Poland-Gdansk: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003587618644976
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387369-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Snow-clearing services

2017/S 189-387369

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gda?ski Zarz?d Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36
Gda?sk
80-254
Poland
Telephone: +48 583412041
E-mail: info@gzdiz.gda.pl
Fax: +48 585244609
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.gzdiz.gda.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie infrastruktur? drogow? i zieleni?

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie zimowe drog podstawowego ukladu komunikacyjnego miasta Gda?ska ? II Zakresy.

Reference number: 28/B/PC/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?Utrzymanie zimowe drog podstawowego ukladu komunikacyjnego miasta Gda?ska ? II Zakresy?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 815 019.77 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakres I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Gmina Miasta Gda?ska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest od?nie?anie i usuwanie oblodzenia nawierzchni na drogach miasta Gda?ska ? Zakres I: (Rejon obszarowy: Uje?cisko, Chelm, Orunia, Olszynka, Stogi, Sobieszewo).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Cena jednostkowa netto za usuwanie skutkow zimy lekkiej przy u?yciu chlorku sodu bez odplu?ania / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Cena jednostkowa netto za 1 godzin? utrzymywania stanu niepelnej gotowo?ci zimowej / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Dodatkowa jedna plugoposypywarka podczas utrzymania stanu niepelnej gotowo?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji poprzez zwi?kszenie o 50 % zakresu zamowienia podstawowego w przypadku konieczno?ci obj?cia utrzymaniem zimowym nowych drog lub ich odcinkow, przekazanych do u?ytkowania b?d? zmiany klasyfikacji drogi z kategorii ni?szej na wy?sz?.

Z prawa opcji Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? w ka?dym momencie w zale?no?ci od potrzeb wynikaj?cych z realizacji umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakres II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Gmina Miasta Gda?ska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest od?nie?anie i usuwanie oblodzenia nawierzchni na drogach miasta Gda?ska ? Zakres II: (Rejon obszarowy: Osowa, Oliwa, Przymorze, Zaspa, Wrzeszcz, Br?towo, Suchanino, Piecki Migowo, Matarnia).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Cena jednostkowa netto za usuwanie skutkow zimy lekkiej przy u?yciu chlorku sodu bez odplu?ania / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Cena jednostkowa netto za 1 godzin? utrzymywania stanu niepelnej gotowo?ci zimowej / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Dodatkowa jedna plugoposypywarka podczas utrzymania stanu niepelnej gotowo?ci / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji poprzez zwi?kszenie o 50 % zakresu zamowienia podstawowego w przypadku konieczno?ci obj?cia utrzymaniem zimowym nowych drog lub ich odcinkow, przekazanych do u?ytkowania b?d? zmiany klasyfikacji drogi z kategorii ni?szej na wy?sz?.

Z prawa opcji Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? w ka?dym momencie w zale?no?ci od potrzeb wynikaj?cych z realizacji umowy.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp.

Ogloszenie wst?pne ? 2017/S 039-070797 z dnia 24.2.2017 r.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240218
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zakres I

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zaures II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
SUEZ Polnoc Sp. z o.o.
ul. Trakt ?w. Wojciecha 43/45
Gda?sk
80-044
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 638 682.34 PLN
Total value of the contract/lot: 14 920 221.35 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Post?powanie uniewa?niono w zakresie i na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z po??. zm.).

Uzasadnienie faktyczne ? Zakres I:

Oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktor? Zamawiaj?cy mo?e przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostala przeslana faksem albo w terminie 15 dni ? je?eli zostala przeslana pisemnie Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Snow-clearing services

2017/S 189-387369

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gda?ski Zarz?d Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36
Gda?sk
80-254
Poland
Telephone: +48 583412041
E-mail: info@gzdiz.gda.pl
Fax: +48 585244609
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: http://www.gzdiz.gda.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie infrastruktur? drogow? i zieleni?

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Utrzymanie zimowe drog podstawowego ukladu komunikacyjnego miasta Gda?ska ? II Zakresy.

Reference number: 28/B/PC/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 815 019.77 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakres I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakres II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240218

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zakres I

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zaures II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
SUEZ Polnoc Sp. z o.o.
ul. Trakt ?w. Wojciecha 43/45
Gda?sk
80-044
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 638 682.34 PLN
Total value of the contract/lot: 14 920 221.35 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Gdansk: Snow-clearing services
ND Document number 387369-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place GDANSK
AU Authority name Gda?ski Zarz?d Drog i Zieleni
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) http://www.gzdiz.gda.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >