Poland-Chojnice: Electrical fitting work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 15 - Aircraft and Airframe Structural Components
Opps ID: NBD00003588217306041
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 388354-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Chojnice: Electrical fitting work

2017/S 190-388354

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
Chojnice
89-600
Poland
Contact person: Daniel Michalak
Telephone: +48 523972129
E-mail: danielm@gminachojnice.com.pl
Fax: +48 523973559
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.gminachojnice.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gminachojnice.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wymiana punktow ?wietlnych na LED w Szkole Podstawowej w Lichnowach w ramach termomodernizacji budynkow u?yteczno?ci publicznej w ramach projektu pn.: cd. w pkt II. 4.

Reference number: PR.271.20.2017
II.1.2) Main CPV code
45311200
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Cd. pkt II.1.) Nazwa: Poprawa efektywno?ci energetycznej oraz rozwoj OZE w Chojnicko ? Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? etap I.

Przedmiotem zamowienia jest wymiana o?wietlenia na ?arowki LED w budynku Szkoly Podstawowej w Lichnowach.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
Main site or place of performance:

Gmina Chojnice, Lichnowy.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest wymiana o?wietlenia na ?arowki LED w budynku Szkoly Podstawowej w Lichnowach obejmuj?ca wymian?:

? 609 ?wietlowek na ?wietlowki LED stanowi?cych zamiennik ?wietlowki 40W, o dlugo?ci 120 cm, klasa energetyczna minimum A, barwa neutralna, 4000K, o mocy 20W;

? 20 ?wietlowek na ?wietlowki LED stanowi?cych zamiennik ?wietlowki 20W, o dlugo?ci 60 cm, klasa energetyczna minimum A, barwa neutralna, 4000K, o mocy 10W;

? 51 ?arowek na ?arowki LED stanowi?cych zamiennik ?arowki 100W, klasa energetyczna minimum A, barwa neutralna, 4000K, o mocy 10,5W;

? 17 lamp sodowych na oprawy przemyslowe stanowi?cych zamiennik opraw sodowych 400W, klasa energetyczna minimum A, barwa neutralna, 4000K, o mocy 80W;

? 2 ?arowek o?wietlenia zewn?trznego o mocy 100W na ?arowki LED o mocy 10W.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?cznikach nr 4, 5 oraz 6 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPPM.10.02.01-22-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Prawo zamowie? publicznych tj. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzialu w post?powaniu w tym zakresie.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony na etapie skladania ofert, na podstawie o?wiadczenia, o ktorym mowa w Rozdziale VI, ust. 1 SIWZ zlo?onego przez Wykonawc? wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik JEDZ do SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzialu w post?powaniu w tym zakresie.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony na etapie skladania ofert, na podstawie o?wiadczenia, o ktorym mowa w Rozdziale VI, ust. 1 SIWZ zlo?onego przez Wykonawc? wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik JEDZ do SIWZ.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzialu w post?powaniu w tym zakresie.

Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony na etapie skladania ofert, na podstawie o?wiadczenia, o ktorym mowa w Rozdziale VI, ust. 1 SIWZ zlo?onego przez Wykonawc? wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik JEDZ do SIWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiaj?cego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zlo?y dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o ktorych mowa w Rozdziale VI, ust. 4 SIWZ.

Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawc? wobec, ktorego zaistniej? przeslanki do wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych oraz Wykonawc? w stosunku do ktorego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

2) O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

3) O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

4) Odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w: ust. powy?ej sklada:

a) dla pkt 1 informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamowie? publicznych;

b) dla pkt 4 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

Dokumenty, o ktorych mowa powy?ej, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt a) i b), zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis dot. terminu wystawienia dokumentow stosuje si? odpowiednio.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie ze wzorem umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Urz?d Gminy w Chojnicach

ul. 31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

Sala konferencyjna ? nr 300.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium.

2. Przyst?puj?c do niniejszego post?powania Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium

a) w wysoko?ci 1 000 PLN.

3. Wykonawca obowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert.

4. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

a) pieni?dzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spoldzielczy Wi?cbork 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060; za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej zostanie przyj?ty termin, w ktorym odpowiednia kwota znajdzie si? na rachunku Zamawiaj?cego;

b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z po?n. zm.).

5. Wadium w przypadku Wykonawcow dzialaj?cych wspolnie mo?e by? wniesione przez jednego z Wykonawcow ? pelnomocnika, z zaznaczeniem ?e jest przez niego wnoszone w imieniu Wykonawcow.

6. Kopi? dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium nale?y dol?czy? do oferty. Ponadto w przypadku wniesienia wadium w formie innej ni? pieni?dz ? oryginal dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie wadium nale?y zlo?y? przed uplywem terminu skladania ofert w siedzibie Zamawiaj?cego, pok. nr 113 ? biuro podawcze lub zamie?ci? w osobnej kopercie ? opisanej ?wadium dol?czonej do oferty.

7. Wykonawca, ktory nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln? form? wadium zostanie wykluczony z post?powania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucon?.

8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej tre?ci musi jednoznacznie wynika?:

a) sposob reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by? podpisana przez upowa?nionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by? sporz?dzony w sposob umo?liwiaj?cy jego identyfikacj? np. zlo?ony wraz z imienn? piecz?tk? lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska);

b) bezwarunkowe zobowi?zanie Gwaranta do wyplaty Zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych, na ka?de pisemne ??danie zgloszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?;

c) dokladne okre?lenie przedmiotu post?powania;

d) kwota wadium;

e) termin wa?no?ci;

f) klauzule dodatkowe np. nakazuj?ce zwrot dokumentu po jego wyga?ni?ciu.

9. Pozostale formy wniesienia wadium winny zawiera? wszystkie elementy wynikaj?ce z obowi?zuj?cych przepisow.

10. Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.

11. Je?eli wadium zostalo wniesione w pieni?dzu, Zamawiaj?cy zwroci je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca sklada:

1) formularz ofertowy na zal?czonym druku stanowi?cym Zal?cznik nr 1a do SIWZ,

2) o?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia,

3) dokument potwierdzaj?cy uprawnienia osoby (osob) do zlo?enia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych zlo?onych dokumentow,

4) dowod wplaty wadium,

5) zobowi?zanie podmiotu trzeciego (je?eli dotyczy),

6) o?wiadczenie dotycz?ce przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej ? w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

Pozostale informacje s? zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, ktora jest dost?pna na stronie Zamawiaj?cego www.bip.gminachojnice.com.pl

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154pkt 5 Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwolania:

1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

9. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej,przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

10. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej,przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Chojnice: Electrical fitting work

2017/S 190-388354

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
Chojnice
89-600
Poland
Contact person: Daniel Michalak
Telephone: +48 523972129
E-mail: danielm@gminachojnice.com.pl
Fax: +48 523973559
NUTS code: PL63

Internet address(es):

Main address: http://www.gminachojnice.com.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wymiana punktow ?wietlnych na LED w Szkole Podstawowej w Lichnowach w ramach termomodernizacji budynkow u?yteczno?ci publicznej w ramach projektu pn.: cd. w pkt II. 4.

Reference number: PR.271.20.2017
II.1.2) Main CPV code
45311200
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Chojnice: Electrical fitting work
ND Document number 388354-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place CHOJNICE
AU Authority name Gmina Chojnice
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45311200 - Electrical fitting work
OC Original CPV code 45311200 - Electrical fitting work
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) http://www.gminachojnice.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >