Poland-Bialystok: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003586244506683
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 387048-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 189-387048

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bialystok
PL343
ul. Slonimska 1
Bialystok
15-950
Poland
Contact person: Anna Biendzio
Telephone: +48 858696280
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Fax: +48 858696249
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.bialystok.pl

Address of the buyer profile: www.bialystok.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.bialytsok.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Miejski w Bialymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej, pok. 08 (sekretariat)
ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2
Bialystok
15-103
Poland
Contact person: Jolanta Kiersnowska, Departament Gospodarki Komunalnej
Telephone: +48 858696475
E-mail: dgk@um.bialystok.pl
Fax: +48 858696529
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.bip.bialystok.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Konserwacja rowow, ciekow, zbiornikow wodnych i rzeki Bialej na terenie miasta Bialegostoku.

Reference number: DGK-IV.271.53.2017
II.1.2) Main CPV code
90000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na konserwacji rowow, ciekow, zbiornikow wodnych i rzeki Bialej na terenie miasta Bialegostoku, podzielonego na Sektory I?II, tj. 1)Cz??? I (Sektor I)?polo?ony po prawej stronie rzeki Bialej wraz z rzek? Bial? od ul. Pla?owej do ul. Gen. Maczka, 2)Cz??? II (Sektor II)?polo?ony po lewej stronie rzeki Bialej oraz rzeka Biala od ul. Gen. Maczka do granicy miasta Bialegostoku wg mapy stanowi?cej zal. nr 1 do SIWZ.2.Zakres prac obejmuj?cy prace konserwacyjne zlecane protokolem konieczno?ci w Sektorze I i II zawarto w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2.1 SIWZ.3.Prace wykonywane w ramach miesi?cznego wynagrodzenia ryczaltowego w Sektorze I okre?lono w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2.2 SIWZ, w Sektorze II okre?lono w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2.3 SIWZ.4.Dane dotycz?ce przewidywanej ilo?ci prac zlecanych protokolem konieczno?ci w okresie obowi?zywania umowy przedstawiono w Rozdz. III pkt 6 SIWZ. 5.Wytworc? odpadow w ramach zamowienia jest Wykonawca.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 643 649.25 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja rowow, ciekow, zbiornikow wodnych i rzeki Bialej na terenie miasta Bialegostoku ? Sektor I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na konserwacji rowow, ciekow, zbiornikow wodnych i rzeki Bialej na terenie miasta Bialegostoku w Sektorze I polo?onym po prawej stronie rzeki Bialej wraz z rzek? Bial? od ul. Pla?owej do ul. Gen. Maczka wg mapy stanowi?cej zal. nr 1 do SIWZ. 2. Zakres prac obejmuje:2.1.prace konserwacyjne zlecane protokolem konieczno?ci:1)r?czne i mechaniczne odmulanie rzeki, ciekow, rowow i zbiornikow wodnych,2)koszenie skarp, poboczy i dna zbiornikow, hakowanie dna, usuwanie ro?lin plywaj?cych,

3)wykonywanie bie??cej konserwacji urz?dze? wodnych i umocowa? w tym:a)darniowanie,b)obsiew mieszank? traw,c)wykonanie narzutow i brukow kamiennych,d)budowa palisad i kaskad,e)zakladanie faszyny,

f)drobne roboty betoniarskie,4)udra?nianie ruroci?gow i przepustow,5)likwidacj? zatorow oraz usuwanie za?miece? na ciekach, rzekach i zbiornikach wodnych,6)wycinka odrostow drzew i krzewow w rejonie prowadzonych robot,7)odlawianie ryb ze stawow i zbiornikow wodnych,

2.2 prace wykonywane w ramach miesi?cznego wynagrodzenia ryczaltowego:

1)dotycz?ce 2 budowli pi?trz?cych na rzece Bialej w rejonie ul. Milosza i rzeki Bialej, tj.:

a)dokonywanie cyklicznych objazdow (co najmniej 1 raz w tygodniu) wraz z odnotowaniem w ksi??ce objazdow i wskazywanie Zamawiaj?cemu koniecznych interwencji,b)pelnienie stalego nadzoru w czasie zwi?kszonych opadow atmosferycznych, tj. opadow nawalnych lub opadow dlugotrwalych ? trwaj?cych dlu?ej ni? trzy (3) godziny oraz gwaltownych roztopow a? do chwili zako?czenia opadow atmosferycznych,

c)regulacja poziomow wody na 2 budowlach pi?trz?cych na rzece Bialej oraz oczyszczanie ich z zanieczyszcze? naniesionych przez wod? wraz z wywiezieniem zanieczyszcze?;

2)prace dotycz?ce rowow, ciekow i zbiornikow wodnych oraz 1 budowli pi?trz?cej na stawie przy ul. A. Fredry:a)dokonywanie cyklicznych objazdow (co najmniej 1 raz w tygodniu) wraz z odnotowaniem w ksi??ce objazdow i wskazywanie Zamawiaj?cemu koniecznych interwencji,b)pelnienie stalego nadzoru w czasie zwi?kszonych opadow atmosferycznych, tj. opadow nawalnych lub opadow dlugotrwalych trwaj?cych dlu?ej ni? trzy (3) godziny oraz gwaltownych roztopow a? do chwili zako?czenia opadow atmosferycznych,

c)regulacj? poziomow wody na 1 budowli pi?trz?cej na stawie przy ul. A. Fredry oraz oczyszczanie jej z zanieczyszcze? naniesionych przez wod? wraz z wywiezieniem zanieczyszcze?,

d)wykonywanie przer?bli na stawie i zbiornikach wodnych.

3.Dane dotycz?ce przewidywanej ilo?ci prac zlecanych protokolem konieczno?ci w okresie obowi?zywania umowy zawiera rozdz. III pkt 6 SIWZ (tabela nr 1).

4. Wytworc? odpadow w ramach zamowienia jest Wykonawca.

5. W przypadku wyst?pienia sytuacji wymagaj?cych pilnych dziala? Wykonawca ma obowi?zek przyst?pi? do wykonania tych czynno?ci w czasie okre?lonym przez Wykonawc? w ofercie (tzw. czas reakcji), lecz nie dlu?szym ni? 2 godz. licz?c od momentu otrzymania telefonicznej dyspozycji wydanej przez przedstawiciela Zamawiaj?cego lub slu?by miejskie o konieczno?ci podj?cia interwencji. W celu potwierdzenia realizacji powy?szego obowi?zku Wykonawca poinformuje Zamawiaj?cego o przybyciu na miejsce zdarzenia i przyst?pieniu do realizacji zgloszonych prac telefonicznie lub poprzez wyslanie informacji (sms) na nr tel. wskazany przez Zamawiaj?cego.

Uwaga: Wykonawca mo?e uzyska? dodatkowe punkty za skrocenie czasu przyst?pienia do realizacji zgloszenia (tj. za czas reakcji) zgodnie z rozdz. XIX SIWZ

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wskazuje, i? w zakresie prac okre?lonych w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2.2 wymaga zatrudnienia osob na podstawie umowy o prac?. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osob, Zamawiaj?cy pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. Obowi?zek wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostal uregulowany w projekcie umowy, stanowi?cy zal. nr 8 do SIWZ.

7. Poni?sza warto?? szacunkowa uwzgl?dnia zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysoko?ci 222 171,38 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 878 517.48 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowania procedury ?odwroconej, o ktorej mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium o warto?ci 19 000 PLN.

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy si? zgodnie z art. 114 Kc ? miesi?c liczy si? za 30 dni.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja rowow, ciekow, zbiornikow wodnych i rzeki Bialej na terenie miasta Bialegostoku ? Sektor II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
Main site or place of performance:

Bialystok.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na konserwacji rowow, ciekow, zbiornikow wodnych i rzeki Bialej na terenie miasta Bialegostoku w Sektorze II polo?onym po lewej stronie rzeki Bialej oraz rzeka Biala od ul. Gen. Maczka do granicy miasta Bialystok, wedlug mapy stanowi?cej zal. nr 1 do SIWZ.

2. Zakres prac obejmuje:

2.1. prace konserwacyjne zlecane protokolem konieczno?ci:

1) r?czne i mechaniczne odmulanie rzeki, ciekow, rowow i zbiornikow wodnych,

2) koszenie skarp, poboczy i dna zbiornikow, hakowanie dna, usuwanie ro?lin plywaj?cych,

3) wykonywanie bie??cej konserwacji urz?dze? wodnych i umocowa? w tym:

a) darniowanie,

b) obsiew mieszank? traw,

c) wykonanie narzutow i brukow kamiennych,

d) budowa palisad i kaskad,

e) zakladanie faszyny,

f) drobne roboty betoniarskie,

4) udra?nianie ruroci?gow i przepustow,

5) likwidacj? zatorow oraz usuwanie za?miece? na ciekach, rzece, rowach i zbiornikach wodnych,

6) wycinka odrostow drzew i krzewow w rejonie prowadzonych robot,

7) odlawianie ryb ze stawow i zbiornikow wodnych,

2.2. prace wykonywane w ramach miesi?cznego wynagrodzenia ryczaltowego:

1) dotycz?ce rzeki Bialej, tj.:

a) dokonywanie cyklicznych objazdow (co najmniej 1 raz w tygodniu) wraz z odnotowaniem w ksi??ce objazdow i wskazywanie Zamawiaj?cemu koniecznych interwencji,

b) pelnienie stalego nadzoru w czasie zwi?kszonych opadow atmosferycznych,

tj. opadow nawalnych lub opadow dlugotrwalych ? trwaj?cych dlu?ej ni? trzy (3) godziny oraz gwaltownych roztopow a? do chwili zako?czenia opadow atmosferycznych,

2) dotycz?ce utrzymania rowow, ciekow i zbiornikow wodnych, budowli pi?trz?cych znajduj?cych si? na stawach oraz krat umieszczonych na rowach i ciekach wodnych tj.:

a) dokonywanie cyklicznych objazdow (co najmniej 1 raz w tygodniu) wraz z odnotowaniem w ksi??ce objazdow i wskazywanie Zamawiaj?cemu koniecznych interwencji,

b) pelnienie stalego nadzoru w czasie zwi?kszonych odpadow atmosferycznych, tj. opadow nawalnych lub opadow dlugotrwalych ? trwaj?cych dlu?ej ni? trzy (3) godziny oraz gwaltownych roztopow a? do chwili zako?czenia opadow atmosferycznych,

c) regulacja poziomow wody na 10 budowlach pi?trz?cych oraz oczyszczanie 14 szt. krat i tych budowli pi?trz?cych z zanieczyszcze? naniesionych przez wod? wraz z ich wywiezieniem ? wykaz lokalizacji krat oraz budowli pi?trz?cych przedstawia zal?cznik nr 10 do SIWZ,

d) wykonywanie przer?bli na stawach i zbiornikach wodnych.

3. Dane dotycz?ce przewidywanej ilo?ci prac zlecanych protokolem konieczno?ci w okresie obowi?zywania umowy zawiera rozdz. III pkt 6 SIWZ (tabela nr 2).

4. Wytworc? odpadow w ramach zamowienia jest Wykonawca.

5. W przypadku wyst?pienia sytuacji wymagaj?cych pilnych dziala? Wykonawca ma obowi?zek przyst?pi? do wykonania tych czynno?ci w czasie okre?lonym przez Wykonawc? w ofercie (tzw. czas reakcji), lecz nie dlu?szym ni? 2 godziny licz?c od momentu otrzymania telefonicznej dyspozycji wydanej przez przedstawiciela Zamawiaj?cego lub slu?by miejskie o konieczno?ci podj?cia interwencji. W celu potwierdzenia realizacji powy?szego obowi?zku Wykonawca poinformuje Zamawiaj?cego o przybyciu na miejsce zdarzenia i przyst?pieniu do realizacji zgloszonych prac telefonicznie lub poprzez wyslanie informacji (sms) na nr tel. wskazany przez Zamawiaj?cego.

Uwaga: Wykonawca mo?e uzyska? dodatkowe punkty za skrocenie czasu przyst?pienia do realizacji zgloszenia ( tj. za czas reakcji) zgodnie z rozdz. XIX SIWZ

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wskazuje, i? w zakresie prac okre?lonych w Rozdz. III pkt 2 ppkt 2.3, wymaga zatrudnienia osob na podstawie umowy o prac?. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osob, Zamawiaj?cy pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. Obowi?zki wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostaly uregulowane w projekcie umowy, stanowi?cym zal?cznik nr 9 do SIWZ.

7. Poni?sza warto?? szacunkowa uwzgl?dnia zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysoko?ci 173 302,52 PLN.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 765 131.77 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowania procedury ?odwroconej, o ktorej mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium o warto?ci 17 000 PLN.

3. Termin sekcji IV.2.6) liczy si? zgodnie z art. 144 Kc ? miesi?c liczy si? za 30 dni.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich, warto?ci, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert (na lub zal?cznika nr 5 do SIWZ);

2) wykaz osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug wraz z informacjami na temat ich uprawnie? niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego oraz informacj? o podstawie dysponowania tymi osobami (na lub zal?cznika nr 6 do SIWZ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykaza?:

a) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert w niniejszym post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, 1 uslugi o warto?ci min. 100 000,00 zl brutto polegaj?cej na odmulaniu zbiornikow wodnych, konserwacji urz?dze? wodnych lub inne roboty konserwacyjne z zakresu melioracji wodnych takie jak: utrzymanie budowli wodnych w nale?ytym stanie technicznym ich oczyszczanie, pi?trzenie, bie??ce naprawy umocnie? skarp i dna oraz budowli wodnych, likwidacja zatorow, konserwacja stawow i zbiornikow wodnych lub utrzymanie wylotow kanalizacji deszczowej i wylotow drenarskich,

b) 1 osob? skierowan? do realizacji zamowienia posiadaj?c? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow albo uprawnion? do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odr?bnych przepisow prawa w specjalno?ci (i/lub):

? konstrukcyjno ? budowlanej,

? instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych,

? in?ynieryjnej hydrotechnicznej,

Warto?ci pieni??ne wskazane w dokumentach, maj?ce na celu wykazanie spelniania przez wykonawcow warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania do?wiadczenia podane w walutach obcych, zamawiaj?cy przeliczy na zlote polskie wg ?redniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogloszenia o niniejszym post?powaniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku walut ju? nie obowi?zuj?cych zamawiaj?cy przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowi?zywania waluty.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy stanowi?cym zal?cznik nr 8 do SIWZ w przypadku Cz??ci I i zal?cznik nr 9 do SIWZ w przypadku Cz??ci II.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Urz?d Miejski w Bialymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej, ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, 15-103 Bialystok, pokoj nr 09.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

09.2019 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Podstawy wykluczenia:

1. Z post?powania wyklucza si? Wykonawcow w przypadkach okre?lonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;2 .Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5?8 ustawy Pzp.

II. W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu, wykonawca sklada (do oferty):

1. JEDZ?na lub wg. zal. nr 3 do SIWZ;2. JEDZ dot. innych podmiotow ? je?eli dotyczy,3. Dokumenty, w szczegolno?ci zobowi?zania innych podmiotow do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, o ktorym mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ ? je?eli dotyczy.

III. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez wykonawc? w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dotyczy oferty najwy?ej ocenionej):

1. Wykonawca sklada dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1-9 SIWZ.2. Dokumenty podmiotow zagranicznych oraz Wykonawcow maj?cych siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP ? okre?la rozporz?dzenie wykonawcze do ustawy Pzp (Dz.U. z 2016 r.,poz.1126). 3. Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w rozdz. VIII pkt 4 SIWZ.

IV. Inne dokumenty.

1. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, w celu potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu:

1) JEDZ, o ktorym mowa w rozdz.VII pkt 1 SIWZ oraz o?wiadczenia i dokumenty, o ktorym mowa w rozdz.VIII pkt 1 ppkt 1?9 SIWZ sklada ka?dy z wykonawcow,2) Dokumenty, o ktorych mowa w rozdz.IX SIWZ sklada odpowiednio wykonawca, ktory wykazuje spelnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz.V SIWZ.

2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu polega na zasobach innych podmiotow, Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? (do oferty):

1) JEDZ dotycz?cy innych podmiotow, o ktorych mowa w rozdz.VII pkt 2 SIWZ,2) dokumenty, (w szczegolno?ci zobowi?zanie innych podmiotow do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia?na lub wg. zal. nr 7 do SIWZ), ktore okre?laj? w szczegolno?ci: a) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu; b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego; c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, ktorzy zlo?yli oferty w tym post?powaniu. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

V. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o warto?ci calkowitej nieprzekraczaj?cej kwoty 395473,90 zl netto. Zakres oraz warunki zostaly okre?lone w rozdz. XXVI SIWZ.

VI. Zmiany postanowie? zawartej umowy okre?lono w paragrafie 12 projektu umowy zal. nr 8 i 9 do SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-767
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul.Post?pu 17a
Warszawa
02-767
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? do jego wniesienia.

2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4. ?rodki ochrony prawnej okre?la Dzial VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-767
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2017/S 189-387048

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bialystok
PL343
ul. Slonimska 1
Bialystok
15-950
Poland
Contact person: Anna Biendzio
Telephone: +48 858696280
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Fax: +48 858696249
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: www.bialystok.pl

Address of the buyer profile: www.bialystok.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Konserwacja rowow, ciekow, zbiornikow wodnych i rzeki Bialej na terenie miasta Bialegostoku.

Reference number: DGK-IV.271.53.2017
II.1.2) Main CPV code
90000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 643 649.25 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja rowow, ciekow, zbiornikow wodnych i rzeki Bialej na terenie miasta Bialegostoku ? Sektor I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 878 517.48 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja rowow, ciekow, zbiornikow wodnych i rzeki Bialej na terenie miasta Bialegostoku ? Sektor II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL841
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 765 131.77 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Bialystok: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
ND Document number 387048-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name Miasto Bialystok (PL343)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
OC Original CPV code 90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
RC NUTS code PL841
IA Internet address (URL) www.bialystok.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >