Lithuania-Vilnius: Light firearms

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 62 - Lighting Fixtures and Lamps
Opps ID: NBD00003586863490297
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Oct 30, 2017
Solicitation No: 385962-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Restricted procedure

Lithuania-Vilnius: Light firearms

2017/S 188-385962

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

LR Ginkl? fondas prie LR VRM
191769098
Linkmen? g. 26
For the attention of: Vaida Vaitkuvien?
LT-08217 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 70663441
E-mail: vaida.vaitkuviene@lgf.lt
Fax: +370 70663466

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.lgf.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/21249

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362898&B=PPO

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362898&B=PPO

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

35321000

Description
Light firearms .

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.10.2017 - 08:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Lithuanian.
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Restricted procedure

Lithuania-Vilnius: Light firearms

2017/S 188-385962

Contract notice

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

LR Ginkl? fondas prie LR VRM
191769098
Linkmen? g. 26
For the attention of: Vaida Vaitkuvien?
LT-08217 Vilnius
Lithuania
Telephone: +370 70663441
E-mail: vaida.vaitkuviene@lgf.lt
Fax: +370 70663466

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: http://www.lgf.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/21249

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362898&B=PPO

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=362898&B=PPO

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Defence
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Pistoletai ? kulkosvaid?iai.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Vilnius.

NUTS code LT

II.1.3) Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 2
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Lietuvos Respublikos ginkl? fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikal? ministerijos (toliau vadinama ? centrin? perkan?ioji organizacija) planuoja ?sigyti pistoletus-kulkosvaid?ius (toliau ? prek?s).
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

35321000

II.1.7) Information about subcontracting
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Iki 400 vnt.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 004 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Jeigu d?l Pardav?jo kalt?s prek?s bus pristatytos pav?luotai, Pardav?jas sumoka Pirk?jui delspinigius, skai?iuojamus kaip 0.1 % nuo laiku nepristatyt? preki? kainos u? kiekvien? u?delst? dien?.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Pirk?jas ?sipareigoja apmok?ti u? pateiktas prekes pagal Pardav?jo pateikt? s?skait? ne v?liau kaip per 20 (dvide?imt) darbo dien? nuo kiekvienos preki? siuntos gavimo dienos.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Netaikoma.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
Netaikoma.
III.1.5) Information about security clearance:
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation

Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiek?jas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiek?jo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ?kin?s bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teis? juridinio asmens vardu sudaryti sandor?, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teis? sura?yti ir pasira?yti tiek?jo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra i?nyk?s ar panaikintas), d?l tiek?jo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir ?siteis?j?s apkaltinamasis teismo nuosprendis u? dalyvavim? nusikalstamame susivienijime, jo organizavim? ar vadovavim? jam, u? teroro akt?, terorizmo kurstym?, valstyb?s paslapties atskleidim? ar praradim?, u? ky?ininkavim?, tarpininko ky?ininkavim?, papirkim?, suk?iavim?, kredito, paskolos ar tikslin?s paramos panaudojim? ne pagal paskirt? ar nustatyt? tvark?, kreditin? suk?iavim?, mokes?i? nesumok?jim?, neteising? duomen? apie pajamas, peln? ar turt? pateikim?, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikim?, nusikalstamu b?du gauto turto ?gijim? ar realizavim?, nusikalstamu b?du ?gyt? pinig? ar turto legalizavim?. D?l tiek?jo i? kitos valstyb?s n?ra priimtas ir ?siteis?j?s apkaltinamasis teismo nuosprendis u? Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje i?vardytuose Europos S?jungos teis?s aktuose apibr??tus nusikaltimus.
Pateikti i?ra?? i? teismo sprendimo arba Informatikos ir ry?i? departamento prie Vidaus reikal? ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nustatyta tvarka i?duot? dokument?, arba atitinkamos u?sienio ?alies institucijos dokument? (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) i?duot? ?mon?s, vadovo, buhalterio (ar kit? asmen?, kurie turi teis? sura?yti ir pasira?yti apskaitos dokumentus) at?vilgiu. Dokumentas turi b?ti i?duotas ne anks?iau kaip 60 dien? iki parai?kos pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas i?duotas anks?iau, ta?iau jo galiojimo terminas ilgesnis nei parai?kos pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiek?jas turi tur?ti teis? verstis atitinkama licencijuojama veikla.
Licencija, patvirtinanti Tiek?jo (juridinio asmens) teis? prekiauti arba gaminti ir realizuoti ginklus, arba atitinkamos u?sienio ?alies institucijos (profesini? ar veiklos tvarkytoj?, valstyb?s ?galiot? institucij? pa?ymos, kaip yra nustatyta toje valstyb?je, kurioje tiek?jas registruotas) i?duotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiek?jo teis? verstis atitinkama veikla.
3. Tiek?jas ir/arba gamintojas turi tur?ti ?diegt? ir veikian?i? kokyb?s vadybos sistem?, atitinkan?i? ISO 9001 standart? arba lygiavert? standart? pirkime numatyt? preki? srityje. Kokyb?s vadybos sistema turi b?ti audituota ir sertifikuota Europos Bendrijos teis?s akt? nustatytus reikalavimus atitinkan?ios sertifikavimo ?staigos, turin?ios teis? atlikti akredituot? sertifikavim? min?toje srityje. Sertifikatas turi galioti parai?k?/pasi?lym? pateikimo metu bei per vis? sutarties laikotarp?.
Turimo kokyb?s sistemos standarto ISO 9001 arba lygiaver?io standarto atitikties sertifikatas.

Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Subrangovas, kuris yra fizinis asmuo, arba subrangovo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ?kin?s bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teis? juridinio asmens vardu sudaryti sandor?, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teis? sura?yti ir pasira?yti subrangovo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra i?nyk?s ar panaikintas), d?l subrangovo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir ?siteis?j?s apkaltinamasis teismo nuosprendis u? dalyvavim? nusikalstamame susivienijime, jo organizavim? ar vadovavim? jam, u? teroro akt?, terorizmo kurstym?, valstyb?s paslapties atskleidim? ar praradim?, u? ky?ininkavim?, tarpininko ky?ininkavim?, papirkim?, suk?iavim?, kredito, paskolos ar tikslin?s paramos panaudojim? ne pagal paskirt? ar nustatyt? tvark?, kreditin? suk?iavim?, mokes?i? nesumok?jim?, neteising? duomen? apie pajamas, peln? ar turt? pateikim?, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikim?, nusikalstamu b?du gauto turto ?gijim? ar realizavim?, nusikalstamu b?du ?gyt? pinig? ar turto legalizavim?. D?l tiek?jo i? kitos valstyb?s n?ra priimtas ir ?siteis?j?s apkaltinamasis teismo nuosprendis u? Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje i?vardytuose Europos S?jungos teis?s aktuose apibr??tus nusikaltimus.
Pateikti i?ra?? i? teismo sprendimo arba Informatikos ir ry?i? departamento prie Vidaus reikal? ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausyb?s nustatyta tvarka i?duot? dokument?, arba atitinkamos u?sienio ?alies institucijos dokument? (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) i?duot? ?mon?s, vadovo, buhalterio (ar kit? asmen?, kurie turi teis? sura?yti ir pasira?yti apskaitos dokumentus) at?vilgiu. Dokumentas turi b?ti i?duotas ne anks?iau kaip 60 dien? iki parai?kos pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas i?duotas anks?iau, ta?iau jo galiojimo terminas ilgesnis nei parai?kos pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Subrangovas turi tur?ti teis? verstis atitinkama licencijuojama veikla.
Licencija, patvirtinanti Subrangovo (juridinio asmens) teis? prekiauti arba gaminti ir realizuoti ginklus, arba atitinkamos u?sienio ?alies institucijos (profesini? ar veiklos tvarkytoj?, valstyb?s ?galiot? institucij? pa?ymos, kaip yra nustatyta toje valstyb?je, kurioje tiek?jas registruotas) i?duotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiek?jo teis? verstis atitinkama veikla.
3. Subrangovas ir/arba gamintojas turi tur?ti ?diegt? ir veikian?i? kokyb?s vadybos sistem?, atitinkan?i? ISO 9001 standart? arba lygiavert? standart? pirkime numatyt? preki? srityje. Kokyb?s vadybos sistema turi b?ti audituota ir sertifikuota Europos Bendrijos teis?s akt? nustatytus reikalavimus atitinkan?ios sertifikavimo ?staigos, turin?ios teis? atlikti akredituot? sertifikavim? min?toje srityje. Sertifikatas turi galioti parai?k?/pasi?lym? pateikimo metu bei per vis? sutarties laikotarp?.
Turimo kokyb?s sistemos standarto ISO 9001 arba lygiaver?io standarto atitikties sertifikatas.
III.2.2) Economic and financial ability

Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.

Criteria regarding the economic and financial standing of subcontractors (that may lead to their rejection)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikoma.
Minimum level(s) of standards possibly required: Netaikoma.
III.2.3) Technical and/or professional capacity

Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Pateikiamas per paskutinius 5 metus, o jeigu tiek?jas ?registruotas v?liau ? nuo tiek?jo ?registravimo dienos, s?kmingai ?vykdyt? preki? tiekimo, susijusi? su pirkimo objektu (pistoletais-kulkosvaid?iais) sutar?i? s?ra?as (prek?, kiekis, suma, pirk?jas). Jeigu gav?jas buvo perkan?ioji organizacija, ? kompetentingos institucijos i?duot? ar patvirtint? pa?ym?, jeigu gav?jas buvo ne perkan?ioji organizacija, ? jo pa?ym?, o jeigu pastarosios n?ra ? kandidato ar dalyvio deklaracij?.
Minimum level(s) of standards possibly required
Tiek?jas per pastaruosius 5 metus arba per laik? nuo teik?jo ?registravimo dienos (jeigu tiek?jas savo veikl? vykd? ma?iau nei 5 metus) yra s?kmingai ?vykd?s bent 1 (vien?) preki? tiekimo, susijusi? su pirkimo objektu (pistoletais-kulkosvaid?iais) sutart?.

Criteria regarding the technical and/or professional ability of subcontractors (that may lead to their rejection)

Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Pateikiamas per paskutinius 5 metus, o jeigu Subrangovas ?registruotas v?liau ? nuo subrangovo ?registravimo dienos, s?kmingai ?vykdyt? preki? tiekimo, susijusi? su pirkimo objektu (pistoletais-kulkosvaid?iais) sutar?i? s?ra?as (prek?, kiekis, suma, pirk?jas). Jeigu gav?jas buvo perkan?ioji organizacija, ? kompetentingos institucijos i?duot? ar patvirtint? pa?ym?, jeigu gav?jas buvo ne perkan?ioji organizacija, ? jo pa?ym?, o jeigu pastarosios n?ra ? kandidato ar dalyvio deklaracij?.
Minimum level(s) of standards possibly required
Subrangovas per pastaruosius 5 metus arba per laik? nuo teik?jo ?registravimo dienos (jeigu tiek?jas savo veikl? vykd? ma?iau nei 5 metus) yra s?kmingai ?vykd?s bent 1 (vien?) preki? tiekimo, susijusi? su pirkimo objektu (pistoletais-kulkosvaid?iais) sutart?.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Restricted
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.10.2017 - 08:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
English. Lithuanian.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
Pirkimas vykdomas CVP IS priemon?mis.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Lithuania-Vilnius: Light firearms
ND Document number 385962-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place VILNIUS
AU Authority name LR Ginkl? fondas prie LR VRM (191769098)
OL Original language LT
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Restricted procedure
CY Country LT
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 30/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 35321000 - Light firearms
OC Original CPV code 35321000 - Light firearms
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.lgf.lt
DI Directive Defence Directive 2009/81/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >