Poland-Toru?: Angiography devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003586977139825
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388875-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Toru?: Angiography devices

2017/S 190-388875

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. M. Sklodowskiej-Curie 73
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Michal Struzi?ski
Telephone: +48 797304195
E-mail: m.struzinski@kpim.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.kpim.lo.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Podniesienie jako?ci uslug zdrowotnych oraz zwi?kszenie dost?pu do uslug medycznych w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bl. ksi?dza Jerzego Popieluszki we Wloclawku ? zakup angiokardiografu.

Reference number: ZP/04/17
II.1.2) Main CPV code
33111720
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dokonanie w ramach zadania p.n. ?Podniesienie jako?ci uslug zdrowotnych oraz zwi?kszenie dost?pu do uslug medycznych w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bl. ksi?dza Jerzego Popieluszki we Wloclawku ? zakup angiokardiografu zakupu i monta?u zestawu sprz?tu medycznego do Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz wykonanie robot budowlanych oraz innych robot i prac koniecznych do ich wykonania, w tym prac projektowych, dostaw sprz?tu, monta?u i uruchomienia angiokardiografu wraz ze wszystkimi wymaganymi urz?dzeniami i systemami, pozyskanie pozwolenia na u?ytkowanie i oddanie do u?ytkowania. Przedmiotem zamowienia jest rownie? demonta? i zabezpieczenie istniej?cego angiokardiografu,

w tym prawidlowe zabezpieczenie, zapakowanie i oznakowanie ka?dego elementu demontowanych urz?dze? oraz zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wloclawku.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 550 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL619
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia jest Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. bl. ks. J. Popieluszki ul. Wieniecka 49, 87-800 Wloclawek, Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, parter budynku nr 1.

II.2.4) Description of the procurement:

2.1. Przedmiotem zamowienia jest dokonanie w ramach zadania p.n. ?Podniesienie jako?ci uslug zdrowotnych oraz zwi?kszenie dost?pu do uslug medycznych w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bl. ksi?dza Jerzego Popieluszki we Wloclawku ? zakup angiokardiografu zakupu i monta?u zestawu sprz?tu medycznego do Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz wykonanie robot budowlanych oraz innych robot i prac koniecznych do ich wykonania, w tym prac projektowych, dostaw sprz?tu, monta?u i uruchomienia angiokardiografu wraz ze wszystkimi wymaganymi urz?dzeniami i systemami, pozyskanie pozwolenia na u?ytkowanie i oddanie do u?ytkowania. Przedmiotem zamowienia jest rownie? demonta? i zabezpieczenie istniej?cego angiokardiografu, w tym prawidlowe zabezpieczenie, zapakowanie i oznakowanie ka?dego elementu demontowanych urz?dze? oraz zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wloclawku. Urz?dzenie (cale lub w podzielnych elementach) nale?y zdemontowa?, zabezpieczy? o oznaczy?, aby mo?na bylo dokona? jego ponownego monta?u i uruchomienia.

2.2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera program funkcjonalno-u?ytkowy zal?cznik nr 1 do SIWZ.

2.3. Dodatkowo wykonawca jest zobowi?zany do zrealizowania wszystkich innych ?wiadcze? wynikaj?cych ze specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (zwanej dalej rownie? ?SIWZ).

2.4. Tre?? oferty musi odpowiada? tre?ci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Niezgodno?? tre?ci oferty z tre?ci? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

2.5. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowienia na dodatkowe dostawy, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

2.6. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? / Weighting: 35 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteriami udzielenia zamowienia s?:

cena ? 60 %

jako?? ? 35 %

okres gwarancji ? 5 %.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 104-207306
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. ?upnicza 11
Warszawa
03-821
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 550 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 460 438.79 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 14 %

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Toru?: Angiography devices

2017/S 190-388875

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
ul. M. Sklodowskiej-Curie 73
Toru?
87-100
Poland
Contact person: Michal Struzi?ski
Telephone: +48 797304195
E-mail: m.struzinski@kpim.pl
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.kpim.lo.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Podniesienie jako?ci uslug zdrowotnych oraz zwi?kszenie dost?pu do uslug medycznych w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bl. ksi?dza Jerzego Popieluszki we Wloclawku ? zakup angiokardiografu.

Reference number: ZP/04/17
II.1.2) Main CPV code
33111720
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 550 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL619

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 104-207306

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. ?upnicza 11
Warszawa
03-821
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 550 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 460 438.79 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Toru?: Angiography devices
ND Document number 388875-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place TORU?
AU Authority name Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33111720 - Angiography devices
OC Original CPV code 33111720 - Angiography devices
RC NUTS code PL619
IA Internet address (URL) http://www.bip.kpim.lo.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >