Slovakia-Trnava: Administrative development project services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • A - Research and development
Opps ID: NBD00003588735996086
Posted Date: Oct 2, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 385329-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Trnava: Administrative development project services

2017/S 188-385329

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mesto Trnava
00313114
Trhova 3
Trnava
917 71
Slovakia
Contact person: Mgr. Marcela Brani?ova
Telephone: +421 918947037
E-mail: marcela.branisova@trnava.sk
Fax: +421 333236400
NUTS code: SK021

Internet address(es):

Main address: http://trnava.sk

Address of the buyer profile: http://josephine.proebiz.com

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://josephine.proebiz.com
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://josephine.proebiz.com
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uzemna samosprava
I.5) Main activity
Other activity: uzemna samosprava

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Plan udr?ate?nej mobility mesta Trnava a jeho funk?neho uzemia.

Reference number: UTVO 34333/2017/B?a
II.1.2) Main CPV code
75112100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Predmet zakazky pozostava z funk?nych celkov:

? Plan udr?ate?nej mobility (PUM),

? Planu dopravnej obslu?nosti (?alej len PDO),

? Strategicke environmentalne hodnotenie (?alej len SEA,

? Plan implementacie a monitoringu Planu udr?ate?nej mobility.

Zakazka bude financovana formou poskytnutia nenavratneho finan?neho prispevku z opera?neho programu: Integrovanym regionalnym opera?nym programom 2014?2020 v zmysle rozhodnutia Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR zo d?a 16.2.2017 a to vo vy?ke 95 %.

Kod vyzvy: IROPPOI-SC121-2016-9.

Prioritna os: 1 Bezpe?na a ekologicka doprava v regionoch.

?pecificky cie?: 1.2.1 Zvy?ovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Verejny obstaravate? Mesto Trnava poskytne 5 % mieru spolufinancovania z vlastnych zdrojov.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 676 448.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79300000
72222200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:

Mesto Trnava, Hlavna 1, 917 71.

II.2.4) Description of the procurement:

Predmet zakazky pozostava z funk?nych celkov:

? Plan udr?ate?nej mobility (PUM).

? Planu dopravnej obslu?nosti (?alej len PDO).

? Strategicke environmentalne hodnotenie (?alej len SEA.

? Plan implementacie a monitoringu Planu udr?ate?nej mobility.

Zakazka bude financovana formou poskytnutia nenavratneho finan?neho prispevku z opera?neho programu: Integrovanym regionalnym opera?nym programom 2014-2020 v zmysle rozhodnutia Ministerstva podohospodarstva a rozvoja vidieka SR zo d?a 16.2.2017 a to vo vy?ke 95 % .

Kod vyzvy: IROPPOI-SC121-2016-9.

Prioritna os: 1 Bezpe?na a ekologicka doprava v regionoch.

?pecificky cie?: 1.2.1 Zvy?ovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Verejny obstaravate? Mesto Trnava poskytne 5 % mieru spolufinancovania z vlastnych zdrojov.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 676 448.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: IROP-POI-SC121-2016-9.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Verejneho obstaravania sa mo?e zu?astni? len ten, kto sp??a tieto podmienky u?asti tykajuce sa osobneho postavenia:

a) nebol on, ani jeho ?tatutarny organ, ani ?len ?tatutarneho organu, ani ?len dozorneho organu, ani prokurista pravoplatne odsudeny za trestny ?in korupcie, trestny ?in po?kodzovania finan?nych zaujmov Europskych spolo?enstiev, trestny ?in legalizacie prijmu z trestnej ?innosti, trestny ?in zalo?enia, zosnovania a podporovania zlo?ineckej skupiny, trestny ?in zalo?enia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestny ?in terorizmu a niektorych foriem u?asti na terorizme, trestny ?in obchodovania s ?u?mi, trestny ?in, ktoreho skutkova podstata suvisi s podnikanim alebo trestny ?in machinacie pri verejnom obstaravani a verejnej dra?be,

b) nema nedoplatky poistneho na zdravotne poistenie, socialne poistenie a prispevkov na starobne dochodkove sporenie v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

c) nema da?ove nedoplatky v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlaseny konkurz, nie je v re?trukturalizacii, nie je v likvidacii, ani nebolo proti nemu zastavene konkurzne konanie pre nedostatok majetku alebo zru?eny konkurz pre nedostatok majetku,

e) je opravneny dodava? tovar, uskuto??ova? stavebne prace alebo poskytova? slu?bu,

f) nema ulo?eny zakaz u?asti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone?nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v ?tate sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,

g) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia povinnosti v oblasti ochrany ?ivotneho prostredia, socialneho prava alebo pracovneho prava pod?a osobitnych predpisov, za ktore mu bola pravoplatne ulo?ena sankcia, ktore doka?e verejny obstaravate? a obstaravate? preukaza?,

h) nedopustil sa v predchadzajucich 3 rokoch od vyhlasenia alebo preukazate?neho za?atia verejneho obstaravania zava?neho poru?enia profesijnych povinnosti, ktore doka?e verejny obstaravate? a obstaravate? preukaza?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Uchadza? v ponuke predlo?i nasledovne informacie a dokumenty, ktorymi preukazuje svoje finan?ne alebo ekonomicke postavenie v zmysle zakona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Doklady zmysle ustanovenia 33 ods. 1 pism. a), t. j. vyjadrenie banky alebo pobo?ky zahrani?nej banky. Vo vyjadreni banka alebo pobo?ka zahrani?nej banky potvrdi, ?e uchadza? ako klient tejto banky:

a) si plni svoje zavazky,

b) nie je v nepovolenom debete,

c) be?ny u?et uchadza?a nie je predmetom exekucie.

Zarove? uchadza? predlo?i ?estne prehlasenie, ?e v inych bankach ako tych, ktorych predklada potvrdenia, nema vedene u?ty a ani ?iadne ine zavazky.

Uchadza? alebo zaujemca mo?e na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia vyu?i? finan?ne zdroje inej osoby, bez oh?adu na ich pravny vz?ah. V takomto pripade musi uchadza? alebo zaujemca verejne mu obstaravate?ovi alebo obstaravate?ovi preukaza?, ?e pri plneni zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skuto?ne pou?iva? zdroje osoby, ktorej postavenie vyu?iva na preukazanie finan?neho a ekonomickeho postavenia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchadza? v ponuke predlo?i nasledovne informacie a dokumenty, ktorymi preukazuje technicku sposobilos? na poskytnutie tovarov a slu?by, t. j. doklady pod?a 34 ods. 1 pism. b) a g) zakona o verejnom obstaravani.

Uchadza? alebo zaujemca mo?e na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti vyu?i? technicke a odborne kapacity inej osoby, bez oh?adu na ich pravny vz?ah. V takomto pripade musi uchadza? alebo zaujemca verejnemu obstaravate?ovi alebo obstaravate?ovi preukaza?, ?e pri plneni zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skuto?ne pou?iva? kapacity osoby, ktorej sposobilos? vyu?iva na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti. Skuto?nos? pod?a druhej vety preukazuje zaujemca alebo uchadza? pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukaza? svoju technicku sposobilos? alebo odbornu sposobilos?. Z pisomnej zmluvy musi vyplyva? zavazok osoby, ?e poskytne svoje kapacity po?as celeho trvania zmluvneho vz?ahu.

Skupina dodavate?ov v zmysle 37 ods. 3 preukazuje splnenie podmienok u?asti vo verejnom obstaravani tykajucich sa osobneho postavenia za ka?deho ?lena skupiny osobitne a splnenie podmienok u?asti vo verejnom obstaravani tykajucich sa finan?neho a ekonomickeho postavenia a technickej sposobilosti alebo odbornej sposobilosti preukazuje spolo?ne.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Podmienky vykonania zakazky su ?pecifikovane v su?a?nych podkladoch.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 13:00
Place:

Radnica, Hlavna 1, 917 71 Trnava.

Information about authorised persons and opening procedure:

Komisia menovana ?tatutarnym zastupcom verejneho obstaravate?a.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

D).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urad pre verejne obstaravanie
Ru?ova dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
30/09/2017 S188 - - Services - Contract notice - Open procedure

Slovakia-Trnava: Administrative development project services

2017/S 188-385329

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mesto Trnava
00313114
Trhova 3
Trnava
917 71
Slovakia
Contact person: Mgr. Marcela Brani?ova
Telephone: +421 918947037
E-mail: marcela.branisova@trnava.sk
Fax: +421 333236400
NUTS code: SK021

Internet address(es):

Main address: http://trnava.sk

Address of the buyer profile: http://josephine.proebiz.com

I.5) Main activity
Other activity: uzemna samosprava

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Plan udr?ate?nej mobility mesta Trnava a jeho funk?neho uzemia.

Reference number: UTVO 34333/2017/B?a
II.1.2) Main CPV code
75112100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 676 448.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79300000
72222200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SK
NUTS code: SK021
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 676 448.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Slovakia-Trnava: Administrative development project services
ND Document number 385329-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place TRNAVA
AU Authority name Mesto Trnava (00313114)
OL Original language SK
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country SK
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 72222200 - Information systems or technology planning services
75112100 - Administrative development project services
79300000 - Market and economic research; polling and statistics
OC Original CPV code 72222200 - Information systems or technology planning services
75112100 - Administrative development project services
79300000 - Market and economic research; polling and statistics
RC NUTS code SK
SK021
IA Internet address (URL) http://trnava.sk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >