Poland-Opole: Construction, foundation and surface works for highways, roads

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003586455413510
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388404-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Opole: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2017/S 190-388404

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole
45-231
Poland
Contact person: w sprawach przedmiotu zamowienia: Adrian Mi?, Wojciech Otto ? Wydzial Budowy, tel. 77 459 18 40 (45) w godz. 7:00?15:00, w sprawach procedury przetargowej: Sylwia Popczyk, Bartosz Ro?ycki ? Wydzial Zamowie? Publicznych, tel. 77 459 18 26 (28) w godz. 7:00?15:00
Telephone: +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl
Fax: +48 774581352
NUTS code: PL52

Internet address(es):

Main address: www.bip.zdw.opole.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja samorz?dowa
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami wojewodzkimi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 419 w m. Branice od km 16+143,8 do km 13+270.

Reference number: WP.6021.07.2017
II.1.2) Main CPV code
45233000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn: ?Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 419 w m. Branice od km 16+143,8 do km 13+270 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Kod i nazwa Wspolnego Slownika Zamowie? CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci?gow, ci?gow komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ruroci?gow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 518 659.01 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45111000
45112000
45231000
45232000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL52
Main site or place of performance:

Wojewodztwo opolskie, droga wojewodzka nr 419, miejscowo?? Branice.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Zakres zamowienia w szczegolno?ci obejmuje:

? Rozbudow? drogi na dlugo?ci ok. 2,88 km ? zgodnie z zal?cznikiem mapowym w kilometra?u od km 13+270 do km 16+143,8, no?no?? nawierzchni ? 115 kN/o?,

? Budow? ci?gu pieszo ? rowerowego na odcinkach wymagaj?cych zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystow oraz zgodnie z planem Gminy Branice: ?Wielofunkcyjna Trasa Rowerowa szlakiem Doliny Opawy,

? Budow? chodnikow,

? Budow? poboczy gruntowych o szeroko?ci 1,00 m,

? Przebudow? skrzy?owa? z drogami podporz?dkowanymi,

? Przebudow? obiektow in?ynierskich do klasy A,

? Przebudow? i budow? zjazdow publicznych i indywidualnych,

? Budow? miejsc postojowych,

? Odwodnienie drogi poprzez: kompleksow? budow? i przebudow? kanalizacji deszczowej ? w miejscach tego wymagaj?cych, renowacj? i odbudow? rowow przydro?nych oraz zapewnienie odwodnienia terenow przyleglych,

? Przebudow? ewentualnych urz?dze? nie zwi?zanych z gospodark? drogow? ( np. sie? gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna itp.),

? Urz?dzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow znajduj?cych si? w pasie drogi,

? Budow? elementow bezpiecze?stwa ruchu

2.Rozbiork? obiektow budowlanych i elementow koliduj?cych z inwestycj?.

3.Likwidacj? istniej?cych urz?dze? infrastruktury technicznej przewidzianej do rozbiorki.

4.Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robot, w tym: wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych robot a tak?e innych wymaganych prawem dokumentow zwi?zanych z wprowadzeniem organizacji ruchu zast?pczego, (nale?y rozwa?y? wykonanie tymczasowych drog objazdowych wraz z przepustami tymczasowymi w rejonie pol?cze? nowego i starych odcinkow przebudowanej drogi); W przypadku konieczno?ci wykonania tymczasowych obiektow mostowych, tj. mostow, przepustow przeprowadzaj?cych ruch drogowy przez cieki wodne nale?y w cen? oferty wliczy? koszt uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonania operatu wodnoprawnego.

5.W przypadku konieczno?ci czasowego zaj?cia dzialek nie stanowi?cych pasa drogowego a koniecznych do realizacji zadania (np. w celu wprowadzenia organizacji ruchu na czas wykonywanych robot) wykonawca poniesie koszt dzier?awy oraz rekultywacji dzialek niezb?dnych do zaj?cia na czas wprowadzonej organizacji ruchu.

7.Zapewnienie dojazdu do wszystkich dzialek s?siaduj?cych z projektowanym pasem drogowym przez caly czas trwania budowy.

6. Likwidacj? organizacji ruchu na czas wykonywanych robot

7.Przywrocenie drog publicznych u?ytkowanych przez wykonawc? w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpocz?cia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarz?dcami Drog.

8.Wykonanie pelnej rekultywacji terenow zaj?tych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przeksztalcone przez Wykonawc? w czasie robot i okresie usuwania wad w tym tak?e wszystkie oplaty, np. oplaty za dzier?aw? zajmowanych dzialek.

9.Badania i pomiary wymagane przepisami oraz STWiORB.

10.Urz?dzenie placu budowy umo?liwiaj?cego prowadzenie robot wszystkich bran? obj?tych niniejszym zadaniem.

11.Aktualizacj? projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia oraz jej wprowadzenie.

12.Sporz?dzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z uzyskaniem wykazu zmian gruntowych

13.Ustawienie tablic informacyjnych i promocyjnych zgodnie ze STWiORB.

14.Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiary robot stanowi?ce zal?czniki do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien dokona? wyceny wszystkich robot obj?tych zadaniem w oparciu o pozycje kosztorysowe podane w przedmiarze robot.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja jako?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamawiaj?cy zlo?yl wniosek o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-203776
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Drog-Bud Sp. z o.o.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90
Cz?stochowa
42-209
Poland
Telephone: +48 343665100
E-mail: drog-bud@drog-bud.com.pl
Fax: +48 343607377
NUTS code: PL224
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 518 659.01 PLN
Lowest offer: 9 667 329.27 PLN / Highest offer: 16 885 931.72 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym przez Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamowie? publicznych czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Prawo zamowie? publicznych, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamowie? publicznych albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

8. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

9. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punkcie 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

10. Kopi? odwolania zamawiaj?cy prze?le niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zamie?ci j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

11. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje na zasadach okre?lonych w art. 185 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

12. Odwolanie rozpoznaje Izba w skladzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Opole: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2017/S 190-388404

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zarz?d Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Opole
45-231
Poland
Contact person: w sprawach przedmiotu zamowienia: Adrian Mi?, Wojciech Otto ? Wydzial Budowy, tel. 77 459 18 40 (45) w godz. 7:00?15:00, w sprawach procedury przetargowej: Sylwia Popczyk, Bartosz Ro?ycki ? Wydzial Zamowie? Publicznych, tel. 77 459 18 26 (28) w godz. 7:00?15:00
Telephone: +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl
Fax: +48 774581352
NUTS code: PL52

Internet address(es):

Main address: www.bip.zdw.opole.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami wojewodzkimi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 419 w m. Branice od km 16+143,8 do km 13+270.

Reference number: WP.6021.07.2017
II.1.2) Main CPV code
45233000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 518 659.01 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45111000
45112000
45231000
45232000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL52

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-203776

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Drog-Bud Sp. z o.o.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90
Cz?stochowa
42-209
Poland
Telephone: +48 343665100
E-mail: drog-bud@drog-bud.com.pl
Fax: +48 343607377
NUTS code: PL224
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 518 659.01 PLN
Lowest offer: 9 667 329.27 PLN / Highest offer: 16 885 931.72 PLN taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Opole: Construction, foundation and surface works for highways, roads
ND Document number 388404-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place OPOLE
AU Authority name Zarz?d Drog Wojewodzkich w Opolu
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45111000 - Demolition, site preparation and clearance work
45112000 - Excavating and earthmoving work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232000 - Ancillary works for pipelines and cables
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
OC Original CPV code 45111000 - Demolition, site preparation and clearance work
45112000 - Excavating and earthmoving work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232000 - Ancillary works for pipelines and cables
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
RC NUTS code PL52
IA Internet address (URL) www.bip.zdw.opole.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >