Poland-Warsaw: Refuse collection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003586596462298
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 386008-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Refuse collection services

2017/S 188-386008

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Jednostka Wojskowa nr 6021
ul. ?wirki i Wigury 9/13
Contact point(s): Kancelaria Jednostki
00-909 Warszawa
Poland
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.ozgst.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000 , 90410000 , 90600000 , 90533000 , 90524000

Description
Refuse collection services.
Sewage removal services.
Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services.
Waste-tip management services.
Medical waste services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Refuse collection services

2017/S 188-386008

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Jednostka Wojskowa nr 6021
ul. ?wirki i Wigury 9/13
Contact point(s): Kancelaria Jednostki
00-909 Warszawa
Poland
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.ozgst.wp.mil.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: jednostka wojskowa
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbior i wywoz odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych oraz odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostk? Wojskow? Nr 6021.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 16: Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Warszawa.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zamowienia jest: odbior i wywoz odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostk? Wojskow? Nr 6021.
Kod Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV):
90511000-2 (usluga wywozu odpadow komunalnych)
90410000-4 (usluga wywozu nieczysto?ci plynnych)
90600000-3 (usluga sprz?tania oraz uslugi sanitarne na obszarze miejskich i wiejskich oraz uslugi powi?zane)
90533000-2 (uslugi zwi?zane z odpadami)
90524000-8 (uslugi w zakresie odpadow medycznych)
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?cznikach nr 2.1 ? nr 2.5 do SIWZ.
3. Realizacja ?wiadczenia uslugi obywa? si? b?dzie zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia znajduj?cego si? w zal?cznikach nr 3.1. ? nr 3.5. do SIWZ.
4. ZAMAWIAJ?CY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWC? lub PODWYKONAWC? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez ZAMAWIAJ?CEGO czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia:
1) jedna osoba nadzoruj?ca prac? osob dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum 2-letnie do?wiadczenie;
2) minimum dwie osoby dokonuj?ce odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum roczne do?wiadczenie [dla ka?dej cz??ci oddzielnie],
je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z po?n. zm.).
5. ZAMAWIAJ?CY dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych, z ktorych ka?da b?dzie oceniana przez ZAMAWIAJ?CEGO oddzielnie, wedlug zasad opisanych w SIWZ. Zamowienie podzielone zostalo na cz??ci, zgodnie z opisem zawartym w zal?czniku od nr 2.1. do nr 2.5. tre?ci SIWZ. Ka?dy z WYKONAWCOW mo?e zlo?y? ofert? na dowolnie wybran? cz???/cz??ci.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000 , 90410000 , 90600000 , 90533000 , 90524000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 1 656 230,82 PLN
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.12.2017. Completion 31.12.2020

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Odbior i wywoz nieczysto?ci stalych komunalno-bytowych
1) Short description
1. Przedmiotem zamowienia jest: odbior i wywoz odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostk? Wojskow? Nr 6021.
Kod Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV):
90511000-2 (usluga wywozu odpadow komunalnych)
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?czniku nr 2.1 do SIWZ.
3. Realizacja ?wiadczenia uslugi obywa? si? b?dzie zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia znajduj?cego si? w zal?czniku nr 3.1.. do SIWZ.
4. ZAMAWIAJ?CY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWC? lub PODWYKONAWC? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez ZAMAWIAJ?CEGO czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia:
1) jedna osoba nadzoruj?ca prac? osob dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum 2-letnie do?wiadczenie;
2) minimum dwie osoby dokonuj?ce odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum roczne do?wiadczenie [dla ka?dej cz??ci oddzielnie],
je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z po?n. zm.).
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000

3) Quantity or scope
Estimated value excluding VAT: 1 055 425,73 PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.12.2017. Completion 30.11.2020
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Odbior i wywoz nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych
1) Short description
1. Przedmiotem zamowienia jest: odbior i wywoz odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostk? Wojskow? Nr 6021.
Kod Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV):
90410000-4 (usluga wywozu nieczysto?ci plynnych)
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?czniku nr 2.2 do SIWZ.
3. Realizacja ?wiadczenia uslugi obywa? si? b?dzie zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia znajduj?cego si? w zal?czniku nr 3.2. do SIWZ.
4. ZAMAWIAJ?CY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWC? lub PODWYKONAWC? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez ZAMAWIAJ?CEGO czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia:
1) jedna osoba nadzoruj?ca prac? osob dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum 2-letnie do?wiadczenie;
2) minimum dwie osoby dokonuj?ce odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum roczne do?wiadczenie [dla ka?dej cz??ci oddzielnie],
je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z po?n. zm.).
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90410000

3) Quantity or scope
Estimated value excluding VAT: 99 505,44 PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.12.2017. Completion 31.12.2020
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Usluga wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych
1) Short description
1. Przedmiotem zamowienia jest: odbior i wywoz odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostk? Wojskow? Nr 6021.
Kod Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV):
90600000-3 (usluga sprz?tania oraz uslugi sanitarne na obszarze miejskich i wiejskich oraz uslugi powi?zane)
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?czniku nr 2.3 do SIWZ.
3. Realizacja ?wiadczenia uslugi obywa? si? b?dzie zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia znajduj?cego si? w zal?czniku nr 3.3. do SIWZ.
4. ZAMAWIAJ?CY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWC? lub PODWYKONAWC? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez ZAMAWIAJ?CEGO czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia:
1) jedna osoba nadzoruj?ca prac? osob dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum 2-letnie do?wiadczenie;
2) minimum dwie osoby dokonuj?ce odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum roczne do?wiadczenie [dla ka?dej cz??ci oddzielnie],
je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z po?n. zm.).
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90600000

3) Quantity or scope
Estimated value excluding VAT: 56 861,45 PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 1.12.2017. Completion 30.11.2020
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Odbior i wywoz odpadow pokonsumpcyjnych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne
1) Short description
1. Przedmiotem zamowienia jest: odbior i wywoz odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostk? Wojskow? Nr 6021.
Kod Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV):
90533000-2 (uslugi zwi?zane z odpadami)
90524000-8 (uslugi w zakresie odpadow medycznych)
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?czniku nr 2.4 do SIWZ.
3. Realizacja ?wiadczenia uslugi obywa? si? b?dzie zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia znajduj?cego si? w zal?czniku nr 3.4. do SIWZ.
4. ZAMAWIAJ?CY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWC? lub PODWYKONAWC? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez ZAMAWIAJ?CEGO czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia:
1) jedna osoba nadzoruj?ca prac? osob dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum 2-letnie do?wiadczenie;
2) minimum dwie osoby dokonuj?ce odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum roczne do?wiadczenie [dla ka?dej cz??ci oddzielnie],
je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z po?n. zm.).
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90533000

3) Quantity or scope
Estimated value excluding VAT: 436 937,90 PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 2.1.2018. Completion 31.12.2019
5) Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: Odbior i wywoz odpadow medycznych
1) Short description
1. Przedmiotem zamowienia jest: odbior i wywoz odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne wytwarzanych w kompleksach administrowanych przez Jednostk? Wojskow? Nr 6021.
Kod Wspolnego Slownika Zamowie? (CPV):
90524000-8 (uslugi w zakresie odpadow medycznych)
2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?czniku nr 2.5 do SIWZ.
3. Realizacja ?wiadczenia uslugi obywa? si? b?dzie zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia znajduj?cego si? w zal?czniku nr 3.5. do SIWZ.
4. ZAMAWIAJ?CY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWC? lub PODWYKONAWC? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez ZAMAWIAJ?CEGO czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia:
1) jedna osoba nadzoruj?ca prac? osob dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum 2-letnie do?wiadczenie;
2) minimum dwie osoby dokonuj?ce odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum roczne do?wiadczenie [dla ka?dej cz??ci oddzielnie],
je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z po?n. zm.).
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90524000

3) Quantity or scope
Estimated value excluding VAT: 7 500,30 PLN
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Starting 2.1.2018. Completion 31.12.2019
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. ZAMAWIAJ?CY wymaga wniesienia wadium w ni?ej wymienionej wysoko?ci:
? 19 100 PLN /dotyczy cz??ci I zamowienia/,
? 1 900 PLN /dotyczy cz??ci II zamowienia/,
? 1 100 PLN /dotyczy cz??ci III zamowienia/,
? 7 500 PLN /dotyczy cz??ci IV zamowienia/,
? 130 PLN /dotyczy cz??ci V zamowienia/.
2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
1) pieni?dzu;
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej; z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z po?n. zm.).
3. Z tre?ci gwarancji winno wynika? bezwarunkowe, na ka?de pisemne ??danie zgloszone przez ZAMAWIAJ?CEGO w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie Gwaranta do wyplaty ZAMAWIAJ?CEMU pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w por?czeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w pkt 2 ppkt 2 ? 5, nale?y zdeponowa? przed uplywem terminu skladania ofert w Kancelarii Jawnej Jednostki Wojskowej Nr 6021, w dni robocze od poniedzialku do pi?tku w godzinach od 8.00 do 15.00. z dokladnym opisem w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie ?WADIUM ? SPRAWA NUMER: 56/2017/PN/INFR
5. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJ?CEGO:
Bank NBP O/WARSZAWA, konto Nr 38 1010 1010 0037 7913 9120 0000
6. Wniesienie wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie tj.: 7.11.2017 r. do godz. 10.00 znajdzie si? na rachunku bankowym ZAMAWIAJ?CEGO.
7. WYKONAWCA, ktory nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln? form? wadium zostanie wykluczony z post?powania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon?.
8. ZAMAWIAJ?CY dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami okre?lonymi w art. 46 ustawy Pzp.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
1. Wynagrodzenie z tytulu realizacji niniejszej Umowy b?dzie wyplacane WYKONAWCY przez ZAMAWIAJ?CEGO za ka?dy miesi?c kalendarzowy, na podstawie faktury VAT zlo?onej do 15 ? go dnia nast?pnego miesi?ca w terminie do 30 dni od jej otrzymania na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze.
2. Faktura VAT powinna spelnia? wymagania okre?lone w ustawie z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarow i uslug.
3. Podstaw? wystawienia faktury VAT b?dzie protokol odbioru uslugi, zaakceptowany i podpisany przez obie Strony, w tym przez ZAMAWIAJ?CEGO bez uwag i zastrze?e?.
4. Za dat? zaplaty nale?no?ci uwa?a si? dat? zlo?enia przez ZAMAWIAJ?CEGO polecenia przelewu bankowego na rachunek WYKONAWCY.
5. Na fakturze VAT dostarczonej do ZAMAWIAJ?CEGO, WYKONAWCA wymieni wykonany przedmiot Umowy zgodnie z zal?cznikiem nr 1 do Umowy.
6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje calkowit? nale?no??, jak? ZAMAWIAJ?CY zobowi?zany jest zaplaci? za wykonanie przedmiotu Umowy.
7. ZAMAWIAJ?CY zobowi?zuje WYKONAWC? pod rygorem nieoplacenia faktury VAT do:
1) wykonania przedmiotu Umowy tylko i wyl?cznie w zakresie wymienionym w zal?czniku nr 1;
2) poslugiwania si? nazewnictwem przedmiotu Umowy zawartego w zal?czniku nr 1;
3) poslugiwania si? jednostk? miary zgodnie z zal?cznikiem nr 1;
4) nieprzekraczania ilo?ci przedmiotu Umowy.
8. ZAMAWIAJ?CEMU przysluguje prawo potr?cania z nale?nego WYKONAWCY wynagrodzenia kar umownych.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
WYKONAWCY wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pelnomocnictwo nale?y dol?czy? do oferty. Pelnomocnictwo dla ustanowionego pelnomocnika (lidera konsorcjum) powinno jednoznacznie wskazywa? pelnomocnika, okre?la? zakres pelnomocnictwa oraz termin jego wa?no?ci a tak?e precyzowa? post?powanie, do ktorego si? odnosi. Musi te? wskazywa? wszystkich WYKONAWCOW wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie i by? podpisane przez ka?dego z nich.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. [Warunki udzialu w post?powaniu]
O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? WYKONAWCY, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 ? 23 oraz ust. 5 oraz spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotycz?ce:
1.1. Kompetencji lub uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. ZAMAWIAJ?CY uzna spelnienie tego warunku, je?eli WYKONAWCA posiada:
[cz??? I zamowienia]
a) aktualny wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych w gminach, w ktorych usluga b?dzie realizowana, na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2017 r., nr 0, poz. 1289), w zwi?zku z art. 65 ust. 5 z dnia 2.7.2004 r. o swobodzie dzialalno?ci gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829);
b) aktualne zezwolenie wla?ciwego organu administracyjnego na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadow o kodach oraz na obszarze obj?tym przedmiotom zamowienia w my?l art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 1987) w zwi?zku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia (Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 1987).
[cz??? II zamowienia]
c) aktualne zezwolenie na czas trwania umowy na opro?nianie zbiornikow i transport nieczysto?ci cieklych wraz z okre?leniem stacji zlewnych wydane przez Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy i Wojta Gminy Raszyn.
[cz??? III zamowienia]
d) ZAMAWIAJ?CY nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnienie WYKONAWCA zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.
[cz??? IV zamowienia]
e) aktualne pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadow niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne (kodow odpadow wymienionych w niniejszym przedmiocie zamowienia) wydanego przez wla?ciwy organ administracji publicznej zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ? (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1987);
f) aktualne pozwolenie na transport odpadow niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne na obszarze obejmuj?cym przedmiot zamowienia lub wpisu do rejestru zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ? (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1987);
g) zezwolenie powiatowego lekarza weterynarii na przewoz produktow pochodzenia zwierz?cego oraz decyzj? zatwierdzaj?c? ?rodek transportu do zbierania oraz przewozu ubocznych produktow pochodzenia zwierz?cego kategorii III (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierz?t oraz zwalczania chorob zaka?nych ? t.j. Dz.U. z 2014 r, nr 0, poz. 1539 lub aktualne za?wiadczenie wydane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ?e mo?e on wykonywa? prac? w zakresie transportu ubocznych produktow pochodzenia zwierz?cego;
h) za?wiadczenie o wpisie do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu m. st. Warszawy.
[cz??? V zamowienia]
i) aktualne pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadow niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne (kodow odpadow wymienionych w niniejszym przedmiocie zamowienia) wydanego przez wla?ciwy organ administracji publicznej zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ? (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1987);
[cz??? IV i V zamowienia]
j) WYKONAWCA posiadaj?cy zezwolenie wyl?cznie na zbieranie i transport zobowi?zany jest do przedstawienia o?wiadczenia o zawarciu stosownej umowy na odbior odpadow przez specjalistyczne firmy, prowadz?ce dzialalno?? w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow b?d?cych przedmiotem zamowienia.
1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. ZAMAWIAJ?CY uzna spelnienie tego warunku, je?eli WYKONAWCA wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 783 500 PLN /brutto/, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku ubiegania si? przez WYKONAWC? o wybrane cz??ci (zadania), wykazana warto?? winna dotyczy? kwoty okre?lonej dla danej cz??ci (zadania), w tym:
Cz??? I 500 000 PLN,
Cz??? II 50 000 PLN,
Cz??? III 30 000 PLN,
Cz??? IV 200 000 PLN,
Cz??? V 3 500 PLN.
Je?eli WYKONAWCA sklada ofert? na kilka cz??ci (zada?) jednocze?nie, na potwierdzenie spelnienia niniejszego warunku, winien wykaza? warto?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci nie mniejszej ni? l?czna kwota wymagana w celu potwierdzenia spelnienia tego warunku dla cz??ci (zada?), na ktore skladana jest oferta.

W przypadku warto?ci posiadanych ?rodkow finansowych wyra?onych w innej walucie, zamawiaj?cy, w celu oceny spelnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych warto?ci wg kursu z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu na podstawie Tabeli kursow ?rednich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

1.3. Zdolno?ci technicznej lub zawodowej: ZAMAWIAJ?CY uzna spelnienie tego warunku, je?eli WYKONAWCA:
1.3.1. w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, minimum 2 (dwie) uslugi, odpowiadaj?ce swoim rodzajem usludze stanowi?cej przedmiot zamowienia wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie WYKONAWCY. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Warto?? ka?dej (pojedynczej) uslugi winna by? nie mniejsza ni?:
Cz??? I 500 000 PLN,
Cz??? II 50 000 PLN,
Cz??? III 30 000 PLN,
Cz??? IV 200 000 PLN,
Cz??? V 3 500 PLN.
Je?eli WYKONAWCA sklada ofert? na kilka cz??ci (zada?) jednocze?nie, a na potwierdzenie spelnienia warunku posiada dwie uslugi (oraz np. po?wiadczenia), warto?? tych uslug winna by? nie mniejsza ni? l?czna kwota, wykonanych uslug, wymagana w celu potwierdzenia spelnienia warunku dla cz??ci (zada?), na ktore skladana jest oferta. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, warto?? wykonanej uslugi do dnia wydania po?wiadczenia nale?ytego wykonania, musi by? wystarczaj?ca do wykazania spelniania warunku udzialu. W przypadku skladania oferty na wiele zada? maj? zastosowanie zapisy akapitu powy?ej. Za uslugi tego samego rodzaju ZAMAWIAJ?CY uzna uslugi przedmiotow o przeznaczeniu i funkcji to?samej z przedmiotem zamowienia.

W przypadku warto?ci wyst?puj?cych w innych walutach ni? PLN Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu. Tabeli kursow ?rednich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx .

W przypadku warto?ci wyst?puj?cych w innych walutach ni? PLN Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu. Tabeli kursow ?rednich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx .

1.3.2. wyka?e dysponowanie, co najmniej:
1) jedn? osob? nadzoruj?c? prac? osob dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum 2-letnie do?wiadczenie;
2) minimum dwoma osobami dokonuj?cymi odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum roczne do?wiadczenie [dla ka?dej cz??ci oddzielnie].
2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? WYKONAWCY, ktorzy wyka?? brak podstaw do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow okre?lonych w art. 24 ust 1 i ust. 5 ustawy Pzp. ZAMAWIAJ?CY uzna, ?e WYKONAWCA nie podlega wykluczeniu z post?powania, zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, je?eli z przedstawionych przez WYKONAWC? o?wiadcze? i dokumentow wynika? b?dzie, ?e nie wyst?puj? uwarunkowania okre?lone w art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy WYKONAWCA wykazuj?c spelnienie warunkow, polega na zasobach innych podmiotow, w stosunku do ?adnego z tych podmiotow nie mog? wyst?powa? uwarunkowania art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
3. WYKONAWCA mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.
4. WYKONAWCA, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? ZAMAWIAJ?CEMU, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
5. ZAMAWIAJ?CY oceni, czy udost?pniane WYKONAWCY przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez WYKONAWC? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 i ust. 5 ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, WYKONAWCY mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? przedmiot zamowienia, ktorych te zdolno?ci s? wymagane.
7. WYKONAWCA, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowi?zal si? do udost?pnienia zasobow, za szkod? poniesion? przez ZAMAWIAJ?CEGO powstal? wskutek nieudost?pnienia tych zasobow, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobow nie ponosi winy.
8. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj? spelnienia przez WYKONAWC? warunkow udzialu w post?powaniu lub zachodz? wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, ZAMAWIAJ?CY ??da, aby WYKONAWCA w terminie okre?lonym przez ZAMAWIAJ?CEGO zast?pil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowi?zal si? do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamowienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?, o ktorych mowa w ust. 1.
9. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, ZAMAWIAJ?CY mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? WYKONAWCOW do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.
10. Je?eli wykaz, o?wiadczenia lub inne zlo?one przez WYKONAWC? dokumenty budz? w?tpliwo?ci ZAMAWIAJ?CEGO, mo?e on zwroci? si? bezpo?rednio do wla?ciwego podmiotu, na rzecz, ktorego uslugi byly wykonane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
[Sposob oceny spelniania warunkow]
Ocena spelniania wy?ej wymienionych warunkow dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w o?wiadczeniach i wymaganych dokumentach.
[Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp]
11. ZAMAWIAJ?CY przewiduje wykluczenie WYKONAWCY na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
12. ZAMAWIAJ?CY nie przewiduje zastosowania art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Ponadto:
1. W zakresie wykazania spelnienia przez WYKONAWC? warunkow, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia nale?y przedlo?y?:
1) O?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu, wypelnionego w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i w tre?ci SIWZ;
a) WYKONAWCA sklada o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ), celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu;
/informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi? zawarte wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnienia warunki udzialu w post?powaniu/.
b) ZAMAWIAJ?CY zal?cza do SIWZ wzor (szablon) o?wiadczenia stanowi?cy zal?cznik Nr 1 do SIWZ, opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE;
c) O?wiadczenie winno potwierdza? stan faktyczny na dzie? skladania ofert.
d) [dotyczy cz??ci IV zal?cznika Nr 1 do SIWZ]: Kryteria kwalifikacji ? w odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A?D w przedmiotowej cz??ci) a: ogolne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteriow kwalifikacji ? WYKONAWCA mo?e ograniczy? si? do wypelnienia sekcji a w cz??ci IV i nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych sekcji w cz??ci IV. O?wiadczenie o spelnianiu wszystkich wymaganych kryteriow kwalifikacji spelni wymogi o?wiadczenia WYKONAWCY o wst?pnym potwierdzeniu spelniania warunkow udzialu w post?powaniu (kryteriow kwalifikacji), o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2) WYKONAWCA, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w o?wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1).
3) WYKONAWCA, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia PODWYKONAWCOM, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada jednolite dokumenty dotycz?ce PODWYKONAWCOW oraz zamieszcza informacje o PODWYKONAWCACH w o?wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1.
4) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez WYKONAWCOW, jednolity dokument sklada ka?dy z WYKONAWCOW wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. /dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia/.
5) WYKONAWCA mo?e wykorzysta? w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie zlo?onym w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamowienia.
[Uwaga!] O?wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1) musi by? podpisane przez Podmiot trzeci, Podwykonawc?, natomiast jest skladane przez WYKONAWC? ubiegaj?cego si? o udzielenie zamowienia.
2. ZAMAWIAJ?CY przed udzieleniem zamowienia wezwie WYKONAWC?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust.1 tj.:
2.1. w zakresie wykazania spelnienia przez WYKONAWC? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp nale?y przedlo?y?:
1) informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? WYKONAWCY, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert;
2) aktualny wpis do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych w gminach w ktorych usluga b?dzie realizowana, na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 r., nr 0, poz. 1289),w zwi?zku z art. 65 ust. 5 z dnia 2.7.2004 r. o swobodzie dzialalno?ci gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829) [cz??? I zamowienia];
3) aktualne zezwolenie wla?ciwego organu administracyjnego na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadow o kodach oraz na obszarze obj?tym przedmiotom zamowienia w my?l art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1987) w zwi?zku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1987) [cz??? I zamowienia];
4) aktualne zezwolenie na czas trwania umowy na opro?nianie zbiornikow i transport nieczysto?ci cieklych wraz z okre?leniem stacji zlewnych wydane przez Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy i Wojta Gminy Raszyn [cz??? II zamowienia];
5) aktualne pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadow niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne (kodow odpadow wymienionych w niniejszym przedmiocie zamowienia) wydanego przez wla?ciwy organ administracji publicznej zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ? (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1987) [cz??? IV zamowienia];
6) aktualne pozwolenie na transport odpadow niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne na obszarze obejmuj?cym przedmiot zamowienia lub wpisu do rejestru zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ? (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1987) [cz??? IV zamowienia];
7) zezwolenie powiatowego lekarza weterynarii na przewoz produktow pochodzenia zwierz?cego oraz decyzj? zatwierdzaj?c? ?rodek transportu do zbierania oraz przewozu ubocznych produktow pochodzenia zwierz?cego kategorii III (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierz?t oraz zwalczania chorob zaka?nych ? t.j. Dz.U. z 2014 r., nr 0, poz. 1539 lub aktualne za?wiadczenie wydane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ?e mo?e on wykonywa? prac? w zakresie transportu ubocznych produktow pochodzenia zwierz?cego [cz??? IV zamowienia];
8) za?wiadczenie o wpisie do rejestru dzialalno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu m. st. Warszawy [cz??? IV zamowienia];
9) aktualne pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadow niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne (kodow odpadow wymienionych w niniejszym przedmiocie zamowienia) wydanego przez wla?ciwy organ administracji publicznej zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ? (Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 1987) [cz??? V zamowienia];
10) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz, ktorych uslugi te zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie WYKONAWCY; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, zgodnie ze wzorem stanowi?cym zal?cznik Nr 5 do SIWZ.
11) wykazu osob, skierowanych przez WYKONAWC? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za nadzor nad prac? osob oraz osob dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne wraz z informacjami na temat ich do?wiadczenia, zakresu wykonywanych czynno?ci, a tak?e informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowi?cym zal?cznik Nr 7 do SIWZ.
[dotyczy pkt. 1-9] Forma zlo?enia dokumentow: oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem przez WYKONAWC?.
[dotyczy pkt. 10-11] Forma zlo?enia dokumentu: oryginal, dowody ? oryginal lub kopia po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem.
2.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp nale?y przedlo?y?:
1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez ZAMAWIAJ?CEGO na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
2) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?cego, ?e WYKONAWCA nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e WYKONAWCA zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
3) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e WYKONAWCA nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e WYKONAWCA zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
4) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) o?wiadczenie WYKONAWCY o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
6) o?wiadczenie WYKONAWCY o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;
7) o?wiadczenie WYKONAWCY o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez ZAMAWIAJ?CEGO na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) o?wiadczenie WYKONAWCY o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez ZAMAWIAJ?CEGO na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) o?wiadczenie WYKONAWCY o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
10) informacj? w odniesieniu do przynale?no?ci do grupy kapitalowej. WYKONAWCA, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje ZAMAWIAJ?CEMU o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, WYKONAWCA mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym WYKONAWC? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
2.3. Je?eli WYKONAWCA ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.2.:
1) pkt. 1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
2) pkt. 2 i pkt. 4 sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym WYKONAWCA ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.
2.4. Je?eli w kraju, w ktorym WYKONAWCA ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.3, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie WYKONAWCY, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania WYKONAWCY lub miejsce zamieszkania tej osoby /z zachowaniem terminow, o ktorych mowa w ust. 2.3/.
2.5. W przypadku w?tpliwo?ci, co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez WYKONAWC?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym WYKONAWCA ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
2.6. WYKONAWCA maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. 2.3. pkt 1, sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 2.4. pkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby /z zachowaniem terminow, o ktorych mowa w ust. 2.3/.
2.7. W przypadku w?tpliwo?ci, co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez WYKONAWC?, ZAMAWIAJ?CY mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
3. ZAMAWIAJ?CY ??da od WYKONAWCY, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w ust. 2.2. pkt. 1) ? 10).
4. ZAMAWIAJ?CY wymaga od WYKONAWCY przedstawienia dokumentow wymienionych w ust. 2.2. pkt 1) ? 11), dotycz?cych PODWYKONAWCY, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji WYKONAWCA polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp.
5. W przypadku wskazania przez WYKONAWC? dost?pno?ci o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym Rozdziale w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, ZAMAWIAJ?CY pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez WYKONAWC? o?wiadczenia lub dokumenty.
6. W przypadku wskazania przez WYKONAWC? o?wiadcze? lub dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym Rozdziale, ktore znajduj? si? w posiadaniu ZAMAWIAJ?CEGO, w szczegolno?ci o?wiadcze? lub dokumentow przechowywanych przez ZAMAWIAJ?CEGO zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, ZAMAWIAJ?CY w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych o?wiadcze? lub dokumentow, o ile s? one aktualne.
7. O?wiadczenia, o ktorych mowa w niniejszym Rozdziale dotycz?ce WYKONAWCY i innych podmiotow, na ktorych zdolno?ciach lub sytuacji polega WYKONAWCA na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotycz?ce Podwykonawcow, skladane s? w oryginale.
8. Dokumenty, o ktorych mowa w niniejszym Rozdziale inne ni? o?wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem. Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio WYKONAWCA, podmiot, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji polega WYKONAWCA, WYKONAWCY wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?. Po?wiadczenie za zgodno?? z oryginalem nast?puje w formie pisemnej.
9. ZAMAWIAJ?CY mo?e ??da? przedstawienia oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym Rozdziale, innych ni? o?wiadczenia, wyl?cznie wtedy, gdy zlo?ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci, co do jej prawdziwo?ci.
10. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, ZAMAWIAJ?CY mo?e ??da? od WYKONAWCY przedstawienia tlumaczenia na j?zyk polski wskazanych przez WYKONAWC? i pobranych samodzielnie przez ZAMAWIAJ?CEGO dokumentow.
12. WYKONAWCY wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pelnomocnictwo nale?y dol?czy? do oferty. Pelnomocnictwo dla ustanowionego pelnomocnika (lidera konsorcjum) powinno jednoznacznie wskazywa? pelnomocnika, okre?la? zakres pelnomocnictwa oraz termin jego wa?no?ci a tak?e precyzowa? post?powanie, do ktorego si? odnosi. Musi te? wskazywa? wszystkich WYKONAWCOW wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie i by? podpisane przez ka?dego z nich.
13. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e ZAMAWIAJ?CEMU o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, WYKONAWCA mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym WYKONAWC? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. Forma skladanego (nych) przez WYKONAWC? o?wiadczenia(?): oryginal.
14. Je?eli oferta podpisana jest przez Pelnomocnika, do oferty nale?y dol?czy? dokument pelnomocnictwa, z ktorego b?dzie wynikalo umocowanie pelnomocnika do zlo?enia oferty (nale?y przez to rozumie? osob? umocowan? prawnie do skladania o?wiadcze? woli, zawierania umow, podpisywania ofert i zaci?gania zobowi?za? w imieniu WYKONAWCY) Pelnomocnictwo musi by? zlo?one w oryginale albo w formie kopii po?wiadczonej notarialnie.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? WYKONAWCY, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 ? 23 oraz ust. 5 oraz spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej. ZAMAWIAJ?CY uzna spelnienie tego warunku, je?eli WYKONAWCA wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 783 500,00 zl /brutto/, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.
W przypadku ubiegania si? przez WYKONAWC? o wybrane cz??ci (zadania), wykazana warto?? winna dotyczy? kwoty okre?lonej dla danej cz??ci (zadania), w tym:
Cz??? I 500 000 PLN,
Cz??? II 50 000 PLN,
Cz??? III 30 000 PLN,
Cz??? IV 200 000 PLN,
Cz??? V 3 500 PLN.
Je?eli WYKONAWCA sklada ofert? na kilka cz??ci (zada?) jednocze?nie, na potwierdzenie spelnienia niniejszego warunku, winien wykaza? warto?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci nie mniejszej ni? l?czna kwota wymagana w celu potwierdzenia spelnienia tego warunku dla cz??ci (zada?), na ktore skladana jest oferta.

W przypadku warto?ci posiadanych ?rodkow finansowych wyra?onych w innej walucie, zamawiaj?cy, w celu oceny spelnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych warto?ci wg kursu z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu na podstawie Tabeli kursow ?rednich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Minimum level(s) of standards possibly required: ZAMAWIAJ?CY przed udzieleniem zamowienia wezwie WYKONAWC?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust.1 tj.: w zakresie wykazania spelnienia przez WYKONAWC? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp nale?y przedlo?y? informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? WYKONAWCY, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? WYKONAWCY, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 ? 23 oraz ust. 5 oraz spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotycz?ce:
1. Zdolno?ci technicznej lub zawodowej: ZAMAWIAJ?CY uzna spelnienie tego warunku, je?eli WYKONAWCA:
1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonuje, minimum 2 (dwie) uslugi, odpowiadaj?ce swoim rodzajem usludze stanowi?cej przedmiot zamowienia wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie WYKONAWCY. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Warto?? ka?dej (pojedynczej) uslugi winna by? nie mniejsza ni?:
Cz??? I 500 000 PLN,
Cz??? II 50 000 PLN,
Cz??? III 30 000 PLN,
Cz??? IV 200 000 PLN,
Cz??? V 3 500 PLN.
Je?eli WYKONAWCA sklada ofert? na kilka cz??ci (zada?) jednocze?nie, a na potwierdzenie spelnienia warunku posiada dwie uslugi (oraz np. po?wiadczenia), warto?? tych uslug winna by? nie mniejsza ni? l?czna kwota, wykonanych uslug, wymagana w celu potwierdzenia spelnienia warunku dla cz??ci (zada?), na ktore skladana jest oferta. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych, warto?? wykonanej uslugi do dnia wydania po?wiadczenia nale?ytego wykonania, musi by? wystarczaj?ca do wykazania spelniania warunku udzialu. W przypadku skladania oferty na wiele zada? maj? zastosowanie zapisy akapitu powy?ej. Za uslugi tego samego rodzaju ZAMAWIAJ?CY uzna uslugi przedmiotow o przeznaczeniu i funkcji to?samej z przedmiotem zamowienia.

W przypadku warto?ci wyst?puj?cych w innych walutach ni? PLN Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu. Tabeli kursow ?rednich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx .

W przypadku warto?ci wyst?puj?cych w innych walutach ni? PLN Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu. Tabeli kursow ?rednich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx .

1.2. wyka?e dysponowanie, co najmniej:
1) jedn? osob? nadzoruj?c? prac? osob dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum 2-letnie do?wiadczenie;
2) minimum dwoma osobami dokonuj?cymi odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne, posiadaj?ca minimum roczne do?wiadczenie [dla ka?dej cz??ci oddzielnie].
Minimum level(s) of standards possibly required:
ZAMAWIAJ?CY przed udzieleniem zamowienia wezwie WYKONAWC?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust.1 tj.:
1. w zakresie wykazania spelnienia przez WYKONAWC? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp nale?y przedlo?y?:
1) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz, ktorych uslugi te zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie WYKONAWCY; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,
2) wykazu osob, skierowanych przez WYKONAWC? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za nadzor nad prac? osob oraz osob dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne wraz z informacjami na temat ich do?wiadczenia, zakresu wykonywanych czynno?ci, a tak?e informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena (cz??? I-V zamowienia). Weighting 60

2. Czas reakcji na zgloszenie konieczno?ci: odbior odpadow komunalnych (cz??? I zamowienia). Weighting 40

3. Czas reakcji na zgloszenie konieczno?ci: odbior nieczysto?ci plynnych (szambo) (cz??? II zamowienia). Weighting 40

4. Czas reakcji na zgloszenie konieczno?ci: podstawienie i serwisowanie kabin sanitarnych WC i umywalek wolnostoj?cych (cz??? III zamowienia). Weighting 40

5. Czas reakcji na zgloszenie konieczno?ci: odbior odpadow medycznych (cz??? IV zamowienia). Weighting 40

6. Czas reakcji na zgloszenie konieczno?ci: odbior odpadow (cz??? V zamowienia). Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
56/2017/PN/INFR
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 7.11.2017 - 10:30

Place:

Warszawa, ul. ?wirki i Wigury 9/13, budynek 511, sala 21

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
[dotyczy cz??ci I zamowienia]
ZAMAWIAJ?CY przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Warunki zastosowania zamowienia powtarzaj?cego si?:
Przewidywany zakres: do 10 % zamowienia podstawowego:
? Odbior i wywoz odpadow komunalnych, w tym odpady segregowane: papier, szkolo i plastik oraz odpadow komunalnych.
Istnieje konieczno?? zastosowania w zwi?zku:
? przyjmowaniem nowych instytucji na zaopatrzenie ZAMAWIAJ?CEGO, co stanowi zwi?kszenie ilo?ci odpadow;
? zabezpieczenie coraz wi?kszej ilo?ci imprez okoliczno?ciowych co generuje wi?ksz? ilo?? wytworzonych odpadow komunalnych.
[dotyczy cz??ci IV i V zamowienia]
Warunki zastosowania zamowienia powtarzaj?cego si?:
Przewidywany zakres: do 15 % zamowienia podstawowego:
? Odbior, transport i unieszkodliwianie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne;
Istnieje konieczno?? zastosowania w zwi?zku:
? przyjmowaniem nowych instytucji na zaopatrzenie ZAMAWIAJ?CEGO, co stanowi zwi?kszenie ilo?ci odpadow;
? zabezpieczenie coraz wi?kszej ilo?ci imprez okoliczno?ciowych co generuje wi?ksz? ilo?? wytworzonych odpadow pokonsumpcyjnych.
[dotyczy cz??ci II, III zamowienia]
ZAMAWIAJ?CY nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Ponadto:
1. ZAMAWIAJ?CY nie wprowadza zastrze?enia wskazuj?cego na obowi?zek osobistego wykonania przez WYKONAWC? kluczowych cz??ci zamowienia. WYKONAWCA mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia PODWYKONAWC?/COW.
2. W przypadku powierzenia cz??ci zamowienia PODWYKONAWCY/OW, ZAMAWIAJ?CY ??da, wskazania przez WYKONAWC? w ofercie cz??? zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy? PODWYKONAWCY oraz podania nazw (firm) PODWYKONAWCY/OW.
3. Je?eli zmiana albo rezygnacja z PODWYKONAWCY dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si?, na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, WYKONAWCA jest obowi?zany wykaza? ZAMAWIAJ?CEMU, ?e proponowany inny PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym ni? PODWYKONAWCA, na ktorego zasoby WYKONAWCA powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamowienia.
4. Je?eli powierzenie PODWYKONAWCY wykonania cz??ci zamowienia nast?puje w trakcie jego realizacji, WYKONAWCA na ??danie ZAMAWIAJ?CEGO przedstawia o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 i o?wiadczenia potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia wobec tego PODWYKONAWCY.
5. Je?eli ZAMAWIAJ?CY stwierdzi, ?e wobec danego PODWYKONAWCY zachodz? podstawy wykluczenia, WYKONAWCA obowi?zany jest zast?pi? tego PODWYKONAWC? lub zrezygnowa? z powierzenia wykonania cz??ci zamowienia PODWYKONAWCY.
6. Powierzenie wykonania cz??ci zamowienia PODWYKONAWCOM nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno?ci za nale?yte wykonanie tego zamowienia.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp przysluguj? WYKONAWCY, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJ?CEGO przepisow niniejszej ustawy.
?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp
ZAMAWIAJ?CY zastrzega mo?liwo?? zmiany ilo?ci przedmiotu Umowy pomi?dzy kompleksami, o ktorych mowa w zal?czniku Nr 2 do Umowy. Dane dotycz?ce liczby, rodzajow odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych oraz odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne to dane szacunkowe i nie mog? stanowi? podstawy do wnoszenia przez WYKONAWC? jakichkolwiek roszcze?, co do wysoko?ci odplatnej nale?no?ci z tytulu ?wiadczenia uslug obj?tych umow?. Realizacja uslug obj?tych umow? odbywa? si? b?dzie w oparciu o rzeczywiste potrzeby ZAMAWIAJ?CEGO w zwi?zku z czym ZAMAWIAJ?CY zastrzega sobie mo?liwo?? ograniczenia zakresu zamowienia oraz zmiany ilo?ci poszczegolnych pozycji w ramach przedmiotu Umowy w stosunku do wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowych, stosownie do potrzeb wynikaj?cych z bie??cej dzialalno?ci ZAMAWIAJ?CEGO. ZAMAWIAJ?CY zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilo?ci do 30 % przedmiotu Umowy [dotyczy cz??ci I, II, IV, V zamowienia]. ZAMAWIAJ?CY zastrzega sobie rownie? mo?liwo?? zmiany ilo?ci wynajmu i serwisowania kabin sanitarnych oraz umywalek ?wiadczenia uslugi wynajmu i serwisowania kabin sanitarnych oraz umywalek wolnostoj?cych pomi?dzy kompleksami w ramach Umowy do 30 % przedmiotu Umowy [dotyczy cz??ci III zamowienia].
ZAMAWIAJ?CY dopuszcza zmiany wysoko?ci wynagrodzenia nale?nego WYKONAWCY, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i uslug,
2) wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? (t.j. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 847),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
? je?eli zmiany te b?d? mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez WYKONAWC?.
ZAMAWIAJ?CY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWC? lub PODWYKONAWC? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez ZAMAWIAJ?CEGO czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z po?n. zm.).
ZAMAWIAJ?CY wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez WYKONAWC? lub PODWYKONAWC? osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy: nadzor nad prac? osob (minimum jedna osoba, posiadaj?ca minimum 2-letnie do?wiadczenie w zakresie prowadzonego nadzoru) oraz osob (minimum dwie osoby posiadaj?ce minimum 1-rok do?wiadczenia w zakresie odbioru i wywozu) dokonuj?cych odbioru i wywozu odpadow komunalnych, nieczysto?ci plynnych komunalno-bytowych, wynajmu i serwisowania toalet sanitarnych i umywalek wolnostoj?cych, odbior, transport i unieszkodliwienie odpadow pokonsumpcyjnych, medycznych oraz niebezpiecznych i innych ni? niebezpieczne.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Poland-Warsaw: Refuse collection services
ND Document number 386008-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Jednostka Wojskowa nr 6021
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90410000 - Sewage removal services
90511000 - Refuse collection services
90524000 - Medical waste services
90533000 - Waste-tip management services
90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
OC Original CPV code 90410000 - Sewage removal services
90511000 - Refuse collection services
90524000 - Medical waste services
90533000 - Waste-tip management services
90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
IA Internet address (URL) http://www.ozgst.wp.mil.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >