Poland-Gdynia: Repair and maintenance services of building installations

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003587016114654
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389570-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Repair and maintenance services of building installations

2017/S 190-389570

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Mienia Wojskowego Oddzial Regionalny w Gdyni
011263946-00242
ul. M. C. Sklodowskiej 19
Gdynia
81-231
Poland
Contact person: Eliza Pi?tka
Telephone: +48 586908749
E-mail: gdynia@amw.com.pl
Fax: +48 586908701
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.amw.com.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslug? pogotowia technicznego oraz obslug? techniczn? w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych i u?ytkowych b?d?cych wlasno?ci? Agencji Mienia Wojskowego Oddzialu Regionalnego w Gdyni.

Reference number: OG-ZP.7720.31.2017
II.1.2) Main CPV code
50700000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug pogotowia technicznego oraz obslugi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych, budynkach u?ytkowych b?d?cych wlasno?ci? AMW polo?onych w miejscowo?ciach Gdynia, Pruszcz Gda?ski, Gda?sk, Malbork, Hel przez okres 24 miesi?cy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 450 647.96 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50711000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Na terenie m. Gdynia, Pruszcz Gda?ski, Gda?sk, Malbork, Hel.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug pogotowia technicznego oraz obslugi technicznej w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych, budynkach u?ytkowych b?d?cych wlasno?ci? AMW polo?onych w miejscowo?ciach Gdynia, Pruszcz Gda?ski, Gda?sk, Malbork, Hel przez okres 24 miesi?cy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin usuni?cia usterek od dnia bie??cego przegl?du / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin gwarancji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zwi?kszenia zamowienia o 3 % jego warto?ci okre?lonej w 3 ust. 1 Istotnych Postanowie? Umowy, po cenach jednostkowych podanych w formularzu cenowym. Wykonywane w ramach prawa opcji uslugi winny by? realizowane zgodnie z warunkami okre?lonymi w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Zamawiaj?cy rozszerzy zakres umowy w przypadku pozyskania nowych nieruchomo?ci, nie wyszczegolnionych w zal?czniku nr 1 do Istotnych Postanowie? Umowy. Zamawiaj?cy poinformuje o tym fakcie w drodze jednostronnego o?wiadczenia woli przekazanego Wykonawcy w formie pisemnej, na 7 dni przed wl?czeniem uslugi pogotowia technicznego i obslugi technicznej w ograniczonym zakresie.

Zmiana, o ktorej mowa w ust?pie odpowiednio zwi?kszy kwot? wynagrodzenia (ryczaltu miesi?cznego) stosownie do zwi?kszenia wielko?ci powierzchni okre?lonych w zal?czniku nr 1 umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci

4 000 PLN (slownie: cztery tysi?ce zlotych 00/100);

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt. 2 je?eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamowienia i skrocenie terminu skladania ofert jest uzasadnione.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 150-310669
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Uslug? pogotowia technicznego oraz obslug? techniczn? w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych i u?ytkowych b?d?cych wlasno?ci? Agencji Mienia Wojskowego Oddzialu Regionalnego w Gdyni.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Lireco Eco Magda Komajda
ul. Grochowa 10
Gdynia
81-017
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 450 647.96 PLN
Total value of the contract/lot: 453 284.98 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej.

4. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego.

5. Zamawiaj?cy lub Odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego.

7. Zasady i tryb post?powania w zakresie korzystania ze ?rodkow ochrony prawnej okre?lone zostaly w Dziale VI ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Repair and maintenance services of building installations

2017/S 190-389570

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Mienia Wojskowego Oddzial Regionalny w Gdyni
011263946-00242
ul. M. C. Sklodowskiej 19
Gdynia
81-231
Poland
Contact person: Eliza Pi?tka
Telephone: +48 586908749
E-mail: gdynia@amw.com.pl
Fax: +48 586908701
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.amw.com.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslug? pogotowia technicznego oraz obslug? techniczn? w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych i u?ytkowych b?d?cych wlasno?ci? Agencji Mienia Wojskowego Oddzialu Regionalnego w Gdyni.

Reference number: OG-ZP.7720.31.2017
II.1.2) Main CPV code
50700000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 450 647.96 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
50711000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 150-310669

Section V: Award of contract

Title:

Uslug? pogotowia technicznego oraz obslug? techniczn? w ograniczonym zakresie w budynkach mieszkalnych i u?ytkowych b?d?cych wlasno?ci? Agencji Mienia Wojskowego Oddzialu Regionalnego w Gdyni.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lireco Eco Magda Komajda
ul. Grochowa 10
Gdynia
81-017
Poland
NUTS code: PL63
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 450 647.96 PLN
Total value of the contract/lot: 453 284.98 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Gdynia: Repair and maintenance services of building installations
ND Document number 389570-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place GDYNIA
AU Authority name Agencja Mienia Wojskowego Oddzial Regionalny w Gdyni (011263946-00242)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50700000 - Repair and maintenance services of building installations
50711000 - Repair and maintenance services of electrical building installations
OC Original CPV code 50700000 - Repair and maintenance services of building installations
50711000 - Repair and maintenance services of electrical building installations
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) http://www.amw.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >