Poland-Katowice: Software package utilities

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003587441826269
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387900-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Software package utilities

2017/S 189-387900

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

?l?ski Urz?d Wojewodzki w Katowicach
BAI.272.53.2017
ul. Jagiello?ska 25
Contact point(s): Oddzial ds. Zamowie? Publicznych
For the attention of: Agnieszka Melisz
40-032 Katowice
Poland
Telephone: +48 322077626
E-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Fax: +48 322077395

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.katowice.uw.gov.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

48700000

Description
Software package utilities.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 417 549,73 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section V: Award of contract

Contract No: 1 Lot No: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Softline Plus Jerzy Biegalski
ul. Robotnicza 72
53-608 Wroclaw

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 487,80 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 485,85 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 2 Lot No: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Softline Plus Jerzy Biegalski
ul. Robotnicza 72
53-608 Wroclaw

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 243,90 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 149 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
Contract No: 3 Lot No: 3
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

A.P.N. Promise S.A.
ul. Domaniewska nr 44A
02-672 Warszawa
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 382 113,82 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 416 914,88 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Software package utilities

2017/S 189-387900

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

?l?ski Urz?d Wojewodzki w Katowicach
BAI.272.53.2017
ul. Jagiello?ska 25
Contact point(s): Oddzial ds. Zamowie? Publicznych
For the attention of: Agnieszka Melisz
40-032 Katowice
Poland
Telephone: +48 322077626
E-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Fax: +48 322077395

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.katowice.uw.gov.pl

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Aktualizacja oraz zakup licencji oprogramowania u?ytkowego i biurowego dla ?l?skiego Urz?du Wojewodzkiego.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: ?l?skiUrz?d Wojewodzki, ul. Jagiello?ska 25, 40-032 Katowice.

NUTS code PL22A

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest zakup:
? dla zadania cz??ciowego nr 1: 2 licencji na aktualizacje oprogramowania C-GEO na kolejny rok,
? dla zadania cz??ciowego nr 2: roczne przedlu?enie dost?pu do aktualizacji licencji wielostanowiskowej ?Przegl?darki plikow w formacie SWDE dla ?l?skiego Urz?du Wojewodzkiego w Katowicach obejmuj?cej bezplatny dost?p przez 1 rok do wszystkich publikowanych aktualizacji,
? dla zadania cz??ciowego nr 3: 326 sztuk licencji zintegrowanego oprogramowania biurowego MS Office 2016STD OLP GOV (licencja grupowa) dla ?l?skiego Urz?du Wojewodzkiego w Katowicach,
? dla zadania cz??ciowego nr 4: 2 sztuk licencji na oprogramowanie IntelliJ IDEA Ultimate Commercial ?rodowisko programistyczne IDE do programowania w j?zyku JAVA, SCALA i AngularJS dla ?l?skiego Urz?du Wojewodzkiego w Katowicach.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

48700000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 417 549,73 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 60
2. Termin dostawy. Weighting 40
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
BAI.272.53.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 106-213856 of 3.6.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 1 Lot No: 1 - Lot title: Zadanie cz??ciowe nr 1
V.1) Date of contract award decision:
1.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Softline Plus Jerzy Biegalski
ul. Robotnicza 72
53-608 Wroclaw

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 487,80 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 485,85 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 2 Lot No: 2 - Lot title: Zadanie cz??ciowe nr 2
V.1) Date of contract award decision:
1.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Softline Plus Jerzy Biegalski
ul. Robotnicza 72
53-608 Wroclaw

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 243,90 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 149 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
Contract No: 3 Lot No: 3 - Lot title: Zadanie cz??ciowe nr 3
V.1) Date of contract award decision:
7.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

A.P.N. Promise S.A.
ul. Domaniewska nr 44A
02-672 Warszawa
Poland

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 382 113,82 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 416 914,88 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 23
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: http:///www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Szczegolowe zasady wnoszenia ?rodkow ochronyprawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la Dzial VI ustawy Pzp.
19.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp
19.2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy
19.3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
19.4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
19.5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
19.6. Terminy wniesienia odwolania:
1) odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo wterminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
2) odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.
3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorympowzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciachstanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
19.7. Je?eli zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolaniewnosi si? nie po?niej ni? w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;
2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu.
19.8. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: http:///www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Katowice: Software package utilities
ND Document number 387900-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KATOWICE
AU Authority name ?l?ski Urz?d Wojewodzki w Katowicach (BAI.272.53.2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 48700000 - Software package utilities
OC Original CPV code 48700000 - Software package utilities
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) http://www.katowice.uw.gov.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >