Poland-Grojec: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003586841912433
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386629-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Grojec: Electricity

2017/S 189-386629

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Grojec
797-20-11-265
Jozefa Pilsudskiego 47
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spolecznej w Grojcu
797-13-86-230
al. Niepodleglo?ci 6A
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Grojecki O?rodek Sportu ?Mazowsze w Grojcu
797-00-07-153
Laskowa 17
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Grojecki O?rodek Kultury w Grojcu
797-14-78-191
Jozefa Pilsudskiego 3
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Grojcu
797-19-47-958
al. Niepodleglo?ci 22
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Administracyjny Placowek O?wiatowych Gminy Grojec
797-12-90-085
Laskowa 8
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa Nr 1 w Grojcu
797-14-44-453
Jozefa Pilsudskiego 68
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa Nr 2 w Grojcu
797-17-98-323
Polna 17A
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa Nr 3 w Grojcu
797-14-50-933
Armii Krajowej 33
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Bikowku
797-14-44-476
Bikowek 21
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Lesznowoli
797-18-61-866
Lesznowola ul. Szkolna 1
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Cz?stoniewie
797-13-08-537
Cz?stoniew-Kolonia 60
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grojcu
797-20-55-529
Laskowa 6
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grojcu
797-20-34-496
Orzeszkowej 54
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grojcu
797-20-34-473
Okr??na 1A
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Ochotnicza Stra? Po?arna w Grojcu
797-18-46-594
Szpitalna 12
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://przetargi.gminagrojec.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sprzeda? energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grojec w okresie 1.1.2018 r. ? 31.12.2019 r.

Reference number: OR.271.2.2017.SJB
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? energii elektrycznej do obiektow podmiotow wchodz?cych w sklad Grupy Zakupowej Gminy Grojec, wskazanych w zal?czniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220). CPV: 09310000-5 ? Elektryczno??.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Grojec.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest sprzeda? energii elektrycznej do obiektow podmiotow wchodz?cych w sklad Grupy Zakupowej Gminy Grojec, wskazanych w zal?czniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220).

CPV: 09310000-5 ? Elektryczno??

Niniejsze zamowienie nie obejmuje uslug dystrybucji energii elektrycznej.

2. Standardy jako?ciowe energii elektrycznej zostaly opisane w 38 ? 43 rozporz?dzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 ze zm.).

3. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 roku do 31.12.2019 roku wynosi 6 099 725 kWh. Wskazane w zal?czniku nr 1 do SIWZ warto?ci s? warto?ciami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego b?d? deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w ?adnym razie nie mo?e by? podstaw? jakichkolwiek roszcze? ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywa? si? b?d? na podstawie bie??cych wskaza? ukladow pomiarowo ? rozliczeniowych za sprzeda? energii elektrycznej zgodnie z ofert? Wykonawcy. Tym samym Zamawiaj?cy nie gwarantuje wykorzystania 100 % wolumenu okre?lonego w zal?czniku nr 1 do SIWZ. W stosunku do podmiotow wskazanych w zal?czniku nr 1 do SIWZ Zamawiaj?cy gwarantuje, i? zrealizuje zamowienie na poziomie nie ni?szym, ni? 60 % wolumenu okre?lonego w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

4. Zamawiaj?cy informuje, ?e przy ?wiadczeniu uslugi sprzeda?y energii elektrycznej, b?d?cej przedmiotem zamowienia, przewiduje mo?liwo?? zastosowania prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest mo?liwo?? zwi?kszenia sprzeda?y energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 30 % wolumenu zamowienia podstawowego. Zamawiaj?cy uzale?nia mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktow poboru energii elektrycznej oraz zwi?kszenia zapotrzebowania na dostaw? energii elektrycznej do punktow poboru energii wymienionych w zal?czniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktorego mo?e, ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji zamowienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawcy nie przysluguj? ?adne roszczenia z tego tytulu.

5. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wszystkich punktow poboru nale??cych do Gminy Grojec, uj?tych w arkuszu 1 zal?cznika nr 1 do SIWZ, zmiana sprzedawcy ma miejsce po raz kolejny. Umowy sprzeda?y energii elektrycznej dla tych punktow poboru zawarte s? z NOVUM S.A. na czas okre?lony do 31.12.2017 r. Dla pozostalych punktow poboru (nale??cych do podmiotow wymienionych w rozdziale I pkt 2 ? 16), okre?lonych w arkuszu 2 zal?cznika nr 1 do SIWZ, zmiana sprzedawcy ma miejsce po raz pierwszy, a obowi?zuj?cymi umowami s? Umowy kompleksowe sprzeda?y i dystrybucji energii elektrycznej zawarte z PGE Obrot S.A z mo?liwo?ci? ich wypowiedzenia z zastosowaniem trzymiesi?cznego okresu wypowiedzenia.

6. Zamawiaj?cy zobowi?zuje Wykonawc? do zgloszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych z Wykonawc? umow sprzeda?y energii elektrycznej oraz reprezentowania Zamawiaj?cych, wchodz?cych w sklad Grupy Zakupowej Gminy i Miasta Grojec, wymienionych w Cz??ci I SIWZ w pkt 2-16 przed wla?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach zwi?zanych z zawarciem umowy o ?wiadczenie uslug dystrybucji. Do wykonania ww. wymienionych czynno?ci Wykonawca otrzyma stosowne pelnomocnictwa.

7. Zamawiaj?cy, wchodz?cy w sklad Grupy Zakupowej Gminy Grojec, wymienieni w Cz??ci I SIWZ zawr? odr?bne umowy wynikaj?ce z niniejszego post?powania.

8. Zamawiaj?cy b?dzie stosowal procedur? odwrocon? na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiaj?cy informuje, ?e przy ?wiadczeniu uslugi sprzeda?y energii elektrycznej, b?d?cej przedmiotem zamowienia, przewiduje mo?liwo?? zastosowania prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest mo?liwo?? zwi?kszenia sprzeda?y energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy do 30 % wolumenu zamowienia podstawowego. Zamawiaj?cy uzale?nia mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktow poboru energii elektrycznej oraz zwi?kszenia zapotrzebowania na dostaw? energii elektrycznej do punktow poboru energii wymienionych w zal?czniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z ktorego mo?e, ale nie musi skorzysta? w ramach realizacji zamowienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawcy nie przysluguj? ?adne roszczenia z tego tytulu.

2. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2018 roku do 31.12.2019 roku wynosi 6 099 725 kWh. Wskazane w zal?czniku nr 1 do SIWZ warto?ci s? warto?ciami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego b?d? deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w ?adnym razie nie mo?e by? podstaw? jakichkolwiek roszcze? ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywa? si? b?d? na podstawie bie??cych wskaza? ukladow pomiarowo ? rozliczeniowych za sprzeda? energii elektrycznej zgodnie z ofert? Wykonawcy. Tym samym Zamawiaj?cy nie gwarantuje wykorzystania 100 % wolumenu okre?lonego w zal?czniku nr 1 do SIWZ. W stosunku do podmiotow wskazanych w zal?czniku nr 1 do SIWZ Zamawiaj?cy gwarantuje, i? zrealizuje zamowienie na poziomie nie ni?szym, ni? 60 % wolumenu okre?lonego w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada aktualnie obowi?zuj?c? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn?, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia posiadanie uprawnie?, o ktorych mowa powy?ej, jest wymagane od Wykonawcy, ktory b?dzie odpowiadal za realizacj? prac obj?tych uprawnieniem.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub wykonuje nale?ycie minimum dwie (na rzecz dwoch podmiotow) dostawy energii elektrycznej o warto?ci co najmniej 1.500.000 kWh w skali roku.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia wymagane jest l?czne spelnienie warunku przez Wykonawcow, to znaczy wystarczaj?ce jest spelnienie warunku przez ktorykolwiek podmiot.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamowienie b?dzie realizowane na podstawie umow ktorych wzor stanowi zal?cznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 12:15
Place:

Urz?d Gminy i Miasta w Grojcu; ul. Jozefa Pilsudskiego 47; 05-600 Grojec; Sala Kontefencyjna.

Information about authorised persons and opening procedure:

Wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Grojec: Electricity

2017/S 189-386629

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Grojec
797-20-11-265
Jozefa Pilsudskiego 47
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spolecznej w Grojcu
797-13-86-230
al. Niepodleglo?ci 6A
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Grojecki O?rodek Sportu ?Mazowsze w Grojcu
797-00-07-153
Laskowa 17
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Grojecki O?rodek Kultury w Grojcu
797-14-78-191
Jozefa Pilsudskiego 3
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Grojcu
797-19-47-958
al. Niepodleglo?ci 22
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Administracyjny Placowek O?wiatowych Gminy Grojec
797-12-90-085
Laskowa 8
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa Nr 1 w Grojcu
797-14-44-453
Jozefa Pilsudskiego 68
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa Nr 2 w Grojcu
797-17-98-323
Polna 17A
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa Nr 3 w Grojcu
797-14-50-933
Armii Krajowej 33
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Bikowku
797-14-44-476
Bikowek 21
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Lesznowoli
797-18-61-866
Lesznowola ul. Szkolna 1
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Cz?stoniewie
797-13-08-537
Cz?stoniew-Kolonia 60
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grojcu
797-20-55-529
Laskowa 6
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grojcu
797-20-34-496
Orzeszkowej 54
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grojcu
797-20-34-473
Okr??na 1A
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.1) Name and addresses
Ochotnicza Stra? Po?arna w Grojcu
797-18-46-594
Szpitalna 12
Grojec
05-600
Poland
Contact person: Jolanta Stykowska
Telephone: +48 486643091
E-mail: urzad@grojecmiasto.pl
Fax: +48 486642103
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://grojecmiasto.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sprzeda? energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grojec w okresie 1.1.2018 r. ? 31.12.2019 r.

Reference number: OR.271.2.2017.SJB
II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Grojec: Electricity
ND Document number 386629-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place GROJEC
AU Authority name Gmina Grojec (797-20-11-265)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) http://grojecmiasto.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >