Denmark-Hvidovre: Accommodation, building and window cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003588578667350
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389564-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Denmark-Hvidovre: Accommodation, building and window cleaning services

2017/S 190-389564

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Boligselskabet Friheden
Hvidovrevej 355
Hvidovre
2650
Denmark
Contact person: Stig Rytter (pa vegne af Boligselskabet Friheden)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: http://www.bs-friheden.dk/

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rengringsservice Boligselskabet Friheden.

II.1.2) Main CPV code
90911000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Rengringsservice og vinduespolering i Boligselskabet Frihedens 3 afdelinger: Friheden I, Friheden IV og Lille Friheden. Rengringsservice omfatter rengring af trappeopgange, elevatorer og vaskerier. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig polering af facadeglas og indgangspartier.

Yderligere information fremgar af udbudsmaterialet.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 618 720.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK012
Main site or place of performance:

2650 Hvidovre.

II.2.4) Description of the procurement:

Kontrakten omfatter rengringsservice og vinduespolering for Boligselskabet Friheden. Detaljeret oversigt over omfattede lokationer fremgar af Kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser. Ansger (konomisk aktr) skal via CTM-systemet (se punkt VI.3) Yderligere oplysninger) fremsende det flleseuropiske udbudsdokument (ESPD) som et forelbigt bevis for de i udbudslovens 148 nvnte forhold. En konomisk aktr, der deltager alene og ikke baserer sig pa andre enheders kapacitet for at opfylde udvlgelseskriterierne, skal kun udfylde et ESPD. En konomisk aktr, der deltager alene, men baserer sig pa en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig pa. Nar grupper af konomiske aktrer, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende konomiske aktrer udfyldes et srskilt ESDP med de oplysninger, der krves i del II-V.

ESPD dokumentet som vedhftes tilbuddet/ansgningen afgives ved at udfylde flgende punkter i ESPDen:

? Del IIA: Oplysninger om den konomiske aktr

? Del IIB: Oplysninger om den konomiske aktrs reprsentanter

? Del IIC: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

? Del IIIA: Grunde vedrrende straffedomme

? Del IIIB: Grunde vedrrende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

? Del IIIC: Grunde, der vedrrer insolvens, interessekonflikter eller forsmmelse i forbindelse med udvelsen af erhvervet

? Del IVB: konomisk og finansiel formaen.

Under punktet Samlet arsomstning indskrives den konomiske aktrs samlede arsomstning i seneste afsluttede regnskabsar. Under vrige konomiske og finansielle krav indskrives den konomiske aktrs egenkapital i seneste afsluttede regnskabsar

? Del IVC: Teknisk og faglig formaen.

Under punktet For sa vidt angar tjenesteydelseskontrakter: udfrsel af tjenesteydelser af den anfrte type indskrives referenceliste med op til 5 (ved angivelse af mere end 5 referencer vil det vre de 5 frste/verste referencer der indgar i udvlgelsen/begrnsning af antallet af kvalificerede ansgere) af de betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udfrt inden for de seneste 3 ar, med angivelse af: Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse), Belb (kontraktsum pr. ar), Dato (startdato samt slutdato, hvis kendt) og Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn)

? Del V: Begrnsning af antallet af kvalificerede ansgere (kun ved begrnset udbud).

Bemrk at den konkrete besvarelse kan fordre, at flere felter skal udfyldes. Flg anvisningerne i eESPD'en.

eESPD vil vre at finde som en srskilt xml-fil under udbudsmaterialet i CTM systemet. Bemrk, at filen ikke skal abnes. Den skal i stedet gemmes pa et lokalt drev pa din computer. Filen indlses derefter i Europa Kommissionens elektroniske ESPD-system pa internetadressen https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome Nar det nskede sprog er valgt i systemet, vlger du Jeg er en konomisk aktr og Importere ESPD. I en korrekt indlst fil vil felterne under Indkberens identitet og Oplysninger om udbudsproceduren vre udfyldt af ordregiver. Du kan lse mere om udfyldelsen af eESPD som ansger i kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ESPD ? Sadan virker det pa http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Vejledninger

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Der er optioner pa diverse time- og enhedspriser pa ekstraopgaver. De fremgar af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der er desuden optioner i form af hovedrengringer. Disse fremgar af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkbsydelser.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-237063
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Rengringsservice Boligselskabet Friheden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Allianceplus A/S
12643047
Brndby
2605
Denmark
NUTS code: DK012
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 618 720.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud, Nvnenes Hus
Viborg
8800
Denmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til 7 i lov om Klagenvnet for Udbud (lbk nr. 593 af 2.6.2016 ? kan hentes pa www.retsinformation.dk ), glder flgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren ivrksat et begrnset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrenceprget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmaderne ved indgaelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophvelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at vre blevet udvalgt vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens 171, stk. 2, eller denne lovs 2, stk. 1, nr. 1, nar underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden:

? 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode pa 10 kalenderdage, som er fastsat i 4, stk. 1, nr. 2. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i de nvnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning, jf. 12, stk. 1.

Klagenvnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Denmark-Hvidovre: Accommodation, building and window cleaning services

2017/S 190-389564

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Boligselskabet Friheden
Hvidovrevej 355
Hvidovre
2650
Denmark
Contact person: Stig Rytter (pa vegne af Boligselskabet Friheden)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: http://www.bs-friheden.dk/

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Rengringsservice Boligselskabet Friheden.

II.1.2) Main CPV code
90911000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 618 720.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90911000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK012

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-237063

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Rengringsservice Boligselskabet Friheden

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Allianceplus A/S
12643047
Brndby
2605
Denmark
NUTS code: DK012
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 618 720.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Denmark-Hvidovre: Accommodation, building and window cleaning services
ND Document number 389564-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place HVIDOVRE
AU Authority name Boligselskabet Friheden (12643047)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country DK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90911000 - Accommodation, building and window cleaning services
OC Original CPV code 90911000 - Accommodation, building and window cleaning services
RC NUTS code DK012
IA Internet address (URL) http://www.bs-friheden.dk/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >