Poland-Ko?cierzyna: Endoscopy, endosurgery devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003588257937517
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 386613-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Ko?cierzyna: Endoscopy, endosurgery devices

2017/S 189-386613

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny w Ko?cierzynie Sp. z o.o.
ul. Piechowskiego 36
Ko?cierzyna
83-400
Poland
Contact person: Beata Zaborowska
Telephone: +48 586860131
E-mail: zp@szpital.koscierzyna.pl
Fax: +48 586860119
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.szpital-koscierzyna.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital-koscierzyna.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: podmiot prawa handlowego
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DZP/28/17 akcesoria do Endoskopow.

Reference number: DZP/28/17
II.1.2) Main CPV code
33168000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest:

zadanie 1 ? dostawa akcesoriow do endoskopow kompatybilnych z endoskopami firmy Olympus;

zadanie 2 ? dostaw akcesoriow endoskopowych do gastroskopii, kolonoskopii, bronchoskopii i procedur ECPW;

zadanie 3 ? dostawa materialow eksploatacyjnych do endoskopow;

zadanie 4 ? dostawa zestawow do gumkowania ?ylakow przelyku i przezskornej endoskopowej gastrostomii.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
II.2) Description
II.2.1) Title:

1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Ko?cierzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Ko?cierzyna.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 1 ? dostawa akcesoriow do endoskopow kompatybilnych z endoskopami firmy Olympus;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2019.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Ko?cierzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Ko?cierzyna.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 2 ? dostaw akcesoriow endoskopowych do gastroskopii, kolonoskopii, bronchoskopii i procedur ECPW;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2019.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Ko?cierzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Ko?cierzyna.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 3 ? dostawa materialow eksploatacyjnych do endoskopow;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2019.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny w Ko?cierzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Ko?cierzyna.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 4 ? dostawa zestawow do gumkowania ?ylakow przelyku i przezskornej endoskopowej gastrostomii.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2019.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy dol?czonym do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Siedzibie organizatora przetargu, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. przy ul. Piechowskiego 36, 83-400 Ko?cierzyna, w Sali Konferencyjnej Piel?gniarstwa.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesie? 2019.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Prawo zamowie? publicznych z dnia 29.1.2004 r. z po?. zmianami (PZP).

Na podstawie art. 24ust. 11 Pzp Wykonawca zlo?y o?wiadczenie o grupie kapitalowej.

Najwy?ej oceniony Wykonawca zlo?y o?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia:

1) Informacj? z KRK;

2) Za?w. naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow;

3) Za?w. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

4) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z CEIDG;

5) O?w. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ?w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6) O?w. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

7) O?w. Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych;

1) Certyfikat CE lub deklaracja zgodno?ci z dyrektyw? 93/42/EEC;

2) Zgloszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa Urz?du RPLWMiPB;

3) Warunki gwarancji, serwisu i serwisu pogwarancyjnego.

Wykonawca z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w:

1) pkt 1 ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

2) pkt 2?4 ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

Dodatkowo zastosowanie b?d? mialy przepisy RMR z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

Wykonawca

1. Wykonawcy, ktorzy przyst?puj? do przetargu s? zobowi?zani do wniesienia wadium w wysoko?ci:

Zadanie 1 ? 5 000 PLN

Zadanie 2 ? 2 000 PLN

Zadanie 3 ? 600 PLN

Zadanie 4 ? 3 500 PLN

Formularz Oferta ? zal. do SIWZ.

O?w., ?e oferowany przedmiot zamowienia posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i u?ywania, spelnia wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz spelnia wymogi dyrektyw unijnych ? o?w. w

Do oferty nale?y dol?czy?:

formularzu Oferta.

JEDZ ? rozdzial VI. 1-4 SIWZ.

Formularz cenowy- zal. do SIWZ.

Informacja o wadium ? zal. do SIWZ i dowod wniesienia wadium.

Pelnomocnictwa.

Zamawiaj?cy mo?e zastosowa? w post?powaniu ? art. 24aa ust. 1 Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza ? Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Prawo zamowie? publicznych z dnia 29.1.2004 r. z po?. zmianami.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Ko?cierzyna: Endoscopy, endosurgery devices

2017/S 189-386613

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny w Ko?cierzynie Sp. z o.o.
ul. Piechowskiego 36
Ko?cierzyna
83-400
Poland
Contact person: Beata Zaborowska
Telephone: +48 586860131
E-mail: zp@szpital.koscierzyna.pl
Fax: +48 586860119
NUTS code: PL634

Internet address(es):

Main address: www.szpital-koscierzyna.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DZP/28/17 akcesoria do Endoskopow.

Reference number: DZP/28/17
II.1.2) Main CPV code
33168000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2019.

II.2) Description
II.2.1) Title:

2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2019.

II.2) Description
II.2.1) Title:

3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2019.

II.2) Description
II.2.1) Title:

4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2019.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Ko?cierzyna: Endoscopy, endosurgery devices
ND Document number 386613-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KO?CIERZYNA
AU Authority name Szpital Specjalistyczny w Ko?cierzynie Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33168000 - Endoscopy, endosurgery devices
OC Original CPV code 33168000 - Endoscopy, endosurgery devices
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.szpital-koscierzyna.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >