Poland-Krakow: Machines and apparatus for testing and measuring

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • H - Quality Control, Testing, and Inspection Services
Opps ID: NBD00003588283468881
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386612-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Machines and apparatus for testing and measuring

2017/S 189-386612

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Krakow
30-059
Poland
Contact person: Jolanta Oleksy
Telephone: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Fax: +48 126173363
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.agh.edu.pl

Address of the buyer profile: www.agh.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.dzp.agh.edu.pl
Additional information can be obtained from another address:
Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie
al. Mickiewicza 30, Dzial Zamowie? Publicznych, paw. C-2 pok. 117
Krakow
30-059
Poland
Contact person: Jolanta Oleksy
Telephone: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Fax: +48 126173595
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.dzp.agh.edu.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie
al. Mickiewicza 30, Dzial Zamowie? Publicznych, paw. C 2, pok.117
Krakow
30-059
Poland
Contact person: Jolanta Oleksy
Telephone: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Fax: +48 126173363
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.dzp.agh.edu.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa optycznej aparatury badawczo-kontrolnej 30kl/s elementow szybu gorniczego ? KC-zp.272-553/17.

Reference number: KC-zp.272-553/17
II.1.2) Main CPV code
38540000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa optycznej aparatury badawczo-kontrolnej 30kl/s elementow szybu gorniczego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

AGH, Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa optycznej aparatury badawczo-kontrolnej 30kl/s elementow szybu gorniczego

w sklad aparatury wchodza:

Rejestrator z wbudowanym przel?cznikiem sieciowym z zasilaniem PoE 1 szt

Rejestrator mobilny z wbudowanym przel?cznikiem sieciowym z zasilaniem PoE (1szt.)

Oprogramowanie do zarz?dzania IP wideo typu VMS (Video Management Software)

zawieraj?ce 2x licencja typu Base do rejestratorow

8x licencja typu Device do kamer IP

Obrotowa sieciowa kamera kopulkowa IP 4K 4 szt

Obrotowa kamera sieciowa IP 2MPix 30x zoom 2 szt

Obrotowa kamera sieciowa IP 4K 8MPix 12x zoom 2 szt

Uchwyt na kamer? 4 szt

Kabel RJ45 do monta?u na zewn?trz 15m 8 szt

O?wietlacz diodowy 120 stopni 8 szt.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert:

Cena 60 %

Termin dostawy 30 %

Okres gwarancji 10 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art.

24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

2. Dokumenty skladane na wezwanie zamawiaj?cego:

a) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawione nie wcze?niej ni? przed terminem 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

c) O?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

d) O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne

3. Wykonawcy zagraniczni.

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt a i b, sklada odpowiednio:

a Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

b Informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie opisuje, nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie opisuje, nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Realizacja umowy odb?dzie si? zgodnie ze wzorem umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

Przewidywane zmiany umowy okre?lono we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow, paw. C-1, pok. 14.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 2 500 PLN (slownie: dwa tysi?ce pi??set 00/100 PLN)

2. Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert.

3. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:

? Pieni?dzu (nie dopuszcza si? wplaty gotowk?)

przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego:

nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

nr SWIFT: PKO PP LPW

Zamawiaj?cy przypomina, ?e za skutecznie wniesione wadium uznaje si? zaksi?gowanie kwoty na rachunku bankowym Zamawiaj?cego.

? por?czeniach bankowych, lub por?czeniach Spoldzielczej Kasy Oszcz?dno?ciowo-Kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

? gwarancjach bankowych;

? gwarancjach ubezpieczeniowych

? por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.

4. Zamawiaj?cy ??da aby Wykonawca zlo?yl wraz z ofert?:

? Formularz oferty

? Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post?powania na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporz?dzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanym dalej rownie? ?JEDZ lub ?jednolitym dokumentem, ktorego wzor stanowi zal?cznik nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w o?wiadczeniu na formularzu jednolitego dokumentu stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania. Formularz jednolitego dokumentu nale?y zlo?y? w formie pisemnej.

Wykonawca przy wypelnieniu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta? rownie? narz?dzie dost?pne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

Instrukcja wypelnienia ?JEDZ dost?pna na stronie: https://www.uzp.gov.pl/ _data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie na formularzu jednolitego dokumentu, o ktorym mowa w ust 2.1.1 sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? brak podstaw wykluczenia w zakresie okre?lonym w niniejszej SIWZ.

? Opis techniczny wraz ze wskazaniem wszystkich parametrow technicznych, spelniaj?cych wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w niniejszej SIWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zlo?enia opisow technicznych w j. polskim lub angielskim.

? Upowa?nienie-pelnomocnictwo do podpisania oferty (w formie oryginalu lub kserokopii po?wiadczonej za

zgodno?? z oryginalem przez notariusza) o ile wynika ono z innych dokumentow dol?czonych do oferty lub

dokumentow, ktore Zamawiaj?cy mo?e uzyska? za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych

5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej informacji z otwarcia

ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowi?zany przekaza? Zamawiaj?cemu

o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody,

?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie

zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224584740
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

8. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

9. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

11. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron? do ktorej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? niezwlocznie zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224584740
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Machines and apparatus for testing and measuring

2017/S 189-386612

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Krakow
30-059
Poland
Contact person: Jolanta Oleksy
Telephone: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Fax: +48 126173363
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.agh.edu.pl

Address of the buyer profile: www.agh.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa optycznej aparatury badawczo-kontrolnej 30kl/s elementow szybu gorniczego ? KC-zp.272-553/17.

Reference number: KC-zp.272-553/17
II.1.2) Main CPV code
38540000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Machines and apparatus for testing and measuring
ND Document number 386612-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KRAKOW
AU Authority name Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
OC Original CPV code 38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.agh.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >