Poland-Rymanow: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003590046755777
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388032-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rymanow: Credit granting services

2017/S 189-388032

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Rymanow
1807084
ul. Mitkowskiego 14a
Contact point(s): Urz?d Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow
For the attention of: Bernarda Lo?a?ska
38-480 Rymanow
Poland
Telephone: +48 134355006
E-mail: skarbnik@rymanow.pl
Fax: +48 134355765

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.rymanow.pl

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

66113000

Description
Credit granting services.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 1 842 335,46 PLN

Section V: Award of contract

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
al. L Ciepli?skiego 1
35-959 Rzeszow
Poland
E-mail: sekmckrze@pekao.com.pl
Telephone: +48 178755787
Internet address: www.pekao.com.pl
Fax: +48 8756338

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 807 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 842 335,46 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 0
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rymanow: Credit granting services

2017/S 189-388032

Contract award notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Rymanow
1807084
ul. Mitkowskiego 14a
Contact point(s): Urz?d Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanow
For the attention of: Bernarda Lo?a?ska
38-480 Rymanow
Poland
Telephone: +48 134355006
E-mail: skarbnik@rymanow.pl
Fax: +48 134355765

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.rymanow.pl

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Udzielenie kredytu dlugoterminowego w kwocie 11 000 000 PLN dla Gminy Rymanow.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 6: Financial services a) Insurances services b) Banking and investment services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Rymanow.

NUTS code PL821

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zamowienia jest udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego na okres 10 lat, w wysoko?ci 11 000 000 PLN (slownie: jedena?cie milionow zlotych) na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu w kwocie 7 419 477 PLN oraz na splat? wcze?niej zaci?gni?tych kredytow i po?yczek w kwocie 3 580 523 PLN.
Okres postawienia ?rodkow do dyspozycji:
I transza: 16.10.2017 r. ? 2 000 000 PLN,
II transza: 15.11.2017 r. ? 4 000 000 PLN,
III transza: 14.12.2017 r. ? 5 000 000 PLN.
Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany powy?szych terminow wyplaty i wysoko?ci transz po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy w terminie 5 dni przed planowan? zmian?.
W przypadku przedlu?enia procedury przetargowej (np. odwolanie) terminy wyplat transz zostan? wydlu?one o czas przedlu?enia procedury.
1) Splata kapitalu: karencja w splacie rat kapitalowych: pierwsza rata platna 20.12.2018 r.
ostatnia 20.12.2027 r.
Splata kapitalu b?dzie nast?powa? w nast?puj?cych kwotach i terminach:
I rata ? 100 000 PLN ? 20.12.2018 r.,
II rata ? 600 000 PLN ? 23.12.2019 r.,
III rata ? 700 000 PLN ? 21.12.2020 r.,
IV rata ? 1 400 000 PLN ? 20.12.2021 r.,
V rata ? 1 400 000 PLN ? 20.12.2022 r.,
VI rata ? 1 400 000 PLN ? 20.12.2023 r.,
VII rata ? 1 400 000,00 zl ? 23.12.2024 r.,
VIII rata ? 1 400 000 PLN ? 22.12.2025 r.,
IX rata ? 1 400 000 PLN ? 21.12.2026 r.,
X rata ? 1 200 000 PLN ? 20.12.2027 r.
2) Kredyt b?dzie wykorzystany w trzech transzach w formie bezgotowkowej. Na wniosek Zamawiaj?cego wykorzystanie kredytu nast?pi w formie przelewu na rachunek bie??cy Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy przedlo?y Wykonawcy dyspozycje (podmiot, nr rachunku bankowego, tytul platno?ci oraz kwot? wyra?on? w PLN) na 5 dni roboczych przed terminem realizacji dyspozycji.
2. Wymagania dotycz?ce przedmiotu zamowienia:
1) oprocentowanie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej oprocentowania ?rodkow bankowych w oparciu o stawk? WIBOR 3M plus stala mar?a banku (do dwoch miejsc po przecinku) Dopuszcza si? zaoferowanie mar?y ujemnej. Oprocentowanie kredytu b?dzie liczone w oparciu o WIBOR 3M z notowa? na dzie? 20.7.2017 r. na potrzeby badania ofert.
2) odsetki liczone b?d? kwartalnie od kwoty pozostalego do splaty kredytu i b?d? jedynym kosztem jego pozyskania.
3) okresy odsetkowe: raty platne w okresach kwartalnych do ostatniego dnia roboczego kwartalu, pierwsza rata platna w dniu 20.12.2017 r., ostatnia rata platna w dniu 20.12.2027 r.
4) rodzaj zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow?
5) rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj?cym, a wybranym Wykonawc? dokonywane b?d? w zlotych polskich.
6) cel kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu bud?etu oraz splata wcze?niej zaci?gni?tych po?yczek i kredytow.
7) kredyt nie b?dzie obci??ony innymi oplatami ni? wymienione w SIWZ.
8) nie dopuszcza si? kapitalizowania odsetek.
9) odsetki liczone b?d? od dnia przelewu ?rodkow na konto Zamawiaj?cego w banku PKO BP o numerze 64 1020 4391 0000 6902 0156 6850.
10) Zamawiaj?cemu b?dzie przyslugiwa? prawo do niewykorzystania pelnej kwoty kredytu bez podania przyczyny oraz prawo do wcze?niejszej splaty kredytu (zarowno w cz??ci jak i w calo?ci), bez dodatkowych kosztow. W przypadku wcze?niejszej splaty cz??ci lub calo?ci kapitalu ? odsetki platne b?d? od faktycznego zadlu?enia. W przypadku wcze?niejszej splaty cz??ci lub calo?ci kapitalu odsetki liczone b?d? do dnia splaty kredytu (za okres faktycznego wykorzystania), a nie do ko?ca okresu umowy.
11) Wykonawca, b?dzie terminowo przekazywal ?rodki pieni??ne na rachunek Zamawiaj?cego.
12) Zamawiaj?cy nie zlo?y o?wiadczenia o poddaniu si? egzekucji w trybie art. 777 1 pkt.5 kodeksu post?powania cywilnego.
13) Zamawiaj?cy wyra?a zgod? na kontrasygnat? skarbnika na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej.
14) Na rachunkach Gminy w bankach nie ci??? zaj?cia egzekucyjne.
15) Gmina nie posiada zaleglych zobowi?za? w bankach.
16) Zamawiaj?cy nie udzielil por?cze? i gwarancji innym podmiotom.
17) Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych oplat
w przypadku wej?cia Rzeczypospolitej Polskiej do strefy euro.
18) W razie braku dyspozycyjno?ci kredytu, w czasie okre?lonym w SIWZ, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogolnych.
19) Zamawiaj?cy nie ma zaleglo?ci w US i ZUS.
20) W okresie kredytowania odsetki b?d? naliczane w oparciu o rzeczywist? liczb? dni wyst?puj?c? w danym roku (365/366) z uwzgl?dnieniem, i? miesi?c ma rzeczywist? liczb? dni.
21) W Gminie nie byly prowadzone za po?rednictwem komornika s?dowego dzialania windykacyjne wszczynane na wniosek bankow.
22) Zamawiaj?cy nie posiada podmiotow powi?zanych kapitalowo z Gmin?.
23) Zamawiaj?cy nie posiada zobowi?za? z tytulu obligacji, wykupu wierzytelno?ci, faktoringu, leasingu itp.
24) Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci pobierania prowizji od wcze?niejszej splaty kredytu, prowizji za aneksowanie umowy oraz dodatkowych oplat i prowizji lub odsetek od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz innych stosowanych przez Bank prowizji i oplat zwi?zanych z obslug? kredytu.
25) Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow umowy, w szczegolno?ci zmiany okresu kredytowania, zmiany wysoko?ci rat oraz okresu karencji.
26) Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje, ?e w zakresie realizacji zamowienia nie wyst?puj? czynno?ci, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z po?n. zm.).
27) Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Rymanow:
? Gminny O?rodek Pomocy Spolecznej w Rymanowie,
? Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie,
? Gminny O?rodek Kultury w Rymanowie,
? Samodzielny Publiczny Gminny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Rymanowie,
? Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,
? Zespol Ekonomiczno ? Administracyjny Szkol w Rymanowie,
? Zespol Szkol Publicznych w Klimkowce,
? Zespol Szkol Publicznych w Kroliku Polskim,
? Zespol Szkol Publicznych w Milczy,
? Zespol Szkol Publicznych w Posadzie Gornej,
? Zespol Szkol Publicznych w Rymanowie,
? Zespol Szkol Publicznych w Sieniawie,
? Zespol Szkol Publicznych we Wrobliku Szlacheckim.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

66113000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 1 842 335,46 PLN

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 60
2. Termin wyplaty poszczegolnych transz kredytu. Weighting 40
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
RIN.271.13.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 129-264799 of 8.7.2017

Section V: Award of contract

V.1) Date of contract award decision:
19.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
Number of offers received by electronic means: 0
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
al. L Ciepli?skiego 1
35-959 Rzeszow
Poland
E-mail: sekmckrze@pekao.com.pl
Telephone: +48 178755787
Internet address: www.pekao.com.pl
Fax: +48 8756338

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 2 807 000 PLN
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 1 842 335,46 PLN
Including VAT. VAT rate (%) 0
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

VI.3.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Informacje dotycz?ce ?rodkow ochrony prawnej zawarte s? w Dziale VI ustawy Pzp.
2. ?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp.
3. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
5. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
6. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
8. Terminy wniesienia odwolania:
1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.
3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w lit. a i b wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;
b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal
w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej przysluguje skarga do s?du.
1) Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.
2) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +22 224587800

VI.4) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Poland-Rymanow: Credit granting services
ND Document number 388032-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place RYMANOW
AU Authority name Gmina Rymanow (1807084)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL821
IA Internet address (URL) http://www.rymanow.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >