Poland-Gliwice: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003586888729093
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 386628-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gliwice: Software package and information systems

2017/S 189-386628

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Handlowo-Uslugowe Technomex Sp. z o.o.
6310000138
ul. Szparagowa 15
Gliwice
44-141
Poland
Contact person: Joanna Makuch
Telephone: +48 519-381-572
E-mail: badania@technomex.pl
NUTS code: PL229

Internet address(es):

Main address: www.technomex.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.technomex.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: przedsi?biorstwo
I.5) Main activity
Other activity: 32.50.Z

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup: ? portalu serwisowego (pozycja I); ? uslugi szkolenia specjalistycznego: Szkolenie z obslugi portalu serwisowego (pozycja II).

Reference number: 2017/U10
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Post?powanie prowadzone b?dzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasad? konkurencyjno?ci z wyl?czeniem przepisow ustawy z 29.1.2004 Prawo zamowie? publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z po?n. zm.) zgodnie z art. 3 powolanej ustawy.

W zwi?zku z przyst?pieniem do realizacji projektu pn. Wdro?enie systemu informatycznego w celu automatyzacji i optymalizacji procesow biznesowych, dla ktorego Zamawiaj?cy otrzyma dofinansowanie w ramach Dzialania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w dzialalno?ci gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ?l?skiego na lata 2014-2020, wspolfinansowanego ze ?rodkow Euro.

Przedmiotem zamowienia jest zakup:

? portalu serwisowego (pozycja I);

? uslugi szkolenia specjalistycznego: Szkolenie z obslugi Portalu Serwisowego (pozycja II).

Kod CPV (pozycja I):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Kod CPV (pozycja II):

80510000-2 Uslugi szkolenia specjalistycznego.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 147 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
80510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
Main site or place of performance:

ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice.

II.2.4) Description of the procurement:

I. Portal serwisowy.

Portal serwisowy dla Klientow, wspomagany wykorzystaniem przegl?darki internetowej do procesu komunikacji pomi?dzy Wnioskodawc? a jej kontrahentami w zakresie wymiany informacji zwi?zanych z u?ytkowanymi u kontrahentow urz?dzeniami i ich serwisowaniem oraz reklamacjami.

Rozwi?zanie pozwalaj?ce kontrahentom uzyska? bezpo?redni dost?p do pelnej informacji dotycz?cych eksploatowanych urz?dze?, historie czynno?ci serwisowych, dokumentacj? techniczn? itp. oraz bezpo?rednio przez kontrahenta rejestrowa? zamowienia na uslugi serwisowe.

Portal umo?liwia monitorowanie przebiegu realizacji zlecenia oraz rozliczanie zlece?. Wszystkie dane przetwarzane przez portal b?d? bezpo?rednio zintegrowane z Systemem ERP, w szczegolno?ci z modulem Serwis.

Dodatkow? funkcjonalno?ci? dost?pn? z poziomu portalu jest mechanizm przypominania o zbli?aj?cych si? terminach bada? technicznych i przegl?dow. Informacje te s? dost?pne w postaci komunikatow bezpo?rednio dla kontrahentow po zalogowaniu do portalu oraz wysylane za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontrahenta.

Dost?p do systemu poprzez przegl?dark? internetow?.

Dowolny konfigurowany przez u?ytkownika interfejs prezentacji danych (dostosowanie do min. 5 najbardziej popularnych przegl?darek pod kontem zestawu kolumn, sposobu porz?dkowania, grupowania, okre?lania warunkow selekcji).

Definiowanie ro?nych konfiguracji dla danej przegl?darki z mo?liwo?ci? latwego ich przel?czania.

Wyszukiwanie, sortowanie i grupowanie po dowolnych polach w przegl?darkach.

Przenoszenie danych z zestawie? do arkusza kalkulacyjnego.

Mo?liwo?? dol?czania zal?cznikow do dowolnych danych.

Zaimplementowanie mechanizmu dystrybucji zada? i ewidencji obiegu dokumentow (work-flow).

Wdro?enie portalu serwisowego.

Mo?liwo?? testowania portalu serwisowego (w poszukiwaniu bl?dow) przez Zamawiaj?cego w okresie minimum 12 miesi?cy od daty podpisania protokolu odbioru. Wszelkie znalezione w tym okresie bl?dy Wykonawca powinien poprawi? w terminie maksymalnie do 3 dni licz?c od momentu wyslania przez Zamawiaj?cego wiadomo?ci e-mail wymieniaj?cej bl?d.

Wymagane moduly:

Modul Dzial serwisu (szczegolowy opis w dokumentacji zapytania ofertowego).

Modul Klienci (szczegolowy opis w dokumentacji zapytania ofertowego).

II. Szkolenie z obslugi portalu serwisowego.

Dedykowane szkolenie specjalistyczne z funkcjonowania i obslugi portalu serwisowego portalu serwisowego, wdro?onego zgodnie z opisem w cz. I. Portal serwisowy.

Cel szkolenia: zapewnienie efektywnego wykorzystywania mo?liwo?ci funkcjonalnych systemu.

Uczestnicy szkolenia: osoby zaanga?owane w realizacj? projektu ? u?ytkownicy systemu ? personel wlasny Zamawiaj?cego.

Efekt szkolenia: usprawnienie procesow biznesowych Zamawiaj?cego poprzez wykorzystanie mo?liwo?ci jakie b?dzie oferowal wdro?ony portal serwisowy.

Zakres szkolenia (glowne obszary tematyczne) ? l?cznie 60 rbg (1 rbg = 60 minut), w tym:

? portal serwisowy ? informacje ogolne ? 4 rbg;

? zasady obslugi portalu serwisowego ? 24 rbg;

? funkcjonalno?ci portalu serwisowego ? 32 rbg.

Szkolenie prowadzone w siedzibie Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/11/2017
End: 17/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPSL.03.03.00-24-081B/16-002.
II.2.14) Additional information

Opis projektu:

?Wdro?enie systemu informatycznego w celu automatyzacji i optymalizacji procesow biznesowych w ramach dzialania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w dzialalno?ci gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa ?l?skiego na lata 2014-2020, wspolfinansowanego ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunki zgodnie z dokumentami zapytania ofertowego, w szczegolno?ci pkt 3.4 Wymagania dotycz?ce oferenta i pkt 3.5 Wymagane o?wiadczenia i dokumenty.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentami zapytania ofertowego, w szczegolno?ci pkt 3.3 Ogolne postanowienia dotycz?ce realizacji przedmiotu zamowienia.

Warunkiem przyst?pienia do realizacji zamowienia b?dzie podpisanie umowy z Zamawiaj?cym.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/11/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 09:00
Place:

ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Gliwice: Software package and information systems

2017/S 189-386628

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Handlowo-Uslugowe Technomex Sp. z o.o.
6310000138
ul. Szparagowa 15
Gliwice
44-141
Poland
Contact person: Joanna Makuch
Telephone: +48 519-381-572
E-mail: badania@technomex.pl
NUTS code: PL229

Internet address(es):

Main address: www.technomex.pl

I.5) Main activity
Other activity: 32.50.Z

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup: ? portalu serwisowego (pozycja I); ? uslugi szkolenia specjalistycznego: Szkolenie z obslugi portalu serwisowego (pozycja II).

Reference number: 2017/U10
II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 147 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
80510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL229
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/11/2017
End: 17/11/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Gliwice: Software package and information systems
ND Document number 386628-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place GLIWICE
AU Authority name Przedsi?biorstwo Handlowo-Uslugowe Technomex Sp. z o.o. (6310000138)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 48000000 - Software package and information systems
80510000 - Specialist training services
OC Original CPV code 48000000 - Software package and information systems
80510000 - Specialist training services
RC NUTS code PL229
IA Internet address (URL) www.technomex.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >