Poland-Krakow: Ultrasonic unit

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 17 - Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment
Opps ID: NBD00003586522573263
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 16, 2017
Solicitation No: 388612-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Ultrasonic unit

2017/S 190-388612

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowonej MSWiA w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25
Krakow
30-053
Poland
Telephone: +48 126623121
E-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl
Fax: +48 126623105
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.zozmswkrakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.zozmswkrakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przetarg nieograniczony ZP ? 44/17 na dostaw? wysokospecjalistycznej aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

Reference number: ZP-44/17
II.1.2) Main CPV code
33112200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa wysokospecjalistycznej aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie w ramach 3 wydzielonych pakietow:

a) Pakiet nr 1 ? Aparaty USG (6 kpl.);

b) Pakiet nr 2 ? Kolumna wideoendoskopowa z wideogastroskopem zabiegowo ? diagnostycznym oraz wideokolonoskopem diagnostyczno ? zabiegowym (1 kpl);

c) Pakiet nr 3 ? Kolumna laparoskopowa z histeroskopem diagnostyczno ? operacyjnym oraz oprzyrz?dowaniem (1 kpl.).

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?lonego w niniejszym post?powaniu obejmuje Zal?cznik nr 2a do SIWZ ?Zestawienie parametrow i warunkow wymaganych oraz Zal?cznik nr 2b do SIWZ ? Warunki gwarancji i serwisu.

Slownik CPV: Pakiet nr 1 > 33112200-0; Pakiet nr 2 i 3 > 33162000-3.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33112200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
Main site or place of performance:

Aparaty USG:

> 4 szt. ? SP ZOZ MSWiA w Krakowie (ul. Kronikarza Galla 25),

> 1 szt. ? Przychodnia w Tarnowie (ul. Krakowska 32),

> 1 szt. ? Przychodnia w Nowym S?czu (ul. ?olkiewskiego 11),

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa aparatow USG (6 kpl.)

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?lonego w niniejszym post?powaniu obejmuje Zal?cznik nr 2a do SIWZ ?Zestawienie parametrow i warunkow wymaganych dla Pakietu nr 1.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, Blok Operacyjny.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa kolumny wideoendoskopowej z wideogastroskopem zabiegowo ? diagnostycznym oraz wideokolonoskopem diagnostyczno ? zabiegowym (1 kpl);

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?lonego w niniejszym post?powaniu obejmuje Zal?cznik nr 2a do SIWZ ?Zestawienie parametrow i warunkow wymaganych dla Pakietu nr 2.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, Blok Operacyjny.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa kolumny laparoskopowej z histeroskopem diagnostyczno ? operacyjnym oraz oprzyrz?dowaniem (1 kpl.).

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okre?lonego w niniejszym post?powaniu obejmuje Zal?cznik nr 2a do SIWZ ?Zestawienie parametrow i warunkow wymaganych dla Pakietu nr 3.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?lil warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy w tym zakresie wymaga posiadania przez Wykonawc? do?wiadczenia w nale?ytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, co najmniej 3 dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem opisanemu przedmiotowi zamowienia w danym Pakiecie o warto?ci:

a) 50 % brutto oferty tej cz??ci ka?da dla Pakietu nr 1

b) 80 % brutto oferty tej cz??ci ka?da dla Pakietu nr 2 oraz 3

(zal?cznik nr 5 do SIWZ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dla Pakietu nr 1 > 3 dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem opisanemu przedmiotowi zamowienia w danym Pakiecie o warto?ci 50 % brutto oferty tej cz??ci ka?da.

Dla Pakietu nr 2 i 3 > 3 dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem opisanemu przedmiotowi zamowienia w danym Pakiecie o warto?ci 80 % brutto oferty tej cz??ci ka?da.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umow? na warunkach okre?lonych we wzorze Umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiaj?cy zastosowal art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp i skrocil termin skladania ofert do 17 dni w post?powaniu na dostaw? wysokospecjalistycznej aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie. Pilna potrzeba udzielenia tego zamowienia wynika z konieczno?ci doposa?enia tut. Zakladu w nowoczesny sprz?t medyczny, ktory poprawi jako?? i komfort wykonywanych bada? i zabiegow, pozwoli na skrocenie czasu hospitalizacji i kosztow leczenia pacjentow. Ze wzgl?du na sytuacje finansow?, Zamawiaj?cy nie jest w stanie sam sfinansowa? tych potrzeb inwestycyjnych, a w chwili obecnej (decyzja z dnia 27.9.2017) pojawila si? mo?liwo?? zakupu tej aparatury z dotacji celowej organu zalo?ycielskiego, jednak cala procedura zakupu i dostawy przedmiotu zamowienia musi zako?czy? si? przed 15.12.2017 r. Ze wzgl?du na ten sam rodzaj zamowie? w poszczegolnych cz??ciach i konieczno?? zastosowania procedury ?unijnej oraz ?redni czas dostawy tego rodzaju aparatury, zasadne jest jej przyspieszenie by wykorzysta? ?rodki.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2017
Local time: 10:30
Place:

Sala Konferencyjna w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie (w budynku A ? Przychodnia- na 1,5 pi?tra).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

A) Zamawiaj?cy ??da od wykonawcow wniesienia wadium w kwocie: Pakiet nr 1 ? 8 000 PLN; Pakiet nr 2 ? 4 000 PLN; Pakiet nr 3 ? 3 500 PLN.

B) O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego.

Podstawy wykluczenia wykonawcow:

1. obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawcow okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;

2. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy:

a) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

b) art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp.

C) Do oferty nale?y dol?czy? nast?puj?ce dokumenty (w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez wykonawc? lub osob? upowa?nion?, z zachowaniem sposobu reprezentacji):

1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa?nione do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy, sporz?dzony wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 1 do SIWZ.

2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa?nione do reprezentowania wykonawcy Opis przedmiotu zamowienia, na ktory skladaj? si? zal?cznik nr 2a do SIWZ ? Zestawienie parametrow i warunkow wymaganych dla danego Pakietu oraz Zal?cznik nr 2b do SIWZ ? Warunki gwarancji i serwisu w zakresie Pakietu ktorego dotyczy oferta.

3. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa?nione do reprezentowania wykonawcy Formularz asortymentowo ? cenowy, sporz?dzony wedlug wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 2c do SIWZ w zakresie Pakietu ktorego dotyczy oferta

4. O?wiadczenia wymienione w Rozdziale VI pkt. 1 ? 4 SIWZ (tj. JEDZ).

5. Aktualne o?wiadczenia i dokumenty okre?lone w Rozdziale VI pkt 5 SIWZ potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

6. Zobowi?zanie innego podmiotu w formie pisemnej w oryginale, je?li Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp.

7. Pelnomocnictwo ? do reprezentowania wykonawcy w post?powaniu albo do reprezentowania wykonawcy w post?powaniu i zawarcia umowy, je?eli osoba reprezentuj?ca wykonawc? w post?powaniu o udzielenie zamowienia nie jest wskazana jako upowa?niona do jego reprezentacji we wla?ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno?ci gospodarczej.

8. Potwierdzenie wniesienia wadium.

9. Ka?dy dokument skladaj?cy si? na ofert? sporz?dzony w innym j?zyku ni? j?zyk polski winien by? zlo?ony wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski, po?wiadczonym przez wykonawc?. W razie w?tpliwo?ci uznaje si?, i? wersja polskoj?zyczna jest wersj? wi???c?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
KIO
Post?pu 17a
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Ultrasonic unit

2017/S 190-388612

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowonej MSWiA w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25
Krakow
30-053
Poland
Telephone: +48 126623121
E-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl
Fax: +48 126623105
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.zozmswkrakow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przetarg nieograniczony ZP ? 44/17 na dostaw? wysokospecjalistycznej aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

Reference number: ZP-44/17
II.1.2) Main CPV code
33112200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33112200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33162000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 08/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Ultrasonic unit
ND Document number 388612-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowonej MSWiA w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 16/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33112200 - Ultrasonic unit
33162000 - Operating theatre devices and instruments
OC Original CPV code 33112200 - Ultrasonic unit
33162000 - Operating theatre devices and instruments
RC NUTS code PL21
PL213
IA Internet address (URL) www.zozmswkrakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >