Poland-Katowice: Laser printers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003588638857958
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386764-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Laser printers

2017/S 189-386764

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Poland
Telephone: +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Fax: +48 322002060
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.slaska.policja.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

ZP-2380-252-48/2017 Zakup i dostawa urz?dze? wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpiecze?stwa wojewodztwa ?l?skiego ? ?l?ska policja bli?ej spolecze?stwa ? post?powanie nr 3.

Reference number: ZP-2380-252-48/2017
II.1.2) Main CPV code
30232110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia publicznego jest Zakup i dostawa urz?dze? wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpiecze?stwa wojewodztwa ?l?skiego ? ?l?ska policja bli?ej spolecze?stwa.

2. Szczegolowe informacje dotycz?ce opisu przedmiotu zamowienia i jego zakresu znajduj? si? w:

2.1 zal?czniku nr 3 i 3a do SIWZ ?formularz cenowy, wraz z opisem wymaga? dot. obslugi urz?dze?

2.2 zal?czniku nr 2 do SIWZ ? wzor umowy,

2.3 zal?czniku nr 7 do SIWZ ? lista lokalizacji,

2.4 zal?czniku nr 8 do SIWZ ? rozdzielnik sprz?tu.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 200 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia publicznego jest Zakup i dostawa urz?dze? wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpiecze?stwa wojewodztwa ?l?skiego ? ?l?ska policja bli?ej spolecze?stwa.

2. Szczegolowe informacje dotycz?ce opisu przedmiotu zamowienia i jego zakresu znajduj? si? w:

2.1 zal?czniku nr 3 i 3a do SIWZ ?formularz cenowy, wraz z opisem wymaga? dot. obslugi urz?dze?

2.2 zal?czniku nr 2 do SIWZ ? wzor umowy,

2.3 zal?czniku nr 7 do SIWZ ? lista lokalizacji,

2.4 zal?czniku nr 8 do SIWZ ? rozdzielnik sprz?tu.

Opis przedmiotu zamowienia zawiera Rozdzial I SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena oferty / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Suma ilo?ci wydrukow b?bnow / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Pr?dko?? skanowania (dwustronnego jednoprzebiegowego) urz?dzenia wskazanego w poz 1 formularza cenowego (zal. 3 do SIWZ) / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Pr?dko?? drukowania urz?dzenia wskazanego w poz 2 formularza cenowego (zal. 3 do SIWZ) / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: 1138.
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia podstawowego: maksymalnie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zamowienia realizowane w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpiecze?stwa wojewodztwa ?l?skiego ??l?ska policja bli?ej spolecze?stwa wspolfinansowanego z EFRR.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274048
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?Koncept Sp. z o.o. Oddzial w Krakowie
ul. Raclawicka 58
Krakow
30-017
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 124 999.82 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguje odwolanie wobec czynno?ci: ? okre?lenia warunkow udzialu w post?powaniu ? wykluczenia

odwoluj?cego z post?powania o udzielenie zamowienia ? odrzucenia oferty odwoluj?cego ? opisu przedmiotu zamowienia ? wyboru najkorzystniejszej oferty

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia -je?eli zostaly przeslane drog? elektroniczn? lub faksow? albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowie? Publicznych lub Specyfikacji

Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 2 i 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

8. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwolania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej

Zamawiaj?cego, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.

10. Na czynno?ci na ktore nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym na wniesienie odwolania poinformowa? Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez Zamawiaj?cego lub zaniechaniu czynno?ci do ktorej jest on

zobowi?zany.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Laser printers

2017/S 189-386764

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
40-038
Poland
Telephone: +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Fax: +48 322002060
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.slaska.policja.gov.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

ZP-2380-252-48/2017 Zakup i dostawa urz?dze? wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowe Obserwatorium Bezpiecze?stwa wojewodztwa ?l?skiego ? ?l?ska policja bli?ej spolecze?stwa ? post?powanie nr 3.

Reference number: ZP-2380-252-48/2017
II.1.2) Main CPV code
30232110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 200 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274048

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?Koncept Sp. z o.o. Oddzial w Krakowie
ul. Raclawicka 58
Krakow
30-017
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 124 999.82 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Katowice: Laser printers
ND Document number 386764-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place KATOWICE
AU Authority name Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30232110 - Laser printers
OC Original CPV code 30232110 - Laser printers
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.slaska.policja.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >