Poland-Wiskitki: Refuse and waste related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003586709702207
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 386004-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wiskitki: Refuse and waste related services

2017/S 188-386004

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Wiskitki
ul. Ko?ciuszki 1
Contact point(s): Sekretariat Urz?du Gminy w Wiskitkach, ul. Ko?ciuszki 1
For the attention of: Anna Bogusz-Ko?bial
96-315 Wiskitki
Poland
Telephone: +46 8567212
E-mail: sekretariat@wiskitki.pl
Fax: +46 8554154

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://wiskitki.bip.net.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90500000 , 90511000 , 90512000 , 90513100 , 90533000

Description
Refuse and waste related services.
Refuse collection services.
Refuse transport services.
Household-refuse disposal services.
Waste-tip management services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 12:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wiskitki: Refuse and waste related services

2017/S 188-386004

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Wiskitki
ul. Ko?ciuszki 1
Contact point(s): Sekretariat Urz?du Gminy w Wiskitkach, ul. Ko?ciuszki 1
For the attention of: Anna Bogusz-Ko?bial
96-315 Wiskitki
Poland
Telephone: +46 8567212
E-mail: sekretariat@wiskitki.pl
Fax: +46 8554154

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://wiskitki.bip.net.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych z nieruchomo?ci, na ktorych zamieszkuj? mieszka?cy w gminie Wiskitki.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 16: Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Gmina Wiskitki.

NUTS code PL926

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia odpadow komunalnych z nieruchomo?ci zamieszkalych polo?onych na terenie Gminy Wiskitki, w sposob zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadow komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do skladowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1289), Wojewodzkim Planem Gospodarki Odpadami, przyj?tym uchwal? Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego nr 212/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012- 2017 z uwzgl?dnieniem lat 2018-2023 wraz z zal?cznikami, oraz przepisami Regulaminu utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Wiskitki oraz Uchwal? Rady Gminy Wiskitki w sprawie okre?lenia szczegolowego sposobu i zakresu ?wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci i zagospodarowania tych odpadow.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90500000 , 90511000 , 90512000 , 90513100 , 90533000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
1. Dane dotycz?ce Gminy Wiskitki:
a) Gmina wiejska, pow. ?yrardowski, woj. mazowieckie.
b) Gmina polo?ona jest w poludniowo zachodniej cz??ci wojewodztwa mazowieckiego. Graniczy z miastem ?yrardow oraz gminami: Puszcza Maria?ska, Bolimow, Nowa Sucha, Teresin, Baranow, Jaktorow i Radziejowice.
c) Gmina Wiskitki posiada na swoim terenie 148,7 km drog.
Przez jej teren przebiegaj? w szczegolno?ci:
? Autostrada A2 z bezkolizyjnym zjazdem l?cz?cym obwodnic? ?yrardowa i Autostrad? ? ?W?zel Wiskitki,
? droga krajowa nr 50 (Sochaczew ? Grojec),
? droga wojewodzka nr 719 (Warszawa ? Skierniewice),
? drogi powiatowe i gminne.
d) Powierzchnia gminy wynosi 15 094 ha.
e) Liczba ludno?ci wynosi 9 140 osob (wg zlo?onych deklaracji).
2. Zakres zamowienia:
a) Szacunkowa liczba nieruchomo?ci zamieszkanych, z ktorych odbierane b?d? odpady komunalne w gminie Wiskitki wynosi 2 880 nieruchomo?ci, w tym:
? budynki wielorodzinne: 26,
? budynki jednorodzinne 2 854.
b) Przewidywana liczba obslugiwanych mieszka?cow gminy Wiskitki wynosi 9 140.
W trakcie realizacji uslugi mo?liwe s? zmiany adresow i liczba obslugiwanych nieruchomo?ci, jak i liczba mieszka?cow. Zmiany mog? dotyczy? zarowno zmniejszenia, jak i zwi?kszenia liczby nieruchomo?ci i liczby mieszka?cow. Zmiany te nie b?d? wplywaly na zmian? wysoko?ci wynagrodzenia wykonawcy, chyba, ?e liczba mieszka?cow gminy lub liczba nieruchomo?ci zabudowanych wzro?nie lub zmniejszy si? o wi?cej ni? 5 % w stosunku do pocz?tkowej liczby mieszka?cow i liczby nieruchomo?ci podanej w niniejszej SIWZ.
c) Szacunkowa ilo?? odpadow przewidziana do zbiorki, transportu i zagospodarowania z nieruchomo?ci zamieszkanych wynosi ok. 2 000 Mg / 12 miesi?cy.
d) Ilo?? wytworzonych odpadow na terenie gminy Wiskitki nie jest zale?na od zamawiaj?cego.
e) 98,5 % mieszka?cow deklaruje selektywny sposob zbierania odpadow komunalnych.
3. Wykonawca b?dzie wykonywal zamowienie zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cymi przepisami w zakresie obejmuj?cym przedmiot zamowienia, w szczegolno?ci zgodnie z ustaw? z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z po?n. zm.) oraz ustaw? z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z po?n. zm.), zgodnie z aktami wykonawczymi do tych ustaw wraz z uwzgl?dnieniem zmian w tych przepisach, w tym musi spelnia? wszelkie wymagania okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegolowych wymaga? w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla?cicieli nieruchomo?ci (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowi?zany b?dzie zatrudni? bezpo?rednio przy realizacji zamowienia wszystkich pracownikow obsluguj?cych samochody (kierowcow, osoby odpowiedzialne za zaladunek odpadow ? ladowacze odpadow) slu??ce do zbierania odpadow komunalnych z terenu gminy Wiskitki na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisow prawa pracy.
5. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zal?czniku nr 5 do SIWZ.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.12.2017. Completion 30.11.2019

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1.Ka?dy wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium w wysoko?ci 10 000 PLN, slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych.
2.Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp.
3.Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? na nast?puj?cy rachunek zamawiaj?cego:
Bank Spoldzielczy w Wiskitkach, Nr rachunku: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040
4.W przypadku dokonania przelewu do oferty nale?y dol?czy? oryginal lub kopi? przelewu potwierdzon? za zgodno?? z oryginalem. Wadium wniesione w innej formie ni? pieni??nej nale?y dol?czy? do oferty w postaci oryginalu.
5.Z tre?ci gwarancji/por?czenia musi wynika? bezwarunkowe, na ka?de pisemne ??danie zgloszone przez zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie gwaranta do wyplaty zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
6.Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieni?dzu za pomoc? przelewu bankowego zamawiaj?cy b?dzie uwa?al za skuteczne tylko wowczas, gdy zamawiaj?cy otrzyma taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Rozliczenie wykonanej uslugi pomi?dzy zamawiaj?cym a wykonawc? b?dzie prowadzone w systemie miesi?cznym. Podstaw? rozliczenia uslugi i wystawienia faktury przez Wykonawc? b?dzie pisemny protokol wykonania uslugi w okresie rozliczeniowym sporz?dzany przez Zamawiaj?cego na podstawie miesi?cznych raportow sporz?dzanych przez Wykonawc?. Wynagrodzenie wykonawcy, platne b?dzie w terminie 14 lub 30 dni ( w zale?no?ci od zobowi?zania) od daty zlo?enia przez wykonawc? prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie zamawiaj?cego, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. Za termin zaplaty faktury uznaje si? dzie?, w ktorym zamawiaj?cy polecil swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia wykonawcy na jego rachunek.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Oferty skladane wspolnie
a) Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia.
b) W przypadku, o ktorym mowa w lit. a), wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
c) Pelnomocnictwo winno okre?la? w szczegolno?ci:
? przedmiot post?powania, ktorego dotyczy,
? wszystkich wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie,
? pelnomocnika,
? zakres umocowania pelnomocnika.
d) Pelnomocnictwo musi by? podpisane przez wszystkich wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia wg zasad reprezentacji wla?ciwych dla ka?dego z wykonawcow.
e) Pelnomocnictwo zal?czone do oferty winno by? zlo?one w oryginale lub notarialnie po?wiadczonej kopii.
f) Przepisy dotycz?ce wykonawcy stosuje si? odpowiednio do wykonawcow, o ktorych mowa w lit. a).
g) Je?eli oferta wykonawcow, o ktorych mowa w lit. a), zostanie wybrana, zamawiaj?cy b?dzie ??dal przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy reguluj?cej wspolprac? tych wykonawcow.
h) Zamawiaj?cy wymaga, aby umowa:
okre?lala sposob reprezentacji wszystkich podmiotow wchodz?cych w jej sklad oraz upowa?niala jednego z podmiotow ? glownego partnera (Lidera) do koordynowania czynno?ci zwi?zanych z realizacj? umowy, stwierdzala o odpowiedzialno?ci solidarnej podmiotow, za calo?? podj?tych zobowi?za? w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, oznaczala czas trwania umowy obejmuj?cy okres realizacji przedmiotu zamowienia, okre?lala cel gospodarczy obejmuj?cy swoim zakresem przedmiot zamowienia (przedmiot umowy), wykluczala mo?liwo?? wypowiedzenia umowy przez ktorykolwiek z podmiotow do czasu wykonania zamowienia, okre?lala sposob wspoldzialania podmiotow z okre?leniem podzialu zada? w trakcie realizacji zamowienia.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Wykonawca spelni warunki w zakresie kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada aktualne:
a) zezwolenie obejmuj?ce prowadzenie dzialalno?ci w zakresie transportu odpadow lub odpowiedni w tym zakresie wpis do rejestru, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z po?n. zm.),
b) zezwolenie obejmuj?ce prowadzenie dzialalno?ci w zakresie zbierania odpadow zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z po?n. zm),
c) za?wiadczenie o wpisie do rejestru dzialalno?ci regulowanej, prowadzonego przez Wojta Gminy Wiskitki, w zakresie odbierania odpadow komunalnych obj?tych przedmiotem zamowienia od wla?cicieli nieruchomo?ci z terenu Gminy Wiskitki, zgodnie z ustaw? z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z po?n. zm).
2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ? 23 oraz ust. 5 pkt 1, 5 ? 8 ustawy Pzp.
3. Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie wst?pne w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) zgodnie z zal?cznikiem nr 3 do SWIZ. Informacje zawarte w dokumencie JEDZ b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.
Zakres informacji wymaganych w dokumencie JEDZ musi by? zgodny z zakresem informacji wymaganych i okre?lonych w SIWZ.
Instrukcja wypelniania dokumentu JEDZ dost?pna jest pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
6) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;
7) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z po?n. zm.).
5.1. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4. powy?ej:
1) ppkt 1) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
2) ppkt 2)-4) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
5.2. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5.1. ppkt 1) i ppkt 2) lit. b) powy?ej, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument, o ktorym mowa w pkt 5.1. ppkt 2) lit. a) powy?ej, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
5.3. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt 5.1. powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 5.2. powy?ej stosuje si?.
5.4. W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
5.5. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 4. ppkt 1. powy?ej, sklada dokument, o ktorym mowa 5.1. ppkt 1) powy?ej, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 5.2. powy?ej zdanie pierwsze stosuje si?.
W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
7. Dalsze szczegolowe informacje zawarte s? w SIWZ.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Na potwierdzenie spelnienia warunkow w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiaj?cy ??da dokumentow potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lona przez zamawiaj?cego. Dalsze szczegolowe informacje zawarte s? w SIWZ.
Minimum level(s) of standards possibly required: Wykonawca spelni warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w nast?puj?cych okoliczno?ciach:
wykonawca musi potwierdzi?, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? w wysoko?ci nie mniejsz? ni? 100 000 PLN (slownie: sto tysi?cy).
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Na potwierdzenie spelnienia warunkow w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy ??da wykazu (zgodnie z zal. nr 4 do SIWZ) uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.
Dalsze szczegolowe informacje zawarte s? w SIWZ.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Wykonawca spelni warunki w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej w nast?puj?cych okoliczno?ciach:
wykonawca musi posiada? do?wiadczenie w nale?ytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 1 zamowienia w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj. zamowienia polegaj?cego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadow komunalnych, w sposob nieprzerwany przez okres min. 12 (dwana?cie) miesi?cy, w ilo?ci min. 120 (sto dwadzie?cia) Mg na miesi?c.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena wykonania zamowienia. Weighting 60

2. Dodatkowe terminy odbiorow odpadow wielkogabarytowych. Weighting 15

3. Regularne prowadzenie akcji informacyjnej. Weighting 5

4. Termin platno?ci. Weighting 10

5. ?rodowisko ? wykonywanie uslugi okre?lonymi pojazdami. Weighting 10

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
GO.271.10.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 12:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 7.11.2017 - 12:15

Place:

Sala Konferencyjna (pok. nr 20 I pi?tro) Urz?d Gminy w Wiskitkach, ul. Ko?ciuszki 1

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: 1) Beata St?pniewska ? Przewodnicz?cy
2) Agnieszka Maksymow ? Z-ca Przewodnicz?cego
3) Anna Bogusz-Ko?bial ? Sekretarz
4) Bartlomiej Meszka ? Czlonek
5) Katarzyna Jagiello-Koli?ska ? Czlonek.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published: Wrzesie? 2019.
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.
3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punkcie 1 i 2 powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
4. Szczegolowe informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Poland-Wiskitki: Refuse and waste related services
ND Document number 386004-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WISKITKI
AU Authority name Gmina Wiskitki
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90511000 - Refuse collection services
90512000 - Refuse transport services
90513100 - Household-refuse disposal services
90533000 - Waste-tip management services
RC NUTS code PL926
IA Internet address (URL) http://wiskitki.bip.net.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >