Poland-Powidz: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003586696185195
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 386631-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Powidz: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2017/S 189-386631

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
33 Baza Lotnictwa Transportowego
ul. Witkowska 8
Powidz
62-430
Poland
Telephone: +48 261544261
E-mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261544332
NUTS code: PL414

Internet address(es):

Main address: http://www.33bltr.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.33bltr.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
33 Baza Lotnictwa Transportowego
Powidz-Osiedle 6
Powidz
62-430
Poland
E-mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl
NUTS code: PL414

Internet address(es):

Main address: www.33bltr.wp.mil.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa koksu przemyslowo-opalowego, mialu w?glowego oraz oleju opalowego do celow energetycznych dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Reference number: 27/2017
II.1.2) Main CPV code
09000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zamowienie podzielone jest na 3 cz??ci:

Zadanie nr 1 ? dostawa koksu przemyslowo-opalowego do celow energetycznych w ilo?ci 200 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Zadanie nr 2 ? dostawa mialu w?glowego do celow energetycznych w ilo?ci 1 000 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Zadanie nr 3 ? dostawa oleju opalowego do celow energetycznych w ilo?ci 800 m dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? dostawa koksu przemyslowo-opalowego do celow energetycznych w ilo?ci 200 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
Main site or place of performance:

33. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa koksu przemyslowo-opalowego o granulacji powy?ej 40 mm gat. I o wymiarach wg PN-86/C-02050/06 i parametrach:

? warto?? opalowa kJ/kg (Qir) ? min 27 000;

? zawarto?? siarki % (Str) ? max 0,8;

? zawarto?? popiolu % (Ad) ? max 11;

? zawarto?? wilgoci calkowitej % (Wtr) ? max 7;

? zawarto?? podziarna (z koksikiem) % ? max 10.

Planowana l?czna ilo?? koksu przemyslowo-opalowego wynosi 200 ton.

Wielko?? jednorazowych dostaw: min. 25 ton.

Dostawa b?dzie realizowana zgodnie z ?Harmonogramem dostaw stanowi?cym zal?cznik nr 3A do SIWZ, ktory b?dzie integraln? cz??ci? umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamowienie udzielane jest co pol roku.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci:

? dla zadania nr 1: 5 000 PLN (slownie: pi?? tysi?cy zlotych 00/100).

2. Zamawiaj?cy b?dzie wymagal od Wykonawcy, ktory zlo?yl najkorzystniejsz? ofert?, zlo?enia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w kwocie stanowi?cej 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? dostawa mialu w?glowego do celow energetycznych w ilo?ci 1 000 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
Main site or place of performance:

33. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa mialu w?glowego M II A wg PN-G-04502:2014-11 i parametrach:

? warto?? opalowa kJ/kg (Qir) ? min 24 000,

? zawarto?? siarki % (Str) ? max 0,6,

? zawarto?? popiolu % (Ar) ? max 15,

? zawarto?? wilgoci calkowitej % (Wtr) ? max 23,

? parametr spiekalno?ci (RI) ? max 40.

Planowana l?czna ilo?? mialu w?glowego wynosi 1 000 ton.

Wielko?? jednorazowych dostaw: min. 100 ton.

Dostawy b?d? realizowane zgodnie z ?Harmonogramem dostaw stanowi?cym zal?cznik nr 3B do SIWZ, ktory b?dzie integraln? cz??ci? umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamowienie udzielane jest co pol roku.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci:

? dla zadania nr 2: 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych 00/100).

2. Zamawiaj?cy b?dzie wymagal od Wykonawcy, ktory zlo?yl najkorzystniejsz? ofert?, zlo?enia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w kwocie stanowi?cej 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3 ? dostawa oleju opalowego do celow energetycznych w ilo?ci 800 m dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
Main site or place of performance:

33. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa oleju opalowego lekkiego L-1 wg PN-C-96024:2011 i parametrach:

? warto?? opalowa (MJ/kg) ? min 42,6,

? temperatura zaplonu C ? min 56C,

? zawarto?? siarki % (m/m) ? max 0,2,

? temperatura krzepni?cia C ? nie wy?sza ni? -20C,

? g?sto?? w temp. 15C kg/m3 ? max 860.

Planowana l?czna ilo?? oleju opalowego wynosi 800 m.

Wielko?? jednorazowych dostaw: min. 10 m, max. 35 m.

Dostawy b?d? realizowane zgodnie z ?Harmonogramem dostaw stanowi?cym zal?cznik nr 3C do SIWZ, ktory b?dzie integraln? cz??ci? umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamowienie udzielane jest co pol roku.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Je?eli w trakcie realizacji umowy oka?e si?, ?e Zamawiaj?cy posiada ?rodki finansowe oraz potrzeb? zamowienia wi?kszej ilo?ci m oleju opalowego w stosunku do ilo?ci przewidzianych w podstawowym zakresie zamowienia, Zamawiaj?cy pozostawia sobie mo?liwo?? skorzystania z ?prawa opcji i zamowienia dodatkowych ilo?ci oleju, zgodnego z opisem przedmiotu zamowienia i zawart? umow?, za ktore Wykonawcy b?dzie przyslugiwalo odr?bne wynagrodzenie. W przypadku zamowienia dodatkowej ilo?ci przedmiotu zamowienia rozliczenie b?dzie nast?powalo na podstawie wspolczynnika koryguj?cego uj?tego w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie. Zamowienie wynikaj?ce z prawa opcji nie przekroczy 50 % ilo?ci podstawowych.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci:

? dla zadania nr 3: 53 000 PLN (slownie: pi??dziesi?t trzy tysi?ce zlotych 00/100).

2. Zamawiaj?cy b?dzie wymagal od Wykonawcy, ktory zlo?yl najkorzystniejsz? ofert?, zlo?enia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w kwocie stanowi?cej 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dla zadania nr 1:

Zamawiaj?cy nie dokonuje opisu warunku udzialu w post?powaniu.

Dla zadania nr 2:

Zamawiaj?cy nie dokonuje opisu warunku udzialu w post?powaniu.

Dla zadania nr 3:

W tym zakresie Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca:

posiadal aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie obrotu paliwami cieklymi udzielon? na podstawie ustawy z 10.4.1997 ? Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1504 i nr 203 poz. 1966).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie dokonuje opisu warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W tym zakresie Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wykazal, ?e:

Dla zadania nr 1:

wykonal lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 1 dostaw? koksu przemyslowo-opalowego na minimum 100 ton (w okresie nie dlu?szym ni? 12 miesi?cy) jednorazowo lub w trakcie trwania jednej umowy.

Dla zadania nr 2:

wykonal lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 1 dostaw? mialu w?glowego na minimum 550 ton (w okresie nie dlu?szym ni? 12 miesi?cy) jednorazowo lub w trakcie trwania jednej umowy.

Dla zadania nr 3:

wykonal lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 1 dostaw? oleju opalowego lekkiego na minimum 400 m (w okresie nie dlu?szym ni? 12 miesi?cy) jednorazowo lub w trakcie trwania jednej umowy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zostaly okre?lone w zal?cznikach nr 7 i 8 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

33. Baza Lotnictwa Transportowego, Powidz-Osiedle 6, 62-430 Powidz.

Pokoj nr 10 w budynku nr 3.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I polowa 2018 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zastosowany b?dzie art. 24 aa ustawy Pzp.

1.Poza obligatoryjnymi przeslankami wykluczenia z post?powania (art. 24 ust. 12-23 ustawy Pzp), Zamawiaj?cy przewiduje tak?e wykluczenie na podst. art. 24 ust. 5 pkt: 1), 5), 6) i 8).

2.Do formularza ofertowego ? zal. nr 1 do SIWZ ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu.

3.Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zmieszczenia na str. inter. informacji z art. 86 ust. 5 uPzp, przeka?e o?wiadczenie o przynale?no?ci lub jej braku do tej samej grupy kapitalowej -zal. nr 4 do SIWZ.

4.Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona b?dzie zobowi?zany do zlo?enia nast?puj?cych dokumentow:

? aktualnej koncesji na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie obrotu paliwami cieklymi udzielonej na podst. ustawy z 10.4.1997 ? dot. tylko zadania 3;

? wykazu dostaw wykonanych b?d? rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane ? wg zal. nr 5 do SIWZ, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie;

? informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

? za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

? za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

? odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

? o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

? o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

? o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6;

? o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych o ktorych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
06-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Powidz: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2017/S 189-386631

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
33 Baza Lotnictwa Transportowego
ul. Witkowska 8
Powidz
62-430
Poland
Telephone: +48 261544261
E-mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261544332
NUTS code: PL414

Internet address(es):

Main address: http://www.33bltr.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa koksu przemyslowo-opalowego, mialu w?glowego oraz oleju opalowego do celow energetycznych dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Reference number: 27/2017
II.1.2) Main CPV code
09000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? dostawa koksu przemyslowo-opalowego do celow energetycznych w ilo?ci 200 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09113000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamowienie udzielane jest co pol roku.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2 ? dostawa mialu w?glowego do celow energetycznych w ilo?ci 1 000 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09110000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamowienie udzielane jest co pol roku.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3 ? dostawa oleju opalowego do celow energetycznych w ilo?ci 800 m dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL414
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamowienie udzielane jest co pol roku.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Powidz: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
ND Document number 386631-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place POWIDZ
AU Authority name 33 Baza Lotnictwa Transportowego
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09110000 - Solid fuels
09113000 - Coke
09135100 - Heating oil
OC Original CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09110000 - Solid fuels
09113000 - Coke
09135100 - Heating oil
RC NUTS code PL414
IA Internet address (URL) http://www.33bltr.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >