Poland-Gdynia: Secondary school construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003587261934168
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388355-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Secondary school construction work

2017/S 190-388355

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Poland
Contact person: Beata Brzostowska
Telephone: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Fax: +48 586682302
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.gdynia.pl

Address of the buyer profile: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://gdynia.pl/bip/roboty-budowlane,6434
Additional information can be obtained from another address:
Urz?d Miasta Gdyni ? Wydzial Budynkow ? pok. 204
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Poland
Contact person: Beata Brzostowska
Telephone: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Fax: +48 586682302
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.gdynia.pl

Address of the buyer profile: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na przebudowie i rozbudowie placowki o?wiatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni funkcjonuj?cej jako CKZiU Nr 1.

Reference number: MBI.271.22.2017
II.1.2) Main CPV code
45214220
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych dla realizowanego w ramach projektu ?Rozwoj szkolnictwa zawodowego w Gdyni ? budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkol zawodowych oraz wyposa?enie zadania pn. ?Rozbudowa i przebudowa placowki o?wiatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni funkcjonuj?cej jako Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 (CKZiU Nr 1), wraz z infrastruktur? techniczn? i dostosowaniem do potrzeb osob niepelnosprawnych oraz obowi?zuj?cych przepisow, w tym bezpiecze?stwa po?arowego.

Niniejsze post?powanie dotyczy cz??ci projektu ?Rozwoj szkolnictwa zawodowego w Gdyni ? budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkol zawodowych oraz wyposa?enie. Poniewa? l?czna szacunkowa warto?? calego projektu, obejmuj?cego 5 zada?, przekracza rownowarto?? kwoty 5 225 000 euro, Zamawiaj?cy zastosowal tryb przetargu nieograniczonego o warto?ci zamowienia przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633
II.2.4) Description of the procurement:

Zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych dla realizowanego w ramach projektu ?Rozwoj szkolnictwa zawodowego w Gdyni ? budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkol zawodowych oraz wyposa?enie zadania pn. ?Rozbudowa i przebudowa placowki o?wiatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni funkcjonuj?cej jako Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 (CKZiU Nr 1), wraz z infrastruktur? techniczn? i dostosowaniem do potrzeb osob niepelnosprawnych oraz obowi?zuj?cych przepisow, w tym bezpiecze?stwa po?arowego.

Realizacja przedmiotu zamowienia jest podzielona na 2 etapy opisane jako Etap I oraz Etap II:

Etap I ? wykonanie dokumentacji projektowej, w tym budowlanej oraz wykonawczej sporz?dzonej w oparciu o Program Funkcjonalno ? U?ytkowy -Aktualizacja i wytyczne Zamawiaj?cego oraz uzyskanie pozwolenia na budow? i za?wiadczenia o przyj?ciu zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych..

Etap II ? wykonanie robot budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzysz?cymi pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiaj?cego pozwolenia na u?ytkowanie obiektow zgodnie z jch przeznaczeniem oraz pelnienie nadzoru autorskiego na budowie.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osob skierowanych do wykonania zamowienia / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Dlugo?? serwisu zamontowanych urz?dze? / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtorze? podobnych uslug oraz robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia, polegaj?cych na wykonaniu opracowa? powi?zanych z wykonywaniem dokumentacji projektowych, pelnieniu nadzoru autorskiego oraz wykonaniu podobnych robot budowlanych.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.04.01.00-22-0001/16-01 ?Rozwoj szkolnictwa zawodowego w Gdyni ? budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkol zawodowych oraz wyposa?enie.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiaj?cy uzna warunki za spelnione, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje odpowiedni? zdolno?ci? ekonomiczn? i finansow?, tj.:

1.1 posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci 800 000 PLN

1.2 osi?gn?l za ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie, ?rednioroczne przychody netto ze sprzeda?y towarow i uslug w wysoko?ci 8 000 000 PLN.

2. O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zany b?dzie zlo?y? wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, lub wykonawcy, ktorych Zamawiaj?cy wezwie do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu oraz nie zachodz? wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

2.1 informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert,zgodnie z sekcja III pkt.1.1

2.2 cz??? sprawozdania finansowego w postaci rachunku zyskow i strat, a je?eli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowo?ci, rownie? z opini? o rachunku zyskow i strat, a w przypadku wykonawcow nie zobowi?zanych do sporz?dzania sprawozdania finansowego innych dokumentow okre?laj?cych obroty oraz zobowi?zania i nale?no?ci ? za okres nie dlu?szy, ni? ostatnie trzy lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? za ten okres,zgodnie z sekcja III pkt.1.2

Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e przedstawi? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e przedstawi? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunki za spelnione, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje odpowiedni? zdolno?ci? techniczn? lub zawodow?, tj

1.wykonal w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej

1.1 jedn? robot? bud. polegaj?c? na bud. budynku o pow. u?ytkowej nie mniejszej ni? 1300 m zaliczonego do kategorii IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII zgodnie z Zal?cznikiem do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane

1.2 jedn? robot? bud. polegaj?ca na przebud. lub remoncie bud. o powierzchni u?ytkowej nie mniejszej ni? 1500 m zaliczonego do kategorii IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII zgodnie z Zal?cznikiem do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane

przy czym warunku 1.1 i 1.2 nie mo?e spelnia? ta sama robota budowlana.

2. dysponuje osobami, ktore skieruje do wykonywania zamowienia,t.j.

2.1 co najmniej 1 osob?, posiadaj?c? upr. do proj. bez ogranicze? w specjalno?ci konstr-bud, ktora posiada do?wiadczenie polegaj?ce na autorstwie lub wspolautorstwie w wykonaniu co najmniej 1 ? ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o pow. u?ytkowej nie mniejszej ni? 1300 m2, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Zal?cznikiem do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane

2.2 co najmniej 1 osob?, posiadaj?c? upr. do proj. bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej,ktora posiada do?wiadczenie polegaj?ce na autorstwie lub wspolautorstwie w wykonaniu:a)co najmniej 1? ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni u?ytkowej nie mniejszej ni? 1300 m, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Zal?cznikiem do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, b)co najmniej 1- ego projektu budowlanego dla przebudowy lub remontu obiektu obj?tego opiek? konserwatorsk? lub wpisanego do rejestru zabytkow, zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z Zal?cznikiem do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane,

2.3 co najmniej 1 osob?, posiadaj?c? upr. do proj. bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, ktora posiada do?wiadczenie polegaj?ce na autorstwie lub wspolautorstwie w wykonaniu co najmniej 1?ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni u?ytkowej nie mniejszej ni? 1300 m, zaliczonego do kategorii IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII zgodnie z Zal?cznikiem do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane,

2.4 co najmniej 1 osob?, posiadaj?c? upr. do proj. bez ogranicze? w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, ktora posiada do?wiadczenie polegaj?ce na autorstwie lub wspolautorstwie w wykonaniu co najmniej 1 ? ego projektu budowlanego dla budowy lub przebudowy budynku o powierzchni u?ytkowej nie mniejszej ni? 1300 m, zaliczonego do kategorii IX,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII zgodnie z Zal?cznikiem do ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane,

2.5 1 osob?, pelni?c? funkcj? kierownika bud. posiadaj?c? upr. bud. do kier. robot bud. w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze?(ptk.6.3.1.2.e SIWZ)

2.6 1 osob?, pelni?c? funkcj? kierownika robot posiadaj?c? upr. bud. do kier. robotami. bud. w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze? (ptk. 6.3.1.2.f SIWZ)

2.7 1 osob?, pelni?c? funkcj? kierownika robot posiadaj?c? upr. bud. do kier. robotami. bud. w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze? (ptk. 6.3.1.2.g SIWZ)

2.8 1 osob?, pelni?c? funkcj? kierownika robot posiadaj?c? upr. bud. do kier. robotami bud. w specjalno?ci in?ynieryjnej drogowej lub z upr. bud. uprawniaj?cymi rownie? do kierowania rob. bud. przy wyk. drog (ptk. 6.3.1.2.h SIWZ).

Minimum level(s) of standards possibly required:

3. O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zany b?dzie zlo?y? wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, lub wykonawcy, ktorych Zamawiaj?cy wezwie do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu oraz nie zachodz? wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

3.1 wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kategorii, powierzchni u?ytkowej, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone

3.2 wykaz osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia, odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowi?cym zal?cznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Urz?d Miasta Gdyni, adres: ul. 10 ? Lutego 24 w pok. 202.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zmawiaj?cy ??da od wykonawcy wniesienia wadium w wysoko?ci: 150 000 PLN

2. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktorzy:

2.1 spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce: sytuacji ekonomicznej i finansowej; zdolno?ci technicznej lub zawodowej,

2.2 nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak te? na podstawie art.24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3.Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, jakie ma dostarczy? wykonawca w celu potwierdzenia, ?e spelnia warunki udzialu w post?powaniu oraz nie podlega wykluczeniu z post?powania.

3.1 O?wiadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczy? wykonawca w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e spelnia warunki udzialu w post?powaniu oraz nie podlega wykluczeniu z post?powania (dokumenty dol?czane do oferty):

3.1.1 Jednolity Europejski Dokument Zamowienia zwany dalej JEDZ sporz?dzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w Rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L3 z 6.1.2016, str.16) JEDZ wypelniony przez Zamawiaj?cego w zakresie cz??ci I stanowi zal?cznik nr 3 do SIWZ. Elektroniczne narz?dzie do wypelnienia JEDZ jest dost?pne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl , dotycz?cy:

3.1.1.1 wykonawcy (w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia ? ka?dego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu (cz??? II, III w zakresie odpowiednim do przeslanek okre?lonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, cz??? IV ? tylko w zakresie sekcji alfa, cz??? VI).

3.1.1.2 podmiotow, na ktorych zasoby wykonawca powoluje si? w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spelniania warunku odnosz?cego si? do udost?pnianego zasobu (odpowiednio cz??? II, cz??? III w zakresie odpowiednim do przeslanek okre?lonych wart. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, cz??? IV ? tylko w zakresie sekcji alfa, cz??? VI).

3.1.2. Zobowi?zanie do oddania do dyspozycji zasobow ? je?eli Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu polega na zdolno?ciach innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp.

4. O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zany b?dzie zlo?y? wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, lub wykonawcy, ktorych Zamawiaj?cy wezwie do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu oraz nie zachodz? wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

4.1 za?wiadczenie wla?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow,

4.2 za?wiadczenie ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

4.3 o?wiadczenie wykonawcy, ?e nie zalega z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych,

4.4 o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

4.5 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art.24 ust.1 pkt.13-14 ustawy Pzp,

4.6 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp,

4.7 o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne,

4.8 odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej.

5. O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do grupy kapitalowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiaj?cego informacji z otwarcia na stronie internetowej.

Szczegolowe informacje dotycz?ce pkt.4.1 ? 4.8 i pkt 5 znajduj? si? w pkt 7.2 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku post?powania o udzielenie zamowienia przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Dzialu VI ustawy Pzp ? odwolanie do Krajowej Izby Odwolawczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposob i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. przepisach przysluguj? wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli korzystano ze ?rodkow, o ktorych mowa w 180 ust 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ? w pozostalych przypadkach.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

5.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

5.2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Secondary school construction work

2017/S 190-388355

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Poland
Contact person: Beata Brzostowska
Telephone: +48 586682300
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Fax: +48 586682302
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.gdynia.pl

Address of the buyer profile: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na przebudowie i rozbudowie placowki o?wiatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni funkcjonuj?cej jako CKZiU Nr 1.

Reference number: MBI.271.22.2017
II.1.2) Main CPV code
45214220
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71221000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL633
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/06/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy w zakresie powtorze? podobnych uslug oraz robot budowlanych zgodnych z przedmiotem zamowienia, polegaj?cych na wykonaniu opracowa? powi?zanych z wykonywaniem dokumentacji projektowych, pelnieniu nadzoru autorskiego oraz wykonaniu podobnych robot budowlanych.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Gdynia: Secondary school construction work
ND Document number 388355-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place GDYNIA
AU Authority name Gmina Miasta Gdyni
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45214220 - Secondary school construction work
71221000 - Architectural services for buildings
OC Original CPV code 45214220 - Secondary school construction work
71221000 - Architectural services for buildings
RC NUTS code PL633
IA Internet address (URL) www.gdynia.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >