Poland-Warsaw: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003587226667577
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 385898-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Software package and information systems

2017/S 188-385898

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Centralny O?rodek Informatyki
ul. Suwak 3
For the attention of: Monika Wi?ckiewicz
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 222502883
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Fax: +48 222502987

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.coi.gov.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

48000000

Description
Software package and information systems.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 11:45
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Software package and information systems

2017/S 188-385898

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Centralny O?rodek Informatyki
ul. Suwak 3
For the attention of: Monika Wi?ckiewicz
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 222502883
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Fax: +48 222502987

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.coi.gov.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: instytucja gospodarki bud?etowej
I.3) Main activity
General public services
Other: informatyzacja i teleinformatyka
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostawa i wdro?enie Systemu klasy PIM/PAM.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies

NUTS code PL

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
4.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa i wdro?enie Systemu do zarz?dzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych klasy PIM/PAM, wraz z kompletem niezb?dnych, bezterminowych licencji oraz z zapewnieniem wymaganych szkole? i ?wiadczeniem uslugi wsparcia technicznego w czasie trwania minimum 36 miesi?cznego okresu gwarancji ? na warunkach wskazanych w cz??ci II SIWZ ? Opisie przedmiotu zamowienia oraz cz??ci III SIWZ ? wzorze umowy.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

48000000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
4.1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa i wdro?enie Systemu do zarz?dzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych klasy PIM/PAM, wraz z kompletem niezb?dnych, bezterminowych licencji oraz z zapewnieniem wymaganych szkole? i ?wiadczeniem uslugi wsparcia technicznego w czasie trwania minimum 36 miesi?cznego okresu gwarancji ? na warunkach wskazanych w cz??ci II SIWZ ? Opisie przedmiotu zamowienia oraz cz??ci III SIWZ ? wzorze umowy.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium w wysoko?ci 20 000 PLN [dwadzie?cia tysi?cy zlotych]
Szczegolowe informacje dotycz?ce wniesienia wadium zostaly zawarte w pkt 12 SIWZ.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Szczegolowe informacje dotycz?ce warunkow finansowych i platniczych zostaly wskazane w 6 wzoru umowy, stanowi?cym cz??? III SIWZ.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 10.1 Zamawiaj?cy wykluczy z udzialu w post?powaniu wykonawc?, wobec ktorego zachodzi, co najmniej jedna z przeslanek okre?lonych w art. 24 ust 1 ustawy
10.2 Zamawiaj?cy wykluczy rownie? wykonawc? spelniajacego nast?puj?ce przeslanki okre?lone w art. 24 ust 5 ustawy:
10.2.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku, w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z po?n. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba, ?e s?d zarz?dzil likwidacje jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 z po?n. Zm.)
10.2.2 ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.
10.2.3 b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;
10.2.4 je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt powy?ej
10.3 Zamawiajacy podejmuj?c decyzj? o wykluczeniu wykonawcy z udzialu w post?powaniu, uwzglednial b?dzie okoliczno?ci wymienione w art. 24 ust 7 ? ust 11 ustawy
10.4 Ofert? Wykonawcy wykluczonego uznaje si? za odrzucon?.
11 Dokumenty jakie sklada wykonawca, celem potwierdzenia spelniania warunkow udzialu
w post?powaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia, potwierdzenia, ?e oferowane dostawy lub uslugi lub roboty budowlane spelniaj? wymagania Zamawiaj?cego okre?lone
w SIWZ.
11.1. W celu wst?pnego potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia okre?lonych przez Zamawiaj?cego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca zal?cza do oferty, aktualne na dzie? skladania ofert:
11.1.1. O?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia dalej jako ?JEDZ ? o ktorym mowa w art. 25a ust 1 ustawy sporz?dzone na podstawie zal?cznika nr 2 do SIWZ
W cz??ci IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypelnia tylko sekcj? a.
Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ dla ka?dego z tych podmiotow.
Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia skladaj? JEDZ oddzielnie dla ka?dego z nich (w zakresie warunkow okre?lonych
w art. 22 ustawy, wykonawcy wykazuj? swoj l?czny potencjal, a brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 i ust 5 ustawy ka?dy z wykonawcow oddzielnie)
O?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 11.1.1 SIWZ winno:

zosta? wypelnione przez Wykonawc? stosuj?c postanowienia instrukcji Urz?du Zamowie? Publicznych, ktora zamieszczona jest pod ni?ej wskazanym adresem intenetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

zosta? wypelnione w narz?dziu znajduj?cym si? pod adresem:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Uwaga!! Celem realizacji powy?szego Wykonawca pobiera JEDZ w formacie .xml zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego, wypelnia w narz?dziu, o kotrym mowa powy?ej, nast?pnie drukuje, podpisuje i zal?cza do oferty w formie pisemnej.
zawiera? informacje konieczne do potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postepowaniu
zawiera? informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia
11.2. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu, oraz braku podstaw
do wykluczenia okre?lonych przez Zamawiaj?cego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca
na wezwanie Zamawiaj?cego, o ktorym mowa w art. 26 ust 1 ustawy sklada aktualne
na dzie? zlo?enia o?wiadczenia i dokumenty:
11.2.1 W celu oceny spelniania warunkow opisanych w pkt. 9.1.3 SIWZ Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? nast?puj?ce dokumenty:
11.2.1.1 wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw z uwzgl?dnieniem dostaw okre?lonych w pkt. 9.1.3 SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow ? sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ.
11.2.1.2 dowody, ?e dostawy wymienione w wykazie zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, w tym:
a) referencje b?d? inne dokumenty wydane przez odbiorc? dostaw wskazanych w wykazie o ktorym mowa w pkt. 11.2.1.1 SIWZ, w przypadku dostaw o charakterze okresowym lub ci?glym, ktore na dzie? uplywu terminu skladania ofert s? nadal wykonywane referencje powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;
b) o?wiadczenie Wykonawcy skladaj?cego ofert? ? je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? referencji, o ktorych mowa w pkt. 11.2.1.2 lit. a) SIWZ
Uwaga!! Zamawiaj?cy nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentow, z uwagi na fakt, i? ich tre?? nie potwierdza nale?ytego wykonania zamowienia.
11.2.1.3 W razie konieczno?ci, szczegolnie gdy wykaz o?wiadczenia lub inne dokumenty o ktorych mowa w pkt. 11.2.1.1 i 11.2.1.2 SIWZ b?d? budzily w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? bezpo?rednio do wla?ciwego podmiotu, na rzecz ktorego zamowienie bylo wykonane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
11.2.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z post?powania Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? nast?puj?ce dokumenty:
11.2.2.1 aktualn? informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy, oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
11.2.2.2 aktualn? informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;
11.2.2.3 aktualne za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
11.2.2.4 aktualne za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
11.2.2.5 aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
w przypadku wspolnego ubiegania si? o udzielenie niniejszego zamowienia przez dwoch lub wi?cej Wykonawcow w ofercie musz? by? zlo?one ww. dokumenty dla ka?dego z nich oddzielnie.
11.2.2.6 Je?eli Wykonawca wykazuj?c spelnianie warunkow, o ktorych mowa w pkt. 9.1.2 ? 9.1.3 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt. 11.2.2.1 ? 11.2.2.5 SIWZ.
11.2.3 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust 5 ustawy wykonawcy przekazuj? Zamawiaj?cemu:
11.2.3.1 o?wiadczenia o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej,
W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.
UWAGA!!! Dokument z pkt 11.2.4.1 nale?y zlo?y? w siedzibie Zamawiajacego
z dochowaniem formy pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiajacego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust 5 ustawy
11.3 Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:
11.3.1 Pkt. 11.2.2.1 ? 11.2.2.2 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
11.3.2 Pkt. 11.2.2.3 ? 11.2.2.5 SIWZ ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
11.3.2.1 nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
11.3.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci,
11.3.3 Dokument, o ktorym mowa w pkt. 11.3.1. i 11.3.2.2 SIWZ, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 11.3.2.1 SIWZ, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.
11.3.4 Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 11.3 SIWZ, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 11.3.3 SIWZ stosuje si? odpowiednio.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
11.2.1 W celu oceny spelniania warunkow opisanych w pkt. 9.1.3 SIWZ Wykonawca zobowi?zany jest przedlo?y? nast?puj?ce dokumenty:
11.2.1.1 wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw z uwzgl?dnieniem dostaw okre?lonych w pkt. 9.1.3 SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, z podaniem warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow ? sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ.
11.2.1.2 dowody, ?e dostawy wymienione w wykazie zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, w tym:
a) referencje b?d? inne dokumenty wydane przez odbiorc? dostaw wskazanych w wykazie o ktorym mowa w pkt. 11.2.1.1 SIWZ, w przypadku dostaw o charakterze okresowym lub ci?glym, ktore na dzie? uplywu terminu skladania ofert s? nadal wykonywane referencje powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;
b) o?wiadczenie Wykonawcy skladaj?cego ofert? ? je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? referencji, o ktorych mowa w pkt. 11.2.1.2 lit. a) SIWZ
Uwaga!! Zamawiaj?cy nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentow, z uwagi na fakt, i? ich tre?? nie potwierdza nale?ytego wykonania zamowienia.
Minimum level(s) of standards possibly required:
9.1 Wykonawca ubiegaj?cy si? o zamowienie publiczne winien spelnia? ni?ej wymienione warunki udzialu w post?powaniu wynikaj?ce z art. 22 ustawy:
9.1.3 dysponowa? zdolno?ci? techniczn? lub zawodow? potwierdzaj?c? zdolno?? wykonawcy do nale?ytego wykonania zamowienia, przejawiaj?c? si? nast?puj?cym minimalnym poziomem zdolno?ci tj: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych wykonuje co najmniej 1 zamowienie polegaj?ce na dostawie i wdro?eniu oprogramowania lub systemu do rejestracji sesji i zarz?dzania kontami uprzywilejowanymi, o warto?ci minimum 300 000 PLN brutto.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Dodatkowe funkcjonalno?ci. Weighting 30

3. Gwarancja. Weighting 10

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
COI-ZAK.3201.28.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 11:45
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 7.11.2017 - 12:00
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z procedury opisanej w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych.
Sposob porozumiewania si? Zamawiaj?cego z Wykonawcami
29.1 Osob? upowa?nion? przez Zamawiaj?cego do kontaktowania si? z Wykonawcami s?:
Monika Wi?ckiewicz ?Specjalista, Sekcja Zakupow Pzp ? tel.: 22 250 28 83 (wew 133)
29.2 W niniejszym post?powaniu o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogolnie ?korespondencj?) Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj? powoluj?c si? na nr referencyjny post?powania COI ? ZAK.3201.28.2017.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 28 ?rodki ochrony prawnej
28.1 ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli
ma lub mial interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy.
28.2 Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
28.3 Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamowie? publicznych, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

28.4 Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej http://coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz https://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne-przetargi.html ;

28.5 Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 29.3. ? 29. 4 wnosi si?
w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
28.6 Skarga do s?du ? przysluguje stronom, oraz uczestnikom post?powania odwolawczego na orzeczenie Izby. Szczegolowo zasady i terminy wnoszenia skargi do s?du uregulowane zostaly w art. 198a-198g Ustawy.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Poland-Warsaw: Software package and information systems
ND Document number 385898-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place WARSAW
AU Authority name Centralny O?rodek Informatyki
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 48000000 - Software package and information systems
OC Original CPV code 48000000 - Software package and information systems
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.coi.gov.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >