Poland-Cz?stochowa: Construction management services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003588916203255
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 389653-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Cz?stochowa: Construction management services

2017/S 190-389653

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zarz?d Drog i Transportu w Cz?stochowie
ul. Popieluszki 4/6
Cz?stochowa
42-217
Poland
Contact person: Jaroslaw Brymora, Kamil Drabi?ski
Telephone: +48 343664337/152
E-mail: zp@mzd.czest.pl
Fax: +48 343664337/160
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.mzd.czest.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug zwi?zanych z pelnieniem funkcji In?yniera Kontraktu oraz nadzor i rozliczenie robot przy realizacji Projektu pod nazw?: Rozbudowa DK-46 ? ulicy Glownej i ulicy Przeja.

Reference number: MZDiT.ZP.3411-69/2017
II.1.2) Main CPV code
71540000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na ?wiadczeniu uslug zwi?zanych z pelnieniem funkcji In?yniera Kontraktu oraz nadzor i rozliczenie robot przy realizacji Projektu pod nazw?: Rozbudowa DK-46 ? ulicy Glownej i ulicy Przejazdowej wraz z budowa obej?cia ul. ?w. Barbary do ul. Pulaskiego w Cz?stochowie, dla procedury [Zaprojektuj i zbuduj]:

1. Zarz?dzanie Kontraktem w imieniu Zamawiaj?cego w calym okresie realizacji robot obj?tych Kontraktem;

2. Pelnienie funkcji In?yniera zgodnie z rol?, jak? przypisano In?ynierowi Kontraktu w Kontrakcie, jak rownie? pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwole? na prowadzenie budowy, pelnienie funkcji koordynatora zespolu nadzoru inwestorskiego w znaczeniu art. 27 ustawy ? Prawo Budowlane ? nad robotami w zakresie:

? Konstrukcji nawierzchni jezdni, ci?gow rowerowych i pieszych;

? Obiektow in?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 076 127.00 PLN / Highest offer: 2 563 320.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224
Main site or place of performance:

Cz?stochowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegaj?ca na ?wiadczeniu uslug zwi?zanych z pelnieniem funkcji In?yniera Kontraktu oraz nadzor i rozliczenie robot przy realizacji Projektu pod nazw?: Rozbudowa DK-46 ? ulicy Glownej i ulicy Przejazdowej wraz z budowa obej?cia ul. ?w. Barbary do ul. Pulaskiego w Cz?stochowie, dla procedury [Zaprojektuj i zbuduj]:

1. Zarz?dzanie Kontraktem w imieniu Zamawiaj?cego w calym okresie realizacji robot obj?tych Kontraktem;

2. Pelnienie funkcji In?yniera zgodnie z rol?, jak? przypisano In?ynierowi Kontraktu w Kontrakcie, jak rownie? pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwole? na prowadzenie budowy, pelnienie funkcji koordynatora zespolu nadzoru inwestorskiego w znaczeniu art. 27 ustawy ? Prawo Budowlane ? nad robotami w zakresie:

? Konstrukcji nawierzchni jezdni, ci?gow rowerowych i pieszych;

? Obiektow in?ynieryjnych;

? Budowy odwodnienia drogi;

? Budowy o?wietlenia drogi;

? Budowy ekranow d?wi?kochlonnych i d?wi?kochronnych;

? Robot rozbiorkowych;

? Przebudowy koliduj?cych urz?dze? infrastruktury podziemnej i naziemnej;

? Budow? infrastruktury na przejazdach kolejowych;

? Zagospodarowania zieleni?;

? Innych robot zwi?zanych z realizacj? kontraktu.

3. Pelnienie funkcji Weryfikatora dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawc? robot budowlanych w procedurze [zaprojektuj i zbuduj] dla zakresu:

? Konstrukcji nawierzchni jezdni, ci?gow rowerowych i pieszych;

? Obiektow in?ynieryjnych;

? Budowy odwodnienia drogi;

? Budowy o?wietlenia drogi;

? Budowy ekranow d?wi?kochlonnych i d?wi?kochronnych;

? Robot rozbiorkowych;

? Przebudowy koliduj?cych urz?dze? infrastruktury podziemnej i naziemnej;

? Budow? infrastruktury na przejazdach kolejowych;

? Zagospodarowania zieleni?;

? Innych robot zwi?zanych z realizacj? kontraktu.

4. Wspolpraca z Zamawiaj?cym w zakresie rozliczania i monitoringu projektu wobec Instytucji Zarz?dzaj?cej Programem Operacyjnym Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014 ? 2020 (POi? 2014 ? 2020).

Szczegolowy zakres czynno?ci obj?tych zamowieniem podano w Zal?czniku nr 1 do Umowy ? Zakres Uslug ? stanowi?cym cz??? niniejszego SIWZ. Zamawiaj?cy toczy post?powanie o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych w procedurze [zaprojektuj i zbuduj] dla zadania pn.: Rozbudowa DK-46 ? ulicy Glownej i ulicy Przejazdowej wraz z budowa obej?cia ul. ?w. Barbary do ul. Pulaskiego w Cz?stochowie, dla procedury [Zaprojektuj i zbuduj].

Zamawiaj?cy wymaga udzielenia 60 (sze??dziesi?cio) miesi?cznej r?kojmi za wady oraz gwarancji jako?ci licz?c od daty wskazanej w 3 ust 2 Umowy.

Zadanie wspolfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie in?yniera kontraktu (I) / Weighting: 15
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie inspektora nadzoru bran?y drogowej (D) / Weighting: 15
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie inspektora nadzoru bran?y mostowej (M) / Weighting: 10
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zadanie wspolfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240098
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 319/2017
Title:

?wiadczenie uslug zwi?zanych z pelnieniem funkcji In?yniera Kontraktu oraz nadzor i rozliczenie robot przy realizacji Projektu pod nazw?: Rozbudowa DK-46 ? ulicy Glownej i ulicy Przejazdowej wraz z bu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy Primex mgr in?. Marek Lyszczarz
al. JP II 132
Cz?stochowa
42-200
Poland
Telephone: +48 343243778
E-mail: biuro@primex-inwestycje.pl
Fax: +48 343243778
NUTS code: PL224
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 992 445.60 PLN
Total value of the contract/lot: 874 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wykonanie cz??ci dotycz?cej doradztwa technicznego i konsultacji.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
O
O
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

.1. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy-Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy-Pzp.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy-Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy-Pzp.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy-Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Odwolanie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy -Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

9. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Cz?stochowa: Construction management services

2017/S 190-389653

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zarz?d Drog i Transportu w Cz?stochowie
ul. Popieluszki 4/6
Cz?stochowa
42-217
Poland
Contact person: Jaroslaw Brymora, Kamil Drabi?ski
Telephone: +48 343664337/152
E-mail: zp@mzd.czest.pl
Fax: +48 343664337/160
NUTS code: PL224

Internet address(es):

Main address: www.mzd.czest.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug zwi?zanych z pelnieniem funkcji In?yniera Kontraktu oraz nadzor i rozliczenie robot przy realizacji Projektu pod nazw?: Rozbudowa DK-46 ? ulicy Glownej i ulicy Przeja.

Reference number: MZDiT.ZP.3411-69/2017
II.1.2) Main CPV code
71540000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 076 127.00 PLN / Highest offer: 2 563 320.00 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71520000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL224

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 119-240098

Section V: Award of contract

Contract No: 319/2017
Title:

?wiadczenie uslug zwi?zanych z pelnieniem funkcji In?yniera Kontraktu oraz nadzor i rozliczenie robot przy realizacji Projektu pod nazw?: Rozbudowa DK-46 ? ulicy Glownej i ulicy Przejazdowej wraz z bu

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy Primex mgr in?. Marek Lyszczarz
al. JP II 132
Cz?stochowa
42-200
Poland
Telephone: +48 343243778
E-mail: biuro@primex-inwestycje.pl
Fax: +48 343243778
NUTS code: PL224
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 992 445.60 PLN
Total value of the contract/lot: 874 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Cz?stochowa: Construction management services
ND Document number 389653-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place CZ?STOCHOWA
AU Authority name Miejski Zarz?d Drog i Transportu w Cz?stochowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71520000 - Construction supervision services
71540000 - Construction management services
OC Original CPV code 71520000 - Construction supervision services
71540000 - Construction management services
RC NUTS code PL224
IA Internet address (URL) www.mzd.czest.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >