Poland-Warsaw: Pharmaceutical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003588861266246
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 388602-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Pharmaceutical products

2017/S 190-388602

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
04-730
Poland
Contact person: Malgorzata Dorengowska-Grabowska
Telephone: +48 228151725
E-mail: m.dorengowska-grabowska@ipczd.pl
Fax: +48 228151015
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.czd.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.czd.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

ZP/CZD/159/17 Dostawa produktu leczniczego ? Deferasiroxum.

Reference number: ZP/CZD/159/17
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Deferasiroxum 250 mg x 28 tabletek do sporz?dzania zawiesiny doustnej

Deferasiroxum 500 mg x 28 tabletek do sporz?dzania zawiesiny doustnej.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiaj?cego.

II.2.4) Description of the procurement:

Deferasiroxum 250 mg x 28 tabletek do sporz?dzania zawiesiny doustnej 13 opakowa?

Deferasiroxum 500 mg x 28 tabletek do sporz?dzania zawiesiny doustnej 13 opakowa?.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 53 638.52 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ka?dy skladaj?cy ofert? Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 268 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Aktualna koncesja/zezwolenie GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/skladu celnego/ skladu konsygnacyjnego.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy ? zal?cznikiem nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego, budynek K, pokoj 104.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu:

2. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow wymaganych do zlo?enia przez Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia:

2.1.W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

a) aktualna koncesja/zezwolenie GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej / skladu celnego / skladu konsygnacyjnego

2.2. W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

3. W odpowiedzi na zamieszczon? informacj?, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp nale?y przedlo?y?:

a) o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej: w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. Oferta musi zawiera? nast?puj?ce dokumenty i o?wiadczenia:

a) wypelniony i podpisany formularz ofertowy,

b) JEDZ-o?wiadczenie Wykonawcy,

c) wypelniony i podpisany formularz cenowy wg zal. nr 5 do SIWZ

5. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie o ktorym mowa w pkt 4.b) powy?ej sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.

6. Skladanie oferty odbywa si? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 roku nr 1113 z dnia 26.7.2016 z po?n. zm),osobi?cie lub za po?rednictwem posla?ca.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
KIO
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www:uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
zgodnie z pkt VI.4.1) ogloszenia
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
zgodnie z pkt VI.4.1) ogloszenia
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Pharmaceutical products

2017/S 190-388602

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
al. Dzieci Polskich 20
Warszawa
04-730
Poland
Contact person: Malgorzata Dorengowska-Grabowska
Telephone: +48 228151725
E-mail: m.dorengowska-grabowska@ipczd.pl
Fax: +48 228151015
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.czd.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

ZP/CZD/159/17 Dostawa produktu leczniczego ? Deferasiroxum.

Reference number: ZP/CZD/159/17
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 53 638.52 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Pharmaceutical products
ND Document number 388602-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Instytut ?Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
OC Original CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.czd.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >