Denmark-Frederikshavn: Refuse skips

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003588851120213
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 386716-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Frederikshavn: Refuse skips

2017/S 189-386716

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Frederikshavn Affald A/S
30179358
Knivholtvej 15
Frederikshavn
9900
Denmark
Contact person: Dorthe Andreasen
E-mail: dhan@forsyningen.dk
NUTS code: DK050

Internet address(es):

Main address: http://www.forsyningen.dk/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering og udbringning af affaldsbeholdere.

II.1.2) Main CPV code
44613700
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Udbuddet omfatter levering og udbringning af affaldsbeholdere. Det omfatter ca. 2 200 stk. 140-liters, 18 000 stk. 240 liters, 600 stk. 400 liters, 1 000 stk. 660 liters affaldsbeholdere. Hertil kommer levering af ca. 21 800 kkkenspande og 21 800 affaldsposeruller.

Leverandren skal sta for klargring af beholderne, herunder montering af hjul, lag og skillevgge samt pastning af klistermrker. Leverandren skal udbringe affaldsbeholdere, kkkenspande, affaldsposeruller og infomateriale til grundejerne i Frederikshavn Kommune i marts 2018.

Leverandren skal efter bestilling leverer containere og reservedele i kontraktperioden. Det forventes at der skal leveres ca. 600 containere arligt.

Leverandren skal give tilbud pa en option vedrrende levering, montering og tagging af RFID chips.

Leverandren kan give bud pa en option vedrrende hjemtagning af affaldsbeholdere i byomrader.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 19 054 624.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK050
II.2.4) Description of the procurement:

Udbuddet omfatter levering og udbringning af affaldsbeholdere. Det omfatter ca. 2 200 stk. 140-liters, 18 000 stk. 240 liters, 600 stk. 400 liters, 1 000 stk. 660 liters affaldsbeholdere. Hertil kommer levering af ca. 21 800 kkkenspande og 21 800 affaldsposeruller.

Leverandren skal sta for klargring af beholderne, herunder montering af hjul, lag og skillevgge samt pastning af klistermrker. Leverandren skal udbringe affaldsbeholdere, kkkenspande, affaldsposeruller og infomateriale til grundejerne i Frederikshavn Kommune i marts 2018.

Leverandren skal efter bestilling leverer containere og reservedele i kontraktperioden. Det forventes at der skal leveres ca. 600 containere arligt.

Leverandren skal give tilbud pa en option vedrrende levering, montering og tagging af RFID chips.

Leverandren kan give bud pa en option vedrrende hjemtagning af affaldsbeholdere i byomrader.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Leverandren skal give tilbud pa en option vedrrende levering, montering og tagging af RFID chips.

Leverandren kan give bud pa en option vedrrende hjemtagning af affaldsbeholdere i byomrader.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 131-267607
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Levering og udbringning af affaldsbeholdere.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Joca A/S
18660830
Industrivej 6
Vinderup
7830
Denmark
Telephone: +45 97443666
E-mail: joca@joca.dk
NUTS code: DK050

Internet address: https://joca.dk/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 054 624.00 DKK
Total value of the contract/lot: 19 054 624.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Udbudsmaterialet kan downloades pa: www.forsyningen.dk

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlgges tilstrkkelig dokumentation for palidelighed, jf. Udbudslovens 138, udelukkes tilbudsgiver fra udbudsprocessen safremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens 135 og 136 og de frivillige udelukkelsesgrunde i 137, stk. 1, nr. 2.

Flgende dokumentation skal fremlgges af den som ordregiver har til hensigt at indga kontrakt med:

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens 135, stk. 1 og/eller 3 og 137, stk. 1 nr. 2 fremlgges:

Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i 135, stk. 1.

Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pagldende land som bevis for, at ansgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i 135, stk. 3 og 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlgge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten ma maksimalt vre 6 maneder gammel, regnet fra tilbudsfristen udlb.

For udenlandske tilbudsgivere glder, at safremt der ikke udstedes de nvnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklring under ed eller erklring pa tro og love i overensstemmelse med udbudslovens 153, stk. 2.

Tilbudsgivers egnethed, minimumskrav til konomisk og finansiel kapacitet:

Revideret arsregnskab eller revisorattesteret dokument, der indeholder oplysning om tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsar. Safremt tilbudsgiver ikke har eksisteret i 1 regnskabsar, er dokumentation fremsendt i form af revisorerklringen, der medsendes sammen med ESPD.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver sttter sig pa:

Safremt tilbudsgiver har baseret sig pa en anden juridisk enhed i opfyldelsen af minimumskrav for egnethed vedlgges en erklring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til radighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven.

Denne anden juridiske enhed, som tilbudsgiver har stttet sig pa, skal ligeledes fremlgge relevant dokumentation for oplysningerne i ESPD-dokument.

Sammenslutning af konomiske aktrer:

Alle deltagere i sammenslutningen skal fremlgge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Der skal desuden vedlgges en erklring der statuerer, at deltagerne hfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Erklringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager der er udpeget til at indga aftaler med ordregiver pa sammenslutningens vegne.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenvnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres om opsttende virkning af klagen.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Frederikshavn: Refuse skips

2017/S 189-386716

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Frederikshavn Affald A/S
30179358
Knivholtvej 15
Frederikshavn
9900
Denmark
Contact person: Dorthe Andreasen
E-mail: dhan@forsyningen.dk
NUTS code: DK050

Internet address(es):

Main address: http://www.forsyningen.dk/

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering og udbringning af affaldsbeholdere.

II.1.2) Main CPV code
44613700
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 19 054 624.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK050

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 131-267607

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Levering og udbringning af affaldsbeholdere.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Joca A/S
18660830
Industrivej 6
Vinderup
7830
Denmark
Telephone: +45 97443666
E-mail: joca@joca.dk
NUTS code: DK050

Internet address: https://joca.dk/

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 054 624.00 DKK
Total value of the contract/lot: 19 054 624.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Denmark-Frederikshavn: Refuse skips
ND Document number 386716-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place FREDERIKSHAVN
AU Authority name Frederikshavn Affald A/S (30179358)
OL Original language DA
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 44613700 - Refuse skips
OC Original CPV code 44613700 - Refuse skips
RC NUTS code DK050
IA Internet address (URL) http://www.forsyningen.dk/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >