Poland-Pozna?: Machines and apparatus for testing and measuring

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • H - Quality Control, Testing, and Inspection Services
Opps ID: NBD00003589656807497
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388747-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Machines and apparatus for testing and measuring

2017/S 190-388747

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Wlokien Naturalnych i Ro?lin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71B
Pozna?
60-541
Poland
Contact person: Arletta Budzy?ska
Telephone: +48 618455807
E-mail: przetarg@iwnirz.pl
Fax: +48 618417830
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.iwnirz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.iwnirz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: prowadzenie bada? naukowych w dziedzinie pozostalych nauk przyrodniczych i technicznych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa aparatury naukowo ? badawczej do analizy DNA.

Reference number: TA/Zp-10/17
II.1.2) Main CPV code
38540000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa w trybie przetargu nieograniczonego nast?puj?cych (fabrycznie nowych i wolnych do wad prawnych i fizycznych) urz?dze? aparatury naukowo ? badawczej do analizy DNA: Analizator genetyczny do przeprowadzania reakcji sekwencjonowania metod? kapilarn?

wraz z wyposa?eniem (w tym stosownym oprogramowaniem); Wysokoprzepustowy sekwenator wraz z wyposa?eniem (w tym stosownym oprogramowaniem); Generator emulsji do analizy kwasow nukleinowych metod? digital PCR wraz z wyposa?eniem (w tym stosownym oprogramowaniem).

2. Zamawiaj?cy dokonuje wyodr?bnienia przedmiotu niniejszego zamowienia na 3 samodzielne cz??ci. Cz??? nr 1 stanowi dostawa ww. analizatora do przeprowadzania reakcji sekwencjonowania metod? kapilarn? z wyposa?eniem. Cz??? nr 2 stanowi dostawa ww. wysokoprzepustowego sekwenatora z wyposa?eniem. Cz??? nr 3 dostawa ww. generatora emulsji do analizy kwasow nukleinowych metod? digital PCR z wyposa?eniem. Dalsze szczegoly poni?ej.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa analizatora do przeprowadzania reakcji sekwencjonowania metod? kapilarn? z wyposa?eniem

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38540000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Plewiska k/Poznania, ul. Kolejowa 2.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa analizatora do przeprowadzania reakcji sekwencjonowania metod? kapilarn?

z wyposa?eniem

1. W zakres niniejszej Cz??ci wchodzi minimum:

1) Sprzeda?, dostarczenie i wydanie Zamawiaj?cemu zaoferowanego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci;

2) Zapewnienie Zamawiaj?cemu (w postaci minimum licencji bezterminowej, pelnej

i jednostanowiskowej) prawa do legalnego korzystania z programow komputerowych

w ramach oferowanego w ramach niniejszej Cz??ci zamowienia (wskazanego w SIWZ dla niniejszej Cz??ci, jak te? ewentualne inne programy komputerowe,

je?eli programy te stanowi? b?d? cz??ci skladowe lub przynale?no?ci niezb?dne

do korzystania zaoferowanego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci);

3) Udzielenie gwarancji na zaoferowany i dostarczony Zamawiaj?cemu przedmiot zamowienia z niniejszej Cz??ci, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krotszy ni? 12 miesi?cy od daty jego wydania Zamawiaj?cemu.

4) Wydanie Zamawiaj?cemu: instrukcji obslugi ww. analizatora oraz wydanie Zamawiaj?cemu dokumentu gwarancyjnego na okoliczno?? udzielenia gwarancji, o ktorej mowa w pkt 3) powy?ej, a tak?e innych dokumentow, niezb?dnych Zamawiaj?cemu do korzystania

z zaoferowanego i dostarczonego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci

5) Instalacja (spasowanie, zestawienie, podl?czenie) zaoferowanego i dostarczonego

przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci

2. W zakres niniejszej cz??ci wchodzi rownie?:

1) Wykonanie wzajemnej konfiguracji (w tym konfiguracji informatycznej) poszczegolnych urz?dze? i innych elementow zaoferowanego i dostarczonego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci, a tak?e wykonaniu pierwszego probnego uruchomienia (rozruchu)

2) Przeprowadzenie szkolenia instrukta?owego dla personelu (osob) Zamawiaj?cego maj?cego na celu wst?pne przygotowanie tych osob do poprawnej obslugi

i praktycznej eksploatacji na zaoferowany i dostarczony Zamawiaj?cemu przedmiot zamowienia z niniejszej Cz??ci

3) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiaj?cego innych ?wiadcze? w zwi?zku z udzielon? gwarancj? na zaoferowany przedmiot zamowienia z niniejszej Cz??ci oraz obowi?zkami Wykonawcy wynikaj?cymi z r?kojmi za wady.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

W stosunku do czynno?ci z ust. 2 w sekcji II.2.4), tj. konfiguracji, rozruchu, szkolenia instrukta?owego, usuwania wad i wyk. innych ?wiadcze? w zwi?zku z gwarancj? i odpowiedzialno?ci? z tytulu r?kojmi) ? termin wskazany w sekcji II.2.7) dla zam. z niniejszej Cz??ci nr 1 mo?e by? przesuni?ty o 30 dni (szczegoly ? SIWZ, wzor umowy). Wadium do wniesienia na Cz??? nr 1 jest w wysoko?ci 5000 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa wysokoprzepustowego sekwenatora z wyposa?eniem

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Plewiska k/Pozna?, ul. Kolejowa 2.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa wysokoprzepustowego sekwenatora z wyposa?eniem z wyposa?eniem

1. W zakres niniejszej Cz??ci wchodzi minimum:

1) Sprzeda?, dostarczenie i wydanie Zamawiaj?cemu zaoferowanego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci;

2) Zapewnienie Zamawiaj?cemu (w postaci minimum licencji bezterminowej, pelnej

i jednostanowiskowej) prawa do legalnego korzystania z programow komputerowych

w ramach oferowanego w ramach niniejszej Cz??ci zamowienia (wskazanego w SIWZ dla niniejszej Cz??ci, jak te? ewentualne inne programy komputerowe,

je?eli programy te stanowi? b?d? cz??ci skladowe lub przynale?no?ci niezb?dne

do korzystania zaoferowanego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci);

3) Udzielenie gwarancji na zaoferowany i dostarczony Zamawiaj?cemu przedmiot zamowienia z niniejszej Cz??ci, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krotszy ni? 12 miesi?cy od daty jego wydania Zamawiaj?cemu.

4) Wydanie Zamawiaj?cemu: instrukcji obslugi ww. analizatora oraz wydanie Zamawiaj?cemu dokumentu gwarancyjnego na okoliczno?? udzielenia gwarancji, o ktorej mowa w pkt 3) powy?ej, a tak?e innych dokumentow, niezb?dnych Zamawiaj?cemu do korzystania

z zaoferowanego i dostarczonego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci

5) Instalacja (spasowanie, zestawienie, podl?czenie) zaoferowanego i dostarczonego

przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci

2. W zakres niniejszej cz??ci wchodzi rownie?:

1) Wykonanie wzajemnej konfiguracji (w tym konfiguracji informatycznej) poszczegolnych urz?dze? i innych elementow zaoferowanego i dostarczonego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci, a tak?e wykonaniu pierwszego probnego uruchomienia (rozruchu)

2) Przeprowadzenie szkolenia instrukta?owego dla personelu (osob) Zamawiaj?cego maj?cego na celu wst?pne przygotowanie tych osob do poprawnej obslugi

i praktycznej eksploatacji na zaoferowany i dostarczony Zamawiaj?cemu przedmiot zamowienia z niniejszej Cz??ci

3) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiaj?cego innych ?wiadcze? w zwi?zku z udzielon? gwarancj? na zaoferowany przedmiot zamowienia z niniejszej Cz??ci oraz obowi?zkami Wykonawcy wynikaj?cymi z r?kojmi za wady.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

W stosunku do czynno?ci z ust. 2 w sekcji II.2.4), tj. konfiguracji, rozruchu, szkolenia instrukta?owego, usuwania wad i wyk. innych ?wiadcze? w zwi?zku z gwarancj? i odpowiedzialno?ci? z tytulu r?kojmi) ? termin wskazany w sekcji II.2.7) dla zam. z niniejszej Cz??ci nr 2 mo?e by? przesuni?ty o 30 dni (szczegoly ? SIWZ, wzor umowy). Wadium do wniesienia na Cz??? nr 2 jest w wysoko?ci 6 000 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa generatora emulsji do analizy kwasow nukleinowych metod? digital PCR z wyposa?eniem

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
38540000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
Main site or place of performance:

Plewiska k/Poznania, ul. Kolejowa 2.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawageneratora emulsji do analizy kwasow nukleinowych metod? digital PCR z wyposa?eniem

1. W zakres niniejszej Cz??ci wchodzi minimum:

1) Sprzeda?, dostarczenie i wydanie Zamawiaj?cemu zaoferowanego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci;

2) Zapewnienie Zamawiaj?cemu (w postaci minimum licencji bezterminowej, pelnej

i jednostanowiskowej) prawa do legalnego korzystania z programow komputerowych

w ramach oferowanego w ramach niniejszej Cz??ci zamowienia (wskazanego w SIWZ dla niniejszej Cz??ci, jak te? ewentualne inne programy komputerowe,

je?eli programy te stanowi? b?d? cz??ci skladowe lub przynale?no?ci niezb?dne

do korzystania zaoferowanego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci);

3) Udzielenie gwarancji na zaoferowany i dostarczony Zamawiaj?cemu przedmiot zamowienia z niniejszej Cz??ci, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krotszy ni? 12 miesi?cy od daty jego wydania Zamawiaj?cemu.

4) Wydanie Zamawiaj?cemu: instrukcji obslugi ww. analizatora oraz wydanie Zamawiaj?cemu dokumentu gwarancyjnego na okoliczno?? udzielenia gwarancji, o ktorej mowa w pkt 3) powy?ej, a tak?e innych dokumentow, niezb?dnych Zamawiaj?cemu do korzystania

z zaoferowanego i dostarczonego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci

5) Instalacja (spasowanie, zestawienie, podl?czenie) zaoferowanego i dostarczonego

przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci

2. W zakres niniejszej cz??ci wchodzi rownie?:

1) Wykonanie wzajemnej konfiguracji (w tym konfiguracji informatycznej) poszczegolnych urz?dze? i innych elementow zaoferowanego i dostarczonego przedmiotu zamowienia z niniejszej Cz??ci, a tak?e wykonaniu pierwszego probnego uruchomienia (rozruchu)

2) Przeprowadzenie szkolenia instrukta?owego dla personelu (osob) Zamawiaj?cego maj?cego na celu wst?pne przygotowanie tych osob do poprawnej obslugi

i praktycznej eksploatacji na zaoferowany i dostarczony Zamawiaj?cemu przedmiot zamowienia z niniejszej Cz??ci

3) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiaj?cego innych ?wiadcze? w zwi?zku z udzielon? gwarancj? na zaoferowany przedmiot zamowienia z niniejszej Cz??ci oraz obowi?zkami Wykonawcy wynikaj?cymi z r?kojmi za wady.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

W stosunku do czynno?ci z ust. 2 w sekcji II.2.4), tj. konfiguracji, rozruchu, szkolenia instrukta?owego, usuwania wad i wyk. innych ?wiadcze? w zwi?zku z gwarancj? i odpowiedzialno?ci? z tytulu r?kojmi) ? termin wskazany w sekcji II.2.7) dla zam. z niniejszej Cz??ci nr 3 mo?e by? przesuni?ty o 30 dni (szczegoly ? SIWZ, wzor umowy). Wadium do wniesienia na Cz??? nr 3 jest w wysoko?ci 3 000 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek nie jest okre?lany przez Zamawiaj?cego (w post?powaniu nie stawia si? wymogow w zakresie wskazanego warunku).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek nie jest okre?lany przez Zamawiaj?cego (w post?powaniu nie stawia si? wymogow w zakresie wskazanego warunku).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek nie jest okre?lany przez Zamawiaj?cego (w post?powaniu nie stawia si? wymogow w zakresie wskazanego warunku).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
Place:

W pomieszczeniach Zamawiaj?cego: Sala Wrzosowa na pierwszym pi?trze budynku Instytutu Wlokien Naturalnych i Ro?lin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71B, 60-630 Pozna?.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Podstawy wykluczenia: O udzielenie niniejszego zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art. 24 ust 1 pkt 12 ? 23 ustawy Pzp.

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z przyczyn wskazanych powy?ej:

1. Wraz z ofert? ka?dy Wykonawca sklada aktualne na dzie? skladania ofert w niniejszym post?powaniu o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia, sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE

2. Po otwarciu ofert w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy Pzp ka?dy Wykonawca sklada (na okoliczno?? braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokument b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu [stosownie do 5 pkt 10 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) ? ktore to rozporz?dzenie dalej (poni?ej) zwane jest w skrocie jako RwsRD]

3. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwy?ej ocenionej) wymagane b?d? do zlo?enia nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty, aktualne na dzie? ich zlo?enia, potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia z udzialu w post?powaniu:

1) Z zastrze?eniem pkt. 2) ? 4) poni?ej, informacje Krajowego Rejestru Karnego (KRK),

o ktorych mowa w 5 pkt 1 RwsRD), przy czym w niniejszym post?powaniu wymagane jest przedlo?enie informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp

2) Z zastrze?eniem pkt 3) i 4) niniejszego ust?pu, w przypadku, je?eli Wykonawca

ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej polskiej (RP), zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 1) powy?ej, informacje lub dokumenty stosownie do 7 ust. 1 pkt 1 RwsRD (w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

i 21 ustawy Pzp)

3) Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy nie wydaje si? dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 2) powy?ej, zast?puje si? je o?wiadczeniem/o?wiadczeniami stosownie do 7 ust. 3 RwsRD (w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp)

4) Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 1) powy?ej, sklada dokument, o ktorym mowa w pkt 2) powy?ej

w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym stosownie do 8 ust. 1 RwsRD (zdanie drugie)

5) O?wiadczenie, o ktorym mowa w 5 pkt 5 RwsRD

6) O?wiadczenie, o ktorym mowa w 5 pkt 6 RwsRD

4. Wskazane w ust. 3 pkt 1) ? 4) powy?ej podlegaj? zlo?eniu jako wystawione (sporz?dzone)

nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert w niniejszym post?powaniu. Przytoczenie pelnej tre?ci przywolanych w wy?ej przepisow RwsRD, a tak?e informacje

co do sposobu (w tym terminu) zlo?enia o?wiadcze? i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 powy?ej podaj? dokumenty zamowienia (dzial VI SIWZ) i przepisy prawa tam wskazane]

Wadium wymagane do wniesienia na ka?d? z 3 Cz??ci zamowienia. W ramach ?adnej z tych Cz??ci nie przewiduje si? zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia si? dynamicznego sytemu zakupow, nie przewiduje si? stosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej (KIO)
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Machines and apparatus for testing and measuring

2017/S 190-388747

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Wlokien Naturalnych i Ro?lin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71B
Pozna?
60-541
Poland
Contact person: Arletta Budzy?ska
Telephone: +48 618455807
E-mail: przetarg@iwnirz.pl
Fax: +48 618417830
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.iwnirz.pl

I.5) Main activity
Other activity: prowadzenie bada? naukowych w dziedzinie pozostalych nauk przyrodniczych i technicznych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa aparatury naukowo ? badawczej do analizy DNA.

Reference number: TA/Zp-10/17
II.1.2) Main CPV code
38540000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa analizatora do przeprowadzania reakcji sekwencjonowania metod? kapilarn? z wyposa?eniem

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38540000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa wysokoprzepustowego sekwenatora z wyposa?eniem

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38500000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa generatora emulsji do analizy kwasow nukleinowych metod? digital PCR z wyposa?eniem

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
38540000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL418
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 22/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 11:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Machines and apparatus for testing and measuring
ND Document number 388747-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place POZNA?
AU Authority name Instytut Wlokien Naturalnych i Ro?lin Zielarskich
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 38500000 - Checking and testing apparatus
38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
OC Original CPV code 38500000 - Checking and testing apparatus
38540000 - Machines and apparatus for testing and measuring
RC NUTS code PL418
IA Internet address (URL) http://www.iwnirz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >