Czech Republic-Prague: Natural gas

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003590139467844
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388865-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Czech Republic-Prague: Natural gas

2017/S 190-388865

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Sprava ?elezni?ni dopravni cesty, statni organizace
70994234
Dla?d?na 1003/7
Praha
110 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Radoslav Remi?
Telephone: +420 972235538
E-mail: remis@szdc.cz
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: http://www.szdc.cz/index.html

Address of the buyer profile: https://zakazky.szdc.cz/

I.2) Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu na rok 2018.

II.1.2) Main CPV code
09123000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu v re?imu maloodb?r (odb?r do 630 MWh) a velkoodb?r (odb?r nad 630 MWh) v p?edpokladanem souhrnnem mno?stvi 175 950 MWh pro rok 2018.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 78 761 112.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu pro odb?r do 630 MWh (maloodb?r)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09123000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
Main site or place of performance:

?eska republika.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu v re?imu maloodb?r (odb?r do 630 MWh) v p?edpokladanem souhrnnem mno?stvi 97 472 MWh pro rok 2018.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu pro odb?r nad 630 MWh (velkoodb?r)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09123000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
Main site or place of performance:

?eska republika.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu v re?imu velkoodb?r (odb?r nad 630 MWh) v p?edpokladanem souhrnnem mno?stvi 78 478 MWh pro rok 2018.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Procurement of supplies quoted and purchased on a commodity market
Explanation:

Zadavatel nakoupil dodavky plynu na ?eskomoravske komoditni burze Kladno v souladu s 64 pism. c) zakona ?. 134/2016 Sb., o zadavani ve?ejnych zakazek.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu pro odb?r do 630 MWh (maloodb?r)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Pra?ska plynarenska, a.s.
60193492
Narodni 37
Praha 1-Nove M?sto
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 44 544 704.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu pro odb?r nad 630 MWh (velkoodb?r)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Pra?ska plynarenska, a.s.
60193492
Narodni 37
Praha 1-Nove M?sto
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 34 216 408.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Czech Republic-Prague: Natural gas

2017/S 190-388865

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Sprava ?elezni?ni dopravni cesty, statni organizace
70994234
Dla?d?na 1003/7
Praha
110 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Radoslav Remi?
Telephone: +420 972235538
E-mail: remis@szdc.cz
NUTS code: CZ01

Internet address(es):

Main address: http://www.szdc.cz/index.html

Address of the buyer profile: https://zakazky.szdc.cz/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu na rok 2018.

II.1.2) Main CPV code
09123000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 78 761 112.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu pro odb?r do 630 MWh (maloodb?r)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09123000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu pro odb?r nad 630 MWh (velkoodb?r)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09123000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ0

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu pro odb?r do 630 MWh (maloodb?r)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Pra?ska plynarenska, a.s.
60193492
Narodni 37
Praha 1-Nove M?sto
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 44 544 704.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Dodavka zemniho plynu v ramci sdru?enych slu?eb dodavky zemniho plynu pro odb?r nad 630 MWh (velkoodb?r)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Pra?ska plynarenska, a.s.
60193492
Narodni 37
Praha 1-Nove M?sto
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 34 216 408.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Natural gas
ND Document number 388865-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place PRAGUE
AU Authority name Sprava ?elezni?ni dopravni cesty, statni organizace (70994234)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country CZ
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 09123000 - Natural gas
OC Original CPV code 09123000 - Natural gas
RC NUTS code CZ0
IA Internet address (URL) http://www.szdc.cz/index.html
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >