Poland-Lublin: Electrical power systems design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003587645254012
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 385790-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Electrical power systems design services

2017/S 188-385790

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PGE Dystrybucja SA
LZA.3071-275/17
ul. Garbarska 21
Lublin
20-340
Poland
Contact person: Piotr Leziak
Telephone: +48 814451092
E-mail: piotr.leziak@pgedystrybucja.pl
Fax: +48 814451090
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: www.pgedystrybucja.pl

Address of the buyer profile: www.pgedystrybucja.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pgedystrybucja.pl/przetargi
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z ustanowieniem slu?ebno?ci przesylu oraz pelnieniem nadzoru autorskiego nad realizacj? dla zadania pn: Budowa linii 110 kV GPZ Kock-GPZ Michow.

Reference number: LZA.3071-275/17
II.1.2) Main CPV code
71323100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z ustanowieniem slu?ebno?ci przesylu oraz pelnieniem nadzoru autorskiego nad przyszl? realizacj? dla zadania pn: Budowa linii 110 kV GPZ Kock-GPZ Michow.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL8
Main site or place of performance:

Powiat Lubartow.

II.2.4) Description of the procurement:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z ustanowieniem slu?ebno?ci przesylu oraz pelnieniem nadzoru autorskiego nad przyszl? realizacj? dla zadania pn: Budowa linii 110 kV GPZ Kock-GPZ Michow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Co najmniej jedn? osoba posiadaj?c? uprawnienia do projektowania (uprawnienia z aktualn? przynale?no?ci? do wla?ciwej Okr?gowej Izby In?ynierow Budownictwa) adekwatne do zakresu i rodzaju prac projektowych przewidzianych do realizacji zada? okre?lonych w ST stanowi?cej zal?cznik nr 1 do SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Posiada polis? OC z tytulu prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej, w przypadku, gdyby dol?czona do oferty polisa ubezpieczeniowa byla aktualna na dzie? otwarcia ofert, ale nie uwzgl?dniala calego okresu realizacji zamowienia, wykonawca zobowi?zany jest dol?czy? do oferty rownie? o?wiadczenie, ?e ochrona ubezpieczeniowa zostanie przedlu?ona na okres realizacji umowy przed uplywem terminu wa?no?ci dotychczas obowi?zuj?cej polisy. Do polisy nale?y dol?czy? kopi? dowodu oplacenia skladek ubezpieczeniowych.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W zakresie do?wiadczenia Wykonawcy ? Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunki, je?eli Wykonawca wyka?e wykonanie minimum dwoch dokumentacji projektowych, wykonanych w ostatnich trzech latach (potwierdzony referencjami), linii WN wraz z ustanowieniem slu?ebno?ci przesylu o minimalnej dlugo?ci 3km ka?da, odpowiadaj?cej swoim rodzajem projektowi stanowi?cemu przedmiot zamowienia potwierdzony referencjami wystawionymi przez Inwestora (OSD lub OSP z terenu Unii Europejskiej i sygnatariuszy porozumienia GPA).

W przypadku zamowie? niezako?czonych (nadal wykonywanych) powy?sze warunki spelnia? musi cz??? wykonana zamowienia.

Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamowienia musz? wykaza?, ?e l?cznie spelniaj? powy?sze warunki.

2. w odniesieniu do zdolno?ci technicznej i zawodowej ? w zakresie osob skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia ? Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca spelnia warunki, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e skieruje do wykonywania zamowienia co najmniej jedn? osoba posiadaj?ca uprawnienia, adekwatne do zakresu i rodzaju prac projektowych przewidzianych do realizacji zadania, z aktualn? przynale?no?ci? do wla?ciwej Okr?gowej Izby In?ynierow Budownictwa. Dopuszcza si? zmian? osob wskazanych powy?ej. W przypadku zmiany osoby wymienionych w wykazie b?d? konieczno?ci zast?pstwa takiej osoby, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiaj?cego. Informacja zostanie przekazana pisemnie niezwlocznie, ale nie po?niej ni? w ci?gu 24 godzin, po zaistnieniu okoliczno?ci powoduj?cej konieczno?? zmiany.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamowienia mo?e si? ubiega? Wykonawca, ktory:

1. nie podlega wykluczeniu z Post?powania oraz

2. spelnia okre?lone przez Zamawiaj?cego warunki udzialu w Post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca obowi?zany jest do wniesienia wadium w kwocie: 100 000 PLN (slownie: sto tysi?cy zlotych 00/100 zlotych).

2. Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert w jednej lub w kilku z form okre?lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zale?no?ci od wyboru wykonawcy tj.:

2.1. w pieni?dzu przelewem na rachunek Zamawiaj?cego;

2.2. w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy zawsze jest por?czeniem pieni??nym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. por?czeniach udzielanych przez podmioty o ktorych mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2000 r. nr 109 poz. 1158 z po?niejszymi zmianami).

3. zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wys. 5 % warto?ci brutto umowy.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Platno?? 30 dni od daty dor?czenia faktury VAT.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z SIWZ.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

1. Zamawiaj?cy przewiduje wybor oferty za pomoc? aukcji elektronicznej.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:30
Place:

PGE Dystrybucja SA Oddzial Lublin, ul. Garbarska 21, sala nr 15.

Information about authorised persons and opening procedure:

Piotr Leziak,-Sekretarz Komisji przetargowej, tel: 81-445-10-92, e-mai: piotr.leziak@pgedystrybucja.pl .

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Prawa i obowi?zki Wykonawcow w toku wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale VI ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.

3. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. ?rodkami ochrony prawnej, o ktorych mowa w niniejszej SIWZ s? odwolanie oraz skarga do s?du.

5. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku post?powania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do ktorych podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami ustawy, Wykonawca mo?e wnie?? odwolanie.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwolanie wnosi si? w terminie:

6.1. 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob;

6.2. 10 dni ? wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ ? od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

6.3. 10 dni ? wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 6.1. i 6.2. ? od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

7. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

8. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom i uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 198a -198g ustawy Pzp.

10. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy Pzp nie stanowi? inaczej.

11. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

12. Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwi?zle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w calo?ci lub w cz??ci.

13. Pozostale regulacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zawiera Dzial VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Electrical power systems design services

2017/S 188-385790

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PGE Dystrybucja SA
LZA.3071-275/17
ul. Garbarska 21
Lublin
20-340
Poland
Contact person: Piotr Leziak
Telephone: +48 814451092
E-mail: piotr.leziak@pgedystrybucja.pl
Fax: +48 814451090
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: www.pgedystrybucja.pl

Address of the buyer profile: www.pgedystrybucja.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z ustanowieniem slu?ebno?ci przesylu oraz pelnieniem nadzoru autorskiego nad realizacj? dla zadania pn: Budowa linii 110 kV GPZ Kock-GPZ Michow.

Reference number: LZA.3071-275/17
II.1.2) Main CPV code
71323100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL8
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Lublin: Electrical power systems design services
ND Document number 385790-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place LUBLIN
AU Authority name PGE Dystrybucja SA (LZA.3071-275/17)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71323100 - Electrical power systems design services
OC Original CPV code 71323100 - Electrical power systems design services
RC NUTS code PL8
IA Internet address (URL) www.pgedystrybucja.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >