Poland-Lask: Cleaning and sanitation services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003587707731521
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 387119-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lask: Cleaning and sanitation services

2017/S 189-387119

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Lasku
PL712
ul. 9 Maja 95
Lask
98-100
Poland
Contact person: Janusz Walczak
Telephone: +48 261554591
E-mail: 32bltprz@ron.mil.pl
Fax: +48 261554709
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: http://32blot.wp.mil.pl/pl/73_2466.html

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://32blot.wp.mil.pl/pl/73_2466.html
Additional information can be obtained from another address:
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Lasku
ul. 9-go Maja 95
Lask
98-100
Poland
Contact person: Janusz Walczak
Telephone: +48 261554591
E-mail: 32blt.kancelaria1@ron.mil.pl
Fax: +48 261554709
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: http://32blot.wp.mil.pl/pl/73_2466.html

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: skarb pa?stwa ? jednostka wojskowa
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi kompleksowego utrzymania czystosci budynkow i terenow zewn?trznych.

Reference number: 02/PN/2018
II.1.2) Main CPV code
90900000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na sprz?taniu powierzchni wewn?trznych budynkow, zewn?trznych powierzchni utwardzonych (chodnikow, drog i placow) oraz utrzymania terenow zielonych w kompleksach administrowanych przez 32 Baz? Lotnictwa Taktycznego w Lasku.

2. Przedmiot zamowienia podzielono na 3 cz??ci:

2.1. Cz??? 1 ? Usluga sprz?tania w kompleksach wojskowych garnizonu Lask;

2.2. Cz??? 2 ? Usluga sprz?tania w kompleksach wojskowych garnizonu Sieradz.

2.3. Cz??? 3 ? Usluga sprz?tania kompleksu sportowego.

3. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e zlo?y? ofert? na jedn?, kilka lub wszystkie cz??ci z zastrze?eniem, ?e oferta musi obejmowa? caly przedmiot zamowienia w ramach wybranej cz??ci. Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert cz??ciowych obejmuj?cych cz??? przedmiotu zamowienia w ramach danej cz??ci.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 211 193.69 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga sprz?tania w kompleksach wojskowych garnizonu Lask

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
Main site or place of performance:

Kompleks 98-100 Lask ul. 9-go Maja 95;

Kompleks 98-113 Buczek, Gucin 58a;

Kompleks (Klub Garnizonowy) 98-100 Lask, Pl. Lotnikow Laskich 1;

Kompleks 98-100 Lask, Wronowice.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na sprz?taniu powierzchni wewn?trznych budynkow, zewn?trznych powierzchni utwardzonych (chodnikow, drog i placow) oraz utrzymania terenow zielonych w kompleksach administrowanych przez 32 Baz? Lotnictwa Taktycznego w Lasku.

2. Szczegolowy opis, wymagania jako?ciowe i zakres przedmiotu zamowienia zawiera:

2.1. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla cz??ci 1 i 2 ? zal?cznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 197 888.76 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga sprz?tania w kompleksach wojskowych garnizonu Sieradz

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL714
Main site or place of performance:

Kompleks 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78;

Kompleks 98-200 Sieradz, ul. Ko?ciuszki 19

Kompleks 98-200 Sieradz, ul. Sienkiewicza 6.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na sprz?taniu powierzchni wewn?trznych budynkow, zewn?trznych powierzchni utwardzonych (chodnikow, drog i placow) oraz utrzymania terenow zielonych w kompleksach administrowanych przez 32 Baz? Lotnictwa Taktycznego w Lasku.

2. Szczegolowy opis, wymagania jako?ciowe i zakres przedmiotu zamowienia zawiera:

2.1. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla cz??ci 1 i 2 ? zal?cznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 793 340.70 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga sprz?tania kompleksu sportowego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
77320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
Main site or place of performance:

Kompleks 98-113 Buczek, Gucin 58a.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie uslugi polegaj?cej na sprz?taniu powierzchni wewn?trznych budynkow (hala sportowa, basen), zewn?trznych powierzchni utwardzonych (chodnikow, drog i placow) oraz utrzymania terenow zielonych w kompleksach administrowanych przez 32 Baz? Lotnictwa Taktycznego w Lasku.

2. Szczegolowy opis, wymagania jako?ciowe i zakres przedmiotu zamowienia zawiera:

2.1. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla cz??ci 3 ? zal?cznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 219 964.23 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, i?:

1. jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? minimum 300 000 PLN. (dotyczy cz??ci 1 i 2), na kwot? minimum 100 000 PLN. (dotyczy cz??ci 3) ? je?eli z polisy nie wynika, ?e jest oplacona, Wykonawca dol?cza do oferty dowod wplaty skladki ubezpieczeniowej. Je?eli Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedn? cz???, polisa musi opiewa? na kwot? b?d?c? sum? kwot odpowiadaj?cym danym cz??ciom

2. dysponuje narz?dziami niezb?dnymi do utrzymania czysto?ci powierzchni zgodnie z punktem 5.3.2 SIWZ

3. dysponuje odpowiedni? ilo?ci? osob (zapewniaj?c? ci?glo?? realizacji uslug pomimo urlopow czy absencji chorobowych przy zachowaniu obowi?zuj?cych przepisow, zwlaszcza prawa pracy) zgodnie z punktem 5.3.3 SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony je?eli Wykonawca wyka?e, i?: w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal co najmniej 3 uslugi ?wiadczone przez 12 miesi?cy, polegaj?ce na ?wiadczeniu uslug sprz?tania powierzchni wewn?trznej i zewn?trznej obiektow na rzecz jednego Odbiorcy, o warto?ci brutto nie mniejszej ni? 600 000 PLN ka?da (dotyczy cz??ci 1), 400 000 PLN ka?da (dotyczy cz??ci 2) i 200 000 PLN ka?da (dotyczy cz??ci 3) potwierdzonymi dowodami, ?e zostaly wykonana nale?ycie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
Place:

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Lasku, Gucin 58a, 98-113 Buczek, budynek nr 222, sala nr 4-5.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

III ? IV kwartal 2018 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Lask: Cleaning and sanitation services

2017/S 189-387119

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Lasku
PL712
ul. 9 Maja 95
Lask
98-100
Poland
Contact person: Janusz Walczak
Telephone: +48 261554591
E-mail: 32bltprz@ron.mil.pl
Fax: +48 261554709
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: http://32blot.wp.mil.pl/pl/73_2466.html

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Uslugi kompleksowego utrzymania czystosci budynkow i terenow zewn?trznych.

Reference number: 02/PN/2018
II.1.2) Main CPV code
90900000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 211 193.69 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga sprz?tania w kompleksach wojskowych garnizonu Lask

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 197 888.76 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga sprz?tania w kompleksach wojskowych garnizonu Sieradz

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL714
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 793 340.70 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Usluga sprz?tania kompleksu sportowego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90910000
90620000
77320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 219 964.23 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Lask: Cleaning and sanitation services
ND Document number 387119-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place LASK
AU Authority name 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Lasku (PL712)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 77320000 - Sports fields maintenance services
90620000 - Snow-clearing services
90900000 - Cleaning and sanitation services
90910000 - Cleaning services
OC Original CPV code 77320000 - Sports fields maintenance services
90620000 - Snow-clearing services
90900000 - Cleaning and sanitation services
90910000 - Cleaning services
RC NUTS code PL71
PL714
IA Internet address (URL) http://32blot.wp.mil.pl/pl/73_2466.html
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >