Poland-Lod?: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003586749970899
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 386547-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Medical equipments

2017/S 189-386547

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Lodzi
ul. Pabianicka 62
Lod?
93-513
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 426895910
E-mail: k.juszczak@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.kopernik.lodz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.kopernik.lodz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi, Kancelaria Szpitala
ul. Pabianicka 62
Lod?
93-513
Poland
Contact person: Kamila Juszczak
Telephone: +48 426895910
E-mail: k.juszczak@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.kopernik.lodz.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego dla Wojewodzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

Reference number: 152/ZP/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu medycznego. Zakres przedmiotowy wyszczegolniono ilo?ciowo i asortymentowo oraz opisano w zal?czniku nr 2a do SIWZ. W tre?ci zal?cznika nr 2a Zamawiaj?cy okre?lil warunki bezwzgl?dnie wymagane, ktore musz? zosta? spelnione przez wszystkie oferowane produkty.

2. Opis przedmiotu zamowienia nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci specyfikacji, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcow. Podane ilo?ci s? szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 miesi?cy i slu?? do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu cz??ci asortymentu wynikaj?cej z braku zapotrzebowania.

Dostawa przedmiotu zamowienia b?dzie odbywa? si? na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 6 pakietow. Oferta mo?e obejmowa? calo?? zamowienia lub wybrane pakiety.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Samorozpr??alne stenty dedykowane do t?tnicy podkolanowej.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Wlokna laserowe.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Wlokna laserowe do enukleacji stercza.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Zestaw do wewn?trznego szynowania moczowodow.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Koszyki do usuwania zlogow z moczowodu.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Kosze nitinolowe.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny. Spelnienie warunku zostanie dokonane na podstawie o?wiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny. Spelnienie warunku zostanie dokonane na podstawie o?wiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie. Dowodami s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow -o?wiadczenie wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

W przypadku dostaw b?d?cych w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie warto?ci i czasu wykonania danej dostawy dotycz? cz??ci umowy ju? zrealizowanej (tj. od dnia rozpocz?cia wykonywania dostawy do uplywu terminu skladania ofert) i te parametry wykonania dostawy Wykonawca obowi?zany jest poda? w wykazie dostaw, o ktorym mowa w rozdziale XIII.2.3) lit.a.

Dla potrzeb oceny spelniania warunku okre?lonego w pkt. XI.1.2) lit.c). je?li warto?ci zostan? podane w walutach innych ni? PLN, Zamawiaj?cy przyjmie ?redni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzie? opublikowania ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty, za podstaw? przeliczenia przyjmuje si? ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, w ktorym zostanie on opublikowany.

1. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow, o ktorych mowa w rozdz. XI. 1. 2) lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

2. Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i? ?stosowna sytuacja o ktorej mowa w rozdz. XI. 1 i 2. niniejszej SIWZ wyst?pi wyl?cznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

2) Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?23 ustawy Pzp.

3.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunki, o ktorych mowa w rozdz. XI.1.) niniejszej SIWZ zostan? spelnione ? Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spelniania przez wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca wykazal, ?e wykonal co najmniej 1 dostaw? rodzajowo odpowiadaj?c? przedmiotowi zamowienia o warto?ci brutto minimum:

1 ? 46 500 PLN.

2 ? 10 043 PLN.

3 ? 3 240 PLN.

4 ? 162 PLN.

5 ? 56 000 PLN.

6 ? 42 200 PLN.

w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane.

W przypadku dostaw b?d?cych w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie warto?ci i czasu wykonania danej dostawy dotycz? cz??ci umowy ju? zrealizowanej (tj. od dnia rozpocz?cia wykonywania dostawy do uplywu terminu skladania ofert) i te parametry wykonania dostawy Wykonawca obowi?zany jest poda? w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji oraz zmian do umowy okre?la Zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Wojewodzkie Wielospecjalistyczne

Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Lodzi

ul. Pabianicka 62

93-513 Lod?

Dzial Zamowie? Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Przyst?puj?c do przetargu Wykonawca jest obowi?zany wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci: 9 507 PLN.

Podzial na pakiety oraz warunki dotycz?ce wadium zawarte s? w Rozdziale XV SIWZ.

2. O?wiadczenia i dokumenty skladane wraz z ofert?:

1)Formularz oferty ? zal. nr 2 do SIWZ.

2)Formularz asortymentowo-cenowy ? zal. nr 2A do SIWZ

3)Dokument potwierdzaj?cy zabezpieczenie oferty wadium.

4)Pelnomocnictwo ? je?eli jest wymagane.

5)O?wiadczenie w formie JEDZ ? sposob wypelnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia dost?pna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w zal. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca przy wypelnieniu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta? narz?dzie dost?pne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, o?wiadczenie sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu.

W zakresie kryterium kwalifikacji okre?lonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wypelniania sekcji a cz??ci IV formularza JEDZ. Wykonawca nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych sekcji cz??ci IV formularza dotycz?cej kryteriow kwalifikacji, za? wla?ciwej (dowodowej) weryfikacji spelniania konkretnych, okre?lonych przez zamawiaj?cego, warunkow udzialu w post?powaniu (kryteriow selekcji) Zamawiaj?cy dokona co do zasady na zako?czenie post?powania w oparciu o stosowne dokumenty skladane przez wykonawc?, ktorego oferta zostala oceniona najwy?ej (Rozdzial XIII. 3.a), na wezwanie Zamawiaj?cego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

6)Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotycz?ce tych podmiotow.

7)Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w 5 pkt 1, 5,6 Rozp. Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r.

8)Zamawiaj?cy nie ??da aby Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu zlo?yl o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

3. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z udzialu w post?powaniu oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu.

4. Z post?powania o udzielenie zam. publ. Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawcow w okoliczno?ciach o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 ? 23 ustawy PZp.

5. Zamawiaj?cy nie b?dzie wykluczal Wykonawcow z post?powania o udzielenie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych. Szczegolowy opis na temat odwola? znajduje si? w SIWZ w Rozdziale XXIV.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lod?: Medical equipments

2017/S 189-386547

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Lodzi
ul. Pabianicka 62
Lod?
93-513
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 426895910
E-mail: k.juszczak@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.kopernik.lodz.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu medycznego dla Wojewodzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi.

Reference number: 152/ZP/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Lod?: Medical equipments
ND Document number 386547-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place LOD?
AU Authority name Wojewodzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Lodzi
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) www.kopernik.lodz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >