Poland-Olsztyn: Lime

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003589819144813
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388794-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Lime

2017/S 190-388794

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10-719
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 311, 10-719 Olsztyn
Telephone: +48 895245239
E-mail: magdalena.zawisza@uwm.edu.pl
Fax: +48 895233278
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.uwm.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wapna nawozowego na potrzeby Stacji Badawczo Dydaktycznego w L??anach Uniwersytetu Warmi?sko ? Mazurskiego w Olsztynie.

Reference number: 143/2017/PN/DZP
II.1.2) Main CPV code
44921200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wapna nawozowego na potrzeby Stacji Badawczo-Dydaktycznej w L??anach UWM w Olsztynie.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 129 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa wapna nawozowego na potrzeby Stacji Badawczo-Dydaktycznej w L??anach UWM w Olsztynie ? 360 ton.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin realizacji dostaw sukcesywnych / Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 088-171599
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikolaja z Ry?ska 28A
W?brze?no
87-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 157 408.00 PLN
Total value of the contract/lot: 159 408.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych, Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej (odwolanie, skarga

do s?du) w niniejszym post?powaniu przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mial

interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez

Zamawiaj?cego przepisow Ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp. czynno?ci Zamawiaj?cego

podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej

Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz

wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego

certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych, Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Olsztyn: Lime

2017/S 190-388794

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10-719
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 311, 10-719 Olsztyn
Telephone: +48 895245239
E-mail: magdalena.zawisza@uwm.edu.pl
Fax: +48 895233278
NUTS code: PL622

Internet address(es):

Main address: www.uwm.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wapna nawozowego na potrzeby Stacji Badawczo Dydaktycznego w L??anach Uniwersytetu Warmi?sko ? Mazurskiego w Olsztynie.

Reference number: 143/2017/PN/DZP
II.1.2) Main CPV code
44921200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 129 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 088-171599

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikolaja z Ry?ska 28A
W?brze?no
87-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 157 408.00 PLN
Total value of the contract/lot: 159 408.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Olsztyn: Lime
ND Document number 388794-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place OLSZTYN
AU Authority name Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 44921200 - Lime
OC Original CPV code 44921200 - Lime
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.uwm.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >