Poland-Wroclaw: Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003589116520160
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 389361-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

2017/S 190-389361

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Policji we Wroclawiu
ul. Podwale 31-33
Wroclaw
50-040
Poland
Contact person: Wydzial Zamowie? Publicznych i Funduszy Pomocowych
Telephone: +48 713403978
E-mail: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Fax: +48 713404887
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Address of the buyer profile: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowych uslug napraw powypadkowych pojazdow slu?bowych garnizonu dolno?l?skiego Policji.

Reference number: PU-2380-224-027-130/2017/MR
II.1.2) Main CPV code
50100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowych uslug napraw powypadkowych pojazdow slu?bowych garnizonu dolno?l?skiego Policji.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
Main site or place of performance:

Jeden punkt odbioru i dostaw pojazdow zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Wroclawia i powiatu Wroclawskiego.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowych uslug napraw powypadkowych pojazdow slu?bowych garnizonu dolno?l?skiego Policji.

Uslugi b?d?ce przedmiotem zamowienia to m.in.:

1.1. Kompleksowa naprawa pojazdow powypadkowych obejmuj?cym swym zakresem mi?dzy innymi naprawy blacharsko-lakiernicze, mechaniczne, elektromechaniczne oraz inne, ktore nast?pily w wyniku szkod komunikacyjnych lub innych zdarze? losowych i dewastacji, a tak?e mycie i wysprz?tanie pojazdu po zako?czeniu czynno?ci zwi?zanych z naprawami pojazdow.

1.2. Naprawy pojazdow b?d? realizowane systematycznie, w miar? bie??cych zdarze? (uszkodze? i kolizji) z udzialem pojazdow slu?bowych, a przedmiotem napraw mog? by? pojazdy oznakowane i nieoznakowane, pojazdy osobowe, osobowo-terenowe, furgony o dopuszczalnej masie calkowitej do 3,5 tony.

1.3. Przez napraw? pojazdu uznaje si? pelne przywrocenie pojazdu do stanu sprzed szkody, (w tym rownie? uzupelnienie czynnika w klimatyzacji, wykonanie stosownych ustawie? geometrii zawieszenia czy o?wietlenia, a tak?e usuni?cie sygnalizowanych bl?dow powstalych w wyniku uszkodzenia, itp. w przypadku, gdy jest to zwi?zane z usuwan? szkod?) l?cznie z napraw?/wymian? specjalistycznego wyposa?enia policyjnego (np. sygnalizacji ?wietlnej, sygnalizacji d?wi?kowej itp.), zabudowy specjalistycznej, a tak?e oznakowaniem pojazdu uszkodzonego.

1.4.W ramach przedmiotu zamowienia dokonywane b?d? naprawy finansowane zarowno przez zamawiaj?cego jak rownie? ? w przypadku rozlicze? bezgotowkowych- przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

2.Minimalne wymagania techniczne (wyposa?enie warsztatu), jako?ciowe i funkcjonalne przedmiotu zamowienia zostaly okre?lone przez Zamawiaj?cego w zal?czniku numer 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia pn. Opis przedmiotu zamowienia.

3.Wymagania dotycz?ce warunkow realizacji, odbiorow i warunkow platno?ci zostaly okre?lone w IPU, ktore stanowi? zal?czniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres udzielonej gwarancji na wykonan? uslug? / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas wykonania uslugi przy naprawie do warto?ci 3 500 PLN brutto okre?lony w dniach roboczych / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas wykonania uslugi przy naprawie powy?ej warto?ci 3 500 PLN brutto okre?lony w dniach roboczych / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy

Wymaga si? wniesienia wadium w wysoko?ci: 20 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i ust. 11 ustawy Pzp.

Do oferty Wyk zobowi?zani s? dol?czy? aktualny na dzie? skladania ofert o?wiadczenia wlasnego wykonawcy, stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawca sklada powy?sze o?wiad za pomoc? formularza dokumentu JEDZ, w zakresie w nim wskazanym.

Zgod z 5 ust. 1 RMR z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), od wykonawcy, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona wymagane jest, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, przedstawienie:

1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert

2.o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci (zal nr 5 do SIWZ)

3. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (zal nr 5 do SIWZ)

Wykonawca nie jest obowi?zany do zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa powy?ej, je?eli zamawiaj?cy posiada o?wiadczenia lub dokumenty dotycz?ce tego wykonawcy lub mo?e je uzyska? za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych, w szczegolno?ci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji dzialalno?ci podmiotow realizuj?cych zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Zamawiaj?cy korzysta z internetowego repozytorium za?wiadcze? e ?Certis.

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa powy?ej sklada:

a) w przypadku dokumentu, o ktorym mowa w pkt 2.1. powy?ej ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 4 lit. a) powy?ej powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 4 a powy?ej, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o ktorym mowa w pkt. 5 powy?ej stosuje si? odpowiednio.

dalsza cz??? zapisow sekcji III.1.1) znajduje si? w sekcji III.1.2).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunkow udzialu w post?powaniu

dalszy ci?g zapisow sekcji III.1.1)

W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w Rozdziale IX.II pkt. 2.1 SIWZ, sklada dokument, o ktorym mowa w Rozdziale IX.II pkt. 4 lit. a) SIWZ, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o ktorym mowa w pkt. 5 powy?ej stosuje si? odpowiednio.

W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.

Je?eli b?dzie to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawc? do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w post?powaniu lub kryteria selekcji, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.

2.1 Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamowie? publicznych Wykonawca (w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia ? ka?dy z Wykonawcow), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy Zamawiaj?cy okre?lil w IPU zal?cznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:15
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego Komenda Wojewodzka Policji we Wroclawiu, ul. Podwale 31-33; 50-040 Wroclaw pok. 129.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Wraz z ofert? wykonawca sklada: ? formularz ofertowy

? dokument JEDZ

Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie z Pelnomocnikiem Konsorcjum je?eli zal?czone pelnomocnictwo nie b?dzie wskazywalo inaczej.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ?aden z nich nie mo?e podlega? wykluczeniu.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow, ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie sklada JEDZ (w zakresie okre?lonym dla Wykonawcy samodzielnego). Dokumenty te potwierdzaj? brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje brak podstaw wykluczenia.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej sklada ka?dy z Wykonawcow.

W przypadku wnoszenia oferty przez wspolnikow spolki cywilnej nale?y zal?czy? dodatkowo gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspolnikow ? pelnomocnictwo wspolnikow do reprezentowania w post?powaniu lub do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspolnikow lub ich prawnie upowa?nionych przedstawicieli. Pelnomocnictwo winno by? przedstawione w formie oryginalu b?d? kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez notariusza.

Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu nie ??da zlo?enia o?wiadczenia JEDZ od podwykonawcow

Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert? przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia. Wykonawca mo?e zleca? wykonanie uslugi podwykonawcom w zakresie: prac wulkanizacyjnych i monta?u kol, oznakowania pojazdow, naprawy specjalistycznego sprz?tu Policji.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej (art. 182 ust.2 pkt 1 Ustawy).

Odwolanie wobec czynno?ci innych wnosi si? w terminie 10 dnia od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

Ponadto odwolania przysluguje od okoliczno?ci wskazanych w art. 182 ust. 4 ustawy.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, ktor? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie nie przysluguje skarga kasacyjna.

Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze:

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej, ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa, Polska. e-mail:

odwolania@uzp.gov.pl . Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl .

Faks +48 224587800.

9. ?rodlo, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat skladania odwola?:

Prezes Krajowej Izby Odwolawczej, ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa, Polska. e-mail odwolania@uzp.gov.pl . Tel. +48 224587801. Faks +48 2245878 00

URL: http://www.uzp.gov.pl .

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

2017/S 190-389361

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Wojewodzka Policji we Wroclawiu
ul. Podwale 31-33
Wroclaw
50-040
Poland
Contact person: Wydzial Zamowie? Publicznych i Funduszy Pomocowych
Telephone: +48 713403978
E-mail: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl
Fax: +48 713404887
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Address of the buyer profile: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie kompleksowych uslug napraw powypadkowych pojazdow slu?bowych garnizonu dolno?l?skiego Policji.

Reference number: PU-2380-224-027-130/2017/MR
II.1.2) Main CPV code
50100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL514
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
ND Document number 389361-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WROCLAW
AU Authority name Komenda Wojewodzka Policji we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
OC Original CPV code 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
RC NUTS code PL514
IA Internet address (URL) www.dolnoslaska.policja.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >