Lithuania-Vilkavi?kis: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003586197531432
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Oct 17, 2017
Solicitation No: 386489-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilkavi?kis: Medical equipments

2017/S 189-386489

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Vie?oji ?staiga Vilkavi?kio ligonin?
185332820
Maironio 25
Vilkavi?kis
70104
Lithuania
Contact person: Mindaugas Lenkas
Telephone: +370 65276441
E-mail: m.lenkas00@gmail.com
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.vilkaviskioligonine.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/12296

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=362730
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362730&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Projekto ?V?? Vilkavi?kio ligonin?s modernizavimas medicinos ?rangos pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Pirkimo objektas ?medicinos ?ranga 33100000-1(toliau ? Prek?s): Garinis sterilizatorius-1vnt. (BVP? kodas 33191100-6); D?iovinimo spinta-1vnt; Centrifugos-3vnt. Pirkimo objektas yra skaidomas ? 3 pirkimo dalis. Pasi?lymas gali b?ti pateiktas vienai, dviems arba visoms pirkimo dalims.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Garinis sterilizatorius

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Vilkavi?kis.

II.2.4) Description of the procurement:

Garinis sterilizatorius-1 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Centrifugos

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

Vilkavi?kis.

II.2.4) Description of the procurement:

Centrifugos-3 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

D?iovinimo spinta

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4) Description of the procurement:

D?iovinimo spinta-1 vnt.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

S?lyg? s?ra?as ir trumpas apra?ymas: Tiek?jai turi pateikti Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? ? aktuali? deklaracij?, pakei?ian?i? kompetenting? institucij? i?duodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinan?i?, kad n?ra tiek?jo pa?alinimo pagrind?, nustatyt? vadovaujantis Vie??j? pirkim? ?statymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis vie??j? pirkim? dokumentas parengiamas pagal standartin? form?, kuri yra patvirtinta 5.1.2016 Komisijos ?gyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo vie??j? pirkim? dokumento standartin? forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiek?jai, pildydami Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? elektroniniu b?du, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Jei ?ranga turi tr?kum?, kuri?ne?manoma pa?alinti, o Pardav?jas nesutinka ar negali ?rangos pakeisti savo s?skaita nauja per 5 darbo dienas, arba paai?k?ja, kad ?ranga neatitinka nurodyt? keliam? kokyb?s reikalavim? arba paai?k?ja, kad Pardav?jas apie ?rangos atitikt? Pirk?jo nustatytiems reikalavimams pateik? melaging? informacij?, kuri? Pirk?jas gali ?rodyti bet kokiomis teis?tomis priemon?mis, Pirk?jas turi teis? prekes gr??inti ir sutart? d?l ?rangos pirkimo nutraukti. Pardav?jas privalo atsiimti parduot? ?rang?, gr??inti u? ?rang? sumok?t? pinig? sum? ir sumok?ti 20 proc. dyd?io baud? nuo ?rangos vert?s su PVM.

2. Perkan?ioji organizacija u? ?rang? atsiskaito mok?jimo pavedimu ? Sutartyje nurodyt? tiek?jo banko s?skait? pagal gaut? PVM s?skait? ? fakt?r? per 30 darbo dien?, po to kai privalomojo socialinio draudimo l??os i? TLK (PSDF) bus pervestos ? Perkan?iosios organizacijos s?skait?, bet ne v?liau kaip per 60 kalendorini? dien? nuo s?skaitos fakt?ros gavimo dienos.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Pasira?yta 22.8.2017 sutartis Nr. S-187 tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilkavi?kio rajono savivaldyb?s administracijos d?l Valstyb?s investicij? programos l??? skyrimo V?? Vilkavi?kio ligoninei medicinos ?rangos pirkimui. 7.9.2017 gautas Vilkavi?kio rajono savivaldyb?s administracijos ra?tas Nr. (07) (2.18) SD-1891 ?D?l pavedimo atlikti vie?uosius pirkimus ?pareigojantis u?baigti pirkimus iki 13.11.2017.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/10/2017
Local time: 09:45
Place:

Pradinis susipa?inimas su tiek?j? pasi?lymais, ?vyks Komisijos pos?dyje, 17.10.2017 9:45 val. projekt? koordinatoriaus kabinete, Maironio g. 25, LT-70104 Vilkavi?kis.

Information about authorised persons and opening procedure:

Kadangi pasi?lymai teikiami tik elektronin?mis priemon?mis, susipa?inimo su pasi?lymais Komisijos pos?dyje (vok? atpl??imo proced?roje) tiek?jai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Kauno apygardos teismas
Kaunas
Malta
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilkavi?kis: Medical equipments

2017/S 189-386489

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Vie?oji ?staiga Vilkavi?kio ligonin?
185332820
Maironio 25
Vilkavi?kis
70104
Lithuania
Contact person: Mindaugas Lenkas
Telephone: +370 65276441
E-mail: m.lenkas00@gmail.com
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.vilkaviskioligonine.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/12296

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Projekto ?V?? Vilkavi?kio ligonin?s modernizavimas medicinos ?rangos pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Garinis sterilizatorius

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Centrifugos

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

D?iovinimo spinta

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Lithuania-Vilkavi?kis: Medical equipments
ND Document number 386489-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place VILKAVI?KIS
AU Authority name Vie?oji ?staiga Vilkavi?kio ligonin? (185332820)
OL Original language LT
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 17/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33191100 - Steriliser
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33191100 - Steriliser
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.vilkaviskioligonine.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >