Poland-Warsaw: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003588646888731
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386763-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

2017/S 189-386763

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Technologii Elektronowej
al. Lotnikow 32/46
Warszawa
02-668
Poland
Telephone: +48 225487743
E-mail: urbanski@ite.waw.pl
Fax: +48 228470631
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.ite.waw.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: nauka

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa modulu do charakteryzacji stalopr?dowej skladaj?cego si? z: probera ostrzowego ? stacji polautomatycznej; analizatora parametrow stalopr?dowych.

Reference number: K1/4/2017
II.1.2) Main CPV code
31700000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego modulu do charakteryzacji stalopr?dowej, skladaj?cego si? z probera ostrzowego ? stacji polautomatycznej oraz analizatora parametrow stalopr?dowych wraz z wyposa?eniem pomocniczym, obslug? gwarancyjn? i serwisow?, dokumentacj? oraz szkoleniami.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 398 070.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Instytut Technologii Elektronowej, al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego modulu do charakteryzacji stalopr?dowej, skladaj?cego si? z probera ostrzowego ? stacji polautomatycznej oraz analizatora parametrow stalopr?dowych wraz z wyposa?eniem pomocniczym, obslug? gwarancyjn? i serwisow?, dokumentacj? oraz szkoleniami. Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamowienia okre?lone s? w zal?czniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Jako?? techniczna urz?dzenia / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-289449
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 008 718.68 EUR
Total value of the contract/lot: 489 626.10 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w nast?puj?cych terminach:

1. Termin wniesienia odwolania wobec czynno?ci zamawiaj?cego wynosi:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane faksem lub drog? elektroniczn?,

b) 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2. Termin wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej zamawiaj?cego.

3. Termin wniesienia odwolania wobec czynno?ci innych ni? wymienione w punktach 1 i 2 wynosi 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

2017/S 189-386763

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Technologii Elektronowej
al. Lotnikow 32/46
Warszawa
02-668
Poland
Telephone: +48 225487743
E-mail: urbanski@ite.waw.pl
Fax: +48 228470631
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.ite.waw.pl

I.5) Main activity
Other activity: nauka

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa modulu do charakteryzacji stalopr?dowej skladaj?cego si? z: probera ostrzowego ? stacji polautomatycznej; analizatora parametrow stalopr?dowych.

Reference number: K1/4/2017
II.1.2) Main CPV code
31700000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 398 070.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 141-289449

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
AM Technologies Sp. z o.o. Sp. k
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 008 718.68 EUR
Total value of the contract/lot: 489 626.10 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
ND Document number 386763-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Instytut Technologii Elektronowej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
OC Original CPV code 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.ite.waw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >