, ?e zostala wykonana nale?ycie.

2. dysponuje taborem samochodowym (cysterny samochodowe ? min. 1 szt.) zgodnie z wymaganiami ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2016.1907 ze zm.) i ustawy o transporcie materialow niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834 ze zm.) wyposa?onymi w ko?cowki wlewowe z zalegalizowanym ?odmierzaczem w jednostkach miary ? litr. Dostawy realizowane musz? by? specjalistycznymi autocysternami zaopatrzonymi w posiadaj?ce wa?ne cechy legalizacyjne urz?dzenia wydawcze ? pompy oraz drukarki ? wskazuj?ce dokladn? ilo?? wydanego oleju opalowego w temperaturze referencyjnej +15oC (powinny tak?e posiada? ?wiadectwa legalizacyjne wydane przez Urz?d Miar i Wag). Samochod na ktorym zainstalowana jest cysterna musi spelnia? norm? emisji spalin min. EURO-4.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wzor umowy stanowi zal?cznik Nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 12:30
Place:

32 Baza Lotnictwa Taktycznego, Gucin 58a, 98-113 Buczek, budynek nr 222, sala 4-5.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

II kwartal 2018.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lask: Fuels

2017/S 189-386557

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Lasku
PL712
ul. 9 Maja 95
Lask
98-100
Poland
Contact person: Janusz Walczak
Telephone: +48 261554591
E-mail: 32bltprz@ron.mil.pl
Fax: +48 261554709
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: http://32blot.wp.mil.pl/pl/73_2467.html

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa oleju opalowego.

Reference number: 03/PN/2018
II.1.2) Main CPV code
09100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 257 062.60 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa oleju opalowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 257 062.60 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 29/06/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Lask: Fuels
ND Document number 386557-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place LASK
AU Authority name 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Lasku (PL712)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09100000 - Fuels
09135100 - Heating oil
OC Original CPV code 09100000 - Fuels
09135100 - Heating oil
RC NUTS code PL712
IA Internet address (URL) http://32blot.wp.mil.pl/pl/73_2467.html
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >