Poland-Cz?stochowa: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003587871819228
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Oct 17, 2017
Solicitation No: 386538-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Cz?stochowa: Laboratory reagents

2017/S 189-386538

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Naj?wi?tszej Maryi Panny
DAZ.26.095.2017
ul. Bialska 104/118
Cz?stochowa
42-200
Poland
Contact person: Marta Pietruczuk
Telephone: +48 343673674
E-mail: szp@data.pl
Fax: +48 343673674
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.szpitalparkitka.com.pl

Address of the buyer profile: www.szpitalparkitka.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalparkitka.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wieloparametrowych testow kasetkowych do wykrywania narkotykow i lekow uzale?niaj?cych w moczu na potrzeby ZDL przy ul. Bialskiej 104/118, Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Naj?wi?.

Reference number: DAZ.26.095.2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest: dostawa wieloparametrowych testow kasetkowych do wykrywania narkotykow i lekow uzale?niaj?cych w moczu na potrzeby ZDL przy ul. Bialskiej 104/118, Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Naj?wi?tszej Maryi Panny w Cz?stochowie, w ilo?ciach i asortymencie opisanych szczegolowo w Zal?czniku Nr 2 do SIWZ. Pozostale warunki dotycz?ce zamowienia zawiera wzor umowy, stanowi?cy Zal?cznik Nr 5 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Dostawy loco Magazyn Glowny Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis asortymentowy i ilo?ciowy zawiera formularz asortymentowo-cenowy, stanowi?cy Zal?cznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena brutto / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostawy zamowienia / Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie przeslanek, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1) i 8) ustawy Pzp.

spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to

z odr?bnych przepisow;

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow udzialu w post?powaniu, ktorych spelnienie nale?aloby przedstawi? w

sposob szczegolny.

W celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5

pkt.1) i 8) ustawy Pzp, nale?y zal?czy? do oferty:

? wypelniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ? wg wzoru w Zal?czniku nr 6 do SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o ktorych mowa w art.24 ust.1 pkt.23 uPzp, Wykonawca

przeka?e Zamawiaj?cemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert-

o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. Wzor o?wiadczenia

stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego

oferta zostala najwy?ej oceniona,do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych

nadzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1

ustawy Pzp. Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona w przedmiotowym post?powaniu, w celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiaj?cego, zlo?y nast?puj?ce dokumenty:

a) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 p. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z

oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym

w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w

calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega

z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce

przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl

porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty

zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne

przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie

platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia

w sprawie splat tych nale?no?ci;

f) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu

ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w

ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

Pozostale wymagania opisane w sekcji VI.3.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow udzialu w post?powaniu, ktorych spelnienie nale?aloby przedstawi? w

sposob szczegolny.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia warunkow udzialu w post?powaniu, ktorych spelnienie nale?aloby przedstawi? w

sposob szczegolny.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy okre?la wzor umowy stanowi?cy zal?cznik nr 5 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygni?cia post?powania przetargowego na zasadach

okre?lonych we wzorze umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 017-028214
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/10/2017
Local time: 11:15
Place:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, ul. Bialska 104/118, 42-200 Cz?stochowa, pokoj 3.29, II p.,

budynek D.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Warunkiem udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia jest wniesienie wadium w prawidlowej wysoko?ci. Kwota wadium wymagana okre?lonego w przedmiotowym post?powaniu wynosi 230 PLN.

Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? w ofercie:1) formularz ofertowy stanowi?cy Zal?cznik Nr 1 do SIWZ (oryginal) ? wypelniony w sposob czytelny, z nale?yt? staranno?ci?. Nale?y zwroci? szczegoln? uwag? na prawidlowe przeniesienie do formularza ofertowego ceny zaoferowanej w ka?dym zal?czonym do oferty formularzu asortymentowo-cenowym. 2) formularz asortymentowo-cenowy, stanowi?cy Zal?cznik Nr 2 do SIWZ (oryginal) ? wypelniony w sposob czytelny, z nale?yt? staranno?ci?. Nale?y zwroci? szczegoln? uwag? na prawidlowe obliczenie cen poszczegolnych pozycji i sumy formularza oraz prawidlowe przeniesienie jej do formularza ofertowego. 3) pelnomocnictwo (oryginal lub kopia po?wiadczona notarialnie), 4) dowod wplaty wadium.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, brak podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu, musi wykaza? ka?dy z Wykonawcow, wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spelniaj? wymagania okre?lone w SIWZ, Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona w przedmiotowym post?powaniu, na wezwanie zamawiaj?cego, zlo?y nast?puj?ce dokumenty: a) opis przedmiotu zamowienia (np. karty katalogowe, materialy informacyjne, foldery, prospekty, ulotki metodyczne, opisy) potwierdzaj?cy spelniania wymaga? Zamawiaj?cego okre?lonych w formularzu asortymentowo cenowym (Zal?cznik Nr 2 do SIWZ) z oznaczeniem, ktorej oferowanej pozycji dotycz?. Dokumenty o ktorych mowa w pkt. a) winny by? zlo?one w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?; w przypadku materialow w j?zyku obcym nale?y dol?czy? tlumaczenie na j?zyk polski; b) o?wiadczenie Wykonawcy wedlug wzoru na Zal?czniku Nr 3 do SIWZ ? (oryginal).12. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1):1) lit. a ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 p. 13, 14 i 21 ustawy PZP;2) lit. b, c, d ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.13. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 12 p. 1) i p. 2) lit. b, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument, o ktorym mowa w ust. 12 p. 2) lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce p 14. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W prowadzonym post?powaniu maj? zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych ? ??rodki ochrony prawnej.

W odniesieniu do odwola? zastosowanie maj? tak?e nast?puj?ce przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamowie? publicznych, tj.:

a) Rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu post?powania przy rozpoznawaniu odwola? (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 964 z po?n. zm.);

b) Rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 15.3.2010 r. w sprawie wysoko?ci oraz sposobu pobierania wpisu od odwolania oraz rodzajow kosztow w post?powaniu odwolawczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 41, poz. 238).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Cz?stochowa: Laboratory reagents

2017/S 189-386538

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Naj?wi?tszej Maryi Panny
DAZ.26.095.2017
ul. Bialska 104/118
Cz?stochowa
42-200
Poland
Contact person: Marta Pietruczuk
Telephone: +48 343673674
E-mail: szp@data.pl
Fax: +48 343673674
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.szpitalparkitka.com.pl

Address of the buyer profile: www.szpitalparkitka.com.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wieloparametrowych testow kasetkowych do wykrywania narkotykow i lekow uzale?niaj?cych w moczu na potrzeby ZDL przy ul. Bialskiej 104/118, Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Naj?wi?.

Reference number: DAZ.26.095.2017
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 017-028214
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Cz?stochowa: Laboratory reagents
ND Document number 386538-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place CZ?STOCHOWA
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Naj?wi?tszej Maryi Panny (DAZ.26.095.2017)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 17/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code PL224
IA Internet address (URL) www.szpitalparkitka.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >