Poland-Warsaw: Passenger cars

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003588632994521
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386765-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Passenger cars

2017/S 189-386765

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Glowna Policji
ul. Pulawska 148/150
Warszawa
02-642
Poland
Contact person: Dorota Gawerska
Telephone: +48 0226011615
E-mail: dorota.gawerska@policja.gov.pl
Fax: +48 0226011857
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.policja.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup 140 szt. radiowozow nieoznakowanych z videorejestratorami, nr sprawy 60/Ctr/17/DG.

Reference number: 60/Ctr/17/DG
II.1.2) Main CPV code
34110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup 140 szt. radiowozow nieoznakowanych z videorejestratorami dla slu?by ruchu drogowego.

Przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 21 967 479.68 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup 140 szt. radiowozow nieoznakowanych z videorejestratorami dla slu?by ruchu drogowego.

Ilekro? w dalszych postanowieniach SIWZ mowa jest o radiowozie nieoznakowanym dla slu?b ruchu drogowego nale?y przez to rozumie? pojazd nieoznakowany w policyjnej wersji RD-Video.

Przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w Zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Wspolczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Pojemno?? silnika / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Pr?dko?? maksymalna / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko POIS.03.01.00-00-0029/16.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 068-128062
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zakup 140 szt. radiowozow nieoznakowanych z videorejestratorami, nr sprawy 60/Ctr/17/DG

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Auto FUS T. Fus sp. j.
ul. Ostrobramska 73
Warszawa
04-175
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 21 967 479.68 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwolanie w przedmiotowym post?powaniu przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej byl zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo??

o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Passenger cars

2017/S 189-386765

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Glowna Policji
ul. Pulawska 148/150
Warszawa
02-642
Poland
Contact person: Dorota Gawerska
Telephone: +48 0226011615
E-mail: dorota.gawerska@policja.gov.pl
Fax: +48 0226011857
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.policja.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup 140 szt. radiowozow nieoznakowanych z videorejestratorami, nr sprawy 60/Ctr/17/DG.

Reference number: 60/Ctr/17/DG
II.1.2) Main CPV code
34110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 21 967 479.68 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 068-128062

Section V: Award of contract

Title:

Zakup 140 szt. radiowozow nieoznakowanych z videorejestratorami, nr sprawy 60/Ctr/17/DG

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
05/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Auto FUS T. Fus sp. j.
ul. Ostrobramska 73
Warszawa
04-175
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 21 967 479.68 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Passenger cars
ND Document number 386765-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Komenda Glowna Policji
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34110000 - Passenger cars
OC Original CPV code 34110000 - Passenger cars
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.policja.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >