Poland-Wroclaw: Tablet computer

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003589866426013
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388597-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Tablet computer

2017/S 190-388597

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Apelacyjny we Wroclawiu
ul. Energetyczna 4
Wroclaw
53-330
Poland
Contact person: Janusz Semp
Telephone: +48 717987949
E-mail: janusz.semp@wroclaw.sa.gov.pl
Fax: +48 717987902
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: www.wroclaw.sa.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.wroclaw.sa.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: s?d
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa tabletow, monitorow, komputerow przeno?nych i stacjonarnych dla jednostek s?downictwa apelacji wroclawskiej.

Reference number: Z-362-17/17
II.1.2) Main CPV code
30213200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa tabletow, monitorow, komputerow przeno?nych i stacjonarnych dla jednostek s?downictwa apelacji wroclawskiej.

2. Na przedmiot zamowienia sklada si? dostawa fabrycznie nowych i nieu?ywanych oraz sprawnych technicznie urz?dze?:

1) 4 szt. tabletow podstawowych,

2) 196 szt. monitorow 21- 21,5,

3) 46 szt. monitorow 24- 27,

4) 187 szt. komputerow stacjonarnych standardowych,

5) 282 szt. komputerow stacjonarnych All-In-One,

6) 171 szt. komputerow przeno?nych standardowych

Zwanych te? dalej sprz?tem lub urz?dzeniami.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30231300
30211000
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL5
Main site or place of performance:

S?dy apelacji wroclawskiej.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa tabletow, monitorow, komputerow przeno?nych i stacjonarnych dla jednostek s?downictwa apelacji wroclawskiej.

2. Na przedmiot zamowienia sklada si? dostawa fabrycznie nowych i nieu?ywanych oraz sprawnych technicznie urz?dze?:

1) 4 szt. tabletow podstawowych,

2) 196 szt. monitorow 21- 21,5,

3) 46 szt. monitorow 24- 27,

4) 187 szt. komputerow stacjonarnych standardowych,

5) 282 szt. komputerow stacjonarnych All-In-One,

6) 171 szt. komputerow przeno?nych standardowych

Zwanych te? dalej sprz?tem lub urz?dzeniami.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia jest zawarty w formularzu produktowym ? Zal?cznik nr 1.1. do SIWZ.

4. W wyniku przeprowadzonego post?powania zostanie zawarta umowa wg Zal?cznik 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Wykonawca, zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci: 20 000 PLN (slownie zlotych: dwadzie?cia tysi?cy).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu; z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ? 22 ustawy Pzp.

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:

? nie dotyczy,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:

? nie dotyczy

c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e, ?e:

Zamawiaj?cy wymaga wykazania si? nale?ytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej jednego zamowienia (w ramach jednej umowy) obejmuj?cego realizacj? dostaw sprz?tu wchodz?cego w zakres przedmiotu zamowienia (dostawa tabletow i/lub monitorow i/lub komputerow przeno?nych i/lub komputerow stacjonarnych) o warto?ci zamowienia co najmniej 800 000 PLN brutto;

W przypadku, gdy warto?? wykazywanych zamowie? jest okre?lona w innej walucie ni? zloty polski, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia tej warto?ci na zloty polski na podstawie ?redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okre?lonego w tabeli A kursow ?rednich NBP z dnia przekazania ogloszenia o zamowieniu do publikacji.

2. Zamawiaj?cy mo?e, na ka?dym etapie post?powania, uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli zaanga?owanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze Wykonawcy mo?e mie? negatywny wplyw na realizacj? zamowienia.

3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych,

4. Zamawiaj?cy jednocze?nie informuje, i? ?stosowna sytuacja o ktorej mowa w rozdz. V. 3) niniejszej SIWZ wyst?pi wyl?cznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Zamawiaj?cy wymaga zal?czenia tego zobowi?zania do oferty ? zal?cznik nr 4 do SIWZ do ewentualnego wykorzystania.

2) Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 i ust. 5 pkt 1,5,6 ustawy Pzp.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Va. Podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5,6 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

2. b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

3. je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo ? akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 2 powy?ej;

VI. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zal?czane do oferty:

1. Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym i wg formularza stanowi?cego zal?cznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. O?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ?jednolitym dokumentem.

3. Jednolity dokument jest wypelniony przez Zamawiaj?cego w zakresie Cz??ci I.

4. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie to ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.

5. Na ??danie Zamawiaj?cego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dot. podwykonawcow.

6. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotycz?ce tych podmiotow.

7. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Zamawiaj?cy wymaga zal?czenia przedmiotowego zobowi?zania do oferty. Zobowi?zanie musi by? wystawione przez podmiot udost?pniaj?cy dane zasoby. Do ewentualnego wykorzystania formularz ? zal?cznik nr 4 do SIWZ.

8. W przypadku braku przynale?no?ci do jakiejkolwiek grupy kapitalowej, Wykonawca zal?czy stosowane.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamowienie zostanie zrealizowane zgodnie z warunkami okre?lonymi w Projekcie umowy zal?czonym do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:30
Place:

S?d Apelacyjny we Wroclawiu

Ul. Energetyczna 4

53-330 Wroclaw, Biuro Obslugi Interesanta, parter.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? poni?ej / powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Wroclaw: Tablet computer

2017/S 190-388597

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
S?d Apelacyjny we Wroclawiu
ul. Energetyczna 4
Wroclaw
53-330
Poland
Contact person: Janusz Semp
Telephone: +48 717987949
E-mail: janusz.semp@wroclaw.sa.gov.pl
Fax: +48 717987902
NUTS code: PL51

Internet address(es):

Main address: www.wroclaw.sa.gov.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa tabletow, monitorow, komputerow przeno?nych i stacjonarnych dla jednostek s?downictwa apelacji wroclawskiej.

Reference number: Z-362-17/17
II.1.2) Main CPV code
30213200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30231300
30211000
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL5
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Tablet computer
ND Document number 388597-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WROCLAW
AU Authority name S?d Apelacyjny we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30211000 - Mainframe computer
30213100 - Portable computers
30213200 - Tablet computer
30231300 - Display screens
OC Original CPV code 30211000 - Mainframe computer
30213100 - Portable computers
30213200 - Tablet computer
30231300 - Display screens
RC NUTS code PL5
IA Internet address (URL) www.wroclaw.sa.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >